Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.09.2013, 19:26 - Żaden człowiek, ksiądz, biskup, kardynał czy papież, nie jest uprawniony do przerabiania Słowa Bożego

Moja szczerze umiłowana córko, po dokonaniu zafałszowań w Liturgii i zbezczeszczeniu jej wobec Mnie, Moi biedni wyświęceni słudzy przybiegną do Mnie w wielkim smutku. Dopiero wtedy, gdy się to stanie, zdadzą sobie sprawę z tego, że Słowo Boże jest im przekazywane za pośrednictwem proroka Bożego i że to jest Prawda. Słowo Boże jest Prawdą. Jeśli proroctwa przekazywane dzieciom Bożym pochodzą od Niego, to mogą stanowić tylko pełną Prawdę, jeśli nie, to w ogóle nie są prawdziwe.
Wielu będzie się zbierać i jednoczyć, aby przygotować się do oddania Mi czci, w sposób, który Mnie szanuje, gdyż nic nie przeszkodzi, by bronić, Mojego Świętego Słowa, Moich Świętych Sakramentów, Mojej Mszy Świętej i Najświętszej Eucharystii. Ale nawet wtedy, wielu nie dostrzeże błędów, które zostaną przedstawione niczego nie podejrzewającym duszom.
Dopiero wtedy, gdy Kościół Boży ogłosi swoją jedność z poganami i ich niedorzecznymi praktykami, więcej Moich wyświęconych sług w pełni zrozumie, co się dzieje. Dopiero wtedy, gdy pogańskie symbole i satanistyczne znaki zaczną być pokazywane wewnątrz, ponad i przy wejściach do Kościołów chrześcijańskich, uciekną, aby ratować swoje życie. Pojawi się wielki strach w ich sercach, ponieważ na tym etapie wielu z nich nie będzie miało dokąd pójść, gdy nie udało im się przygotować do tego dnia. To będą ci, którzy będą ścigani, ponieważ nie odpowiedzieli na Moje Wołanie. Ich pycha i ich ego uniemożliwiają im rozpoznanie Mojego Głosu. Tak wielu z Moich wyświęconych sług będzie zaskoczonych i wielu będzie bezsilnych wobec panowania fałszywego proroka i jego kohorty, antychrysta. Ci dwaj będą bezwzględni w dążeniu do sprawowania władzy nad wszystkimi narodami, a każdy, kto odważy się stanąć im na drodze, zostanie zniszczony.
Kiedy ci wyświęceni słudzy w Moim Kościele na Ziemi, zostaną złapani w pułapkę, jeśli nie będą przygotowani, to dusze wiernych, lojalnych wyznawców Mnie, Jezusa Chrystusa, zostaną wprowadzone w wielki błąd, co sprawi Mi tak gorzki smutek. Wielu będzie się bało okazać niewierność Kościołowi, nawet wtedy, gdy Moje Nauczanie, Moja Święta Doktryna i wszystkie Sakramenty zostaną zmienione. Niech wiedzą to teraz, że żaden człowiek, ksiądz, biskup, kardynał czy papież, nie jest uprawniony do przerabiania Słowa Bożego. Kto tak robi, złamie Boże Prawo. Tylko Kościół Boga, który pozostaje wierny Mojemu Nauczaniu, jest nieomylny. Gdy więź - więź, która polega na przekazywaniu samej Prawdy w Moje Imię - zostanie zerwana, oni zostaną ode Mnie odłączeni. Ja Jestem Kościołem. Wy, Moi wyznawcy, Moi wyświęceni słudzy, jesteście częścią Mnie, gdy przestrzegacie Mojej Świętej Doktryny.
Kościół - Mój Kościół - pozostanie nietknięty, gdyż Prawda nigdy nie może zostać zmieniona. Ci, którzy odłączają się ode Mnie, nie mogą być częścią Mojego Kościoła na Ziemi.
Wasz Jezus


19th September 2013, 19:26 - No man, no priest, no bishop, no cardinal, no pope, has the authority to rewrite the Word of God

My dearly beloved daughter, My poor sacred servants will, after the Liturgy has been tampered with and desecrated before Me, come running to Me in great sorrow. Only when that happens, will they realise that the Word of God is being made known through God's prophet, and that it is the Truth. The Word of God is the Truth. It can only be the full Truth or not at all, if the prophecies given to God's children are from Him.
Many will gather and unite to prepare to pay homage to Me, in the way which honours Me, for nothing will stand in their way to uphold My Holy Word; My Holy Sacraments; My Holy Mass and the Most Holy Eucharist. But even then, many will not see the errors, which are going to be presented to unsuspecting souls.
Only when the Church of God is declared to be in union with pagans, and their ludicrous practices, will more of My sacred servants truly understand what is happening. Only when the pagan symbols and satanic signs begin to be shown inside of, upon and at the exterior entrances to Christian Churches, will they run for their lives. There will be great fear in their hearts, because many of them, at that stage, will have nowhere to go, as they failed to prepare for this day. These will be the ones who will be hunted down because they did not respond to My Call. Their pride and their egos prevented them from recognizing My Voice. So many of My sacred servants will be caught unawares, and many will be powerless against the reign of the false prophet and his cohort, the antichrist. These two will be ruthless in their quest to control all nations and anyone who dares to stand in their way will be destroyed.
While those sacred servants within My Church on Earth will be trapped, unless they are prepared, it is the souls of the faithful, the loyal followers of Me, Jesus Christ, who will be misled into grave error, which causes Me such bitter sorrow. Many will be afraid to show disloyalty to the Church, even when My Teachings, My Holy Doctrine, and all the Sacraments have been altered. Let them know now that no man, no priest, no bishop, no cardinal, no pope, has the authority to rewrite the Word of God. When they do this, they have broken God's Law. Only the Church of God, which remains faithful to My Teachings, is infallible. Once that bond - the bond where only the Truth is declared in My Name - is broken, they become separated from Me. I Am the Church. You, My followers, My sacred servants, are part of Me when you adhere to My Holy Doctrine.
The Church - My Church - will remain intact, for the Truth can never change. Those who separate from Me can not be part of My Church on Earth.
Your Jesus