Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.09.2013, 11:18 - Cztery części świata, o których wspominam, to cztery wielkie mocarstwa - USA, Rosja, Europa i Chiny

Moja szczerze umiłowana córko, cztery części świata, o których wspominam, to cztery wielkie mocarstwa - USA, Rosja, Europa i Chiny. Wszystkie przepowiedziane proroctwa dotyczą zaangażowania się tych mocarstw, wokół których nastąpią wszystkie te wstrząsy w strukturach politycznych i religijnych.
Syria i Egipt poprzez zamieszki w swoich krajach staną się katalizatorami większej wojny, która obejmie cztery wielkie mocarstwa. Wszystkie te mocarstwa połączą się, aby utworzyć zjednoczony rząd, który będzie miał pod kontrolą zasoby globalne i zaludnienie.
Wojna religijna będzie miała kluczowe znaczenie dla tej władzy, a wyznaczeni przywódcy w Moich Kościołach chrześcijańskich zostaną pokonani i zniszczeni w ramach przygotowania dla bestii, który przejmie władzę nad wszystkimi czterema imperiami. Żaden z władców, który przeciwstawi się Słowu Bożemu lub który będzie się starał zniszczyć Jego dzieci, nie otrzyma władzy od Boga, by siłą zabrać tych, których imiona są w Księdze Życia. A gdy mówię o chrześcijanach i o potrzebie, by pozostali Mi wierni, to nawiązuję również do Żydów, ponieważ ich obrońca, Michał Archanioł, będzie czuwał nad nimi i pomoże im przetrwać prześladowania, które, jako naród wybrany przez Boga, będą musieli wycierpieć.
Boży Plan został stworzony i wszyscy aniołowie oraz święci w Niebie przygotowują się teraz, aby pomóc Mi w Mojej Misji zjednoczenia wszystkich i ochrony tych, którzy Mnie kochają, przed wielkim podstępem, jaki został przygotowany, aby oszukać świat. Nigdy wcześniej niegodziwość wobec Boga nie była dokonana przez ludzką rasę w tak skoordynowanych działaniach, jak to ma miejsce obecnie. Nigdy wcześniej śmiertelny człowiek nie był w stanie zadać tyle cierpienia, poprzez przejęcie władzy w celu uzyskania kontroli, jak to się dzieje w tym momencie w historii. Wielkie prześladowanie dzieci Bożych, przygotowane przez szatana przy pełnym gotowości wsparciu niegodziwych, żądnych władzy mężczyzn i kobiet, na najwyższych stanowiskach, rozwija się na waszych oczach. Mimo to, wielu z was tego nie widzi, gdyż zostaliście oszukani.
Wasz Jezus


24th September 2013, 11:18 - The four parts of the world I refer to are the four big empires - the US, Russia, Europe and China

My dearly beloved daughter, the four parts of the world I refer to are the four big empires - the US, Russia, Europe and China. All prophecies foretold will involve these powers, around which all the upheavals in religious and political structures will occur.
Syria and Egypt, through the unrest in their countries, will become the catalysts for a greater war, which will involve the four great powers. Each of these powers will be connected in order to create a unified regime, which will be used to control the global wealth and population.
The religious war will be central to this control and the appointed leaders in My Christian Churches will be overcome and destroyed in preparation for the beast, who will control all four empires. None of the rulers, who defy the Word of God or who try to destroy His children, will be given the authority by God to take, by force, those whose names are in the Book of the Living. And while I speak of Christians and the need for them to remain true to Me, I also refer to the Jews because their protector, Michael the Archangel, will watch over them and help them to withstand the persecution which they, as God's chosen people, will also have to endure.
God's Plan has been created and all the angels and saints in Heaven prepare now, to help Me in My Mission to unite all and protect those who love Me from the great deceit, which has been created to fool the world. Never before has the wickedness against God been so co-ordinated by the human race as it is today. Never before has mortal man been capable of inflicting so much suffering, through the seizure of power in order to control, as it has at this moment of time in history.The great persecution against God's children, created by Satan with the willing support of evil, power hungry men and women, in positions of great power, is unfolding before your eyes. Yet, many of you cannot see because you have been fooled.
Your Jesus