Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.09.2013, 22:44 - Biada tym chrześcijanom, którzy Mnie opuścili na rzecz pogaństwa New Age

Moja szczerze umiłowana córko, każda żywa dusza ma silny instynkt poszukiwania Boga w swoim życiu. Tym, którzy odnajdują Miłość Boga w jej najczystszej formie dano ten Dar, z powodu ich pokory i przyjęcia faktu, że cała Chwała należy się Bogu.
Z drugiej strony, poganie dążąc do duchowego spokoju, upatrują go w stworzeniach Bożych , a nie w ich Twórcy. Zamiast upaść przed Bogiem, Moim Ojcem Wszechmogącym, Stwórcą wszystkich rzeczy, padają na twarz przed fałszywymi bożkami, w tym cudami, które On stworzył dla świata - Ziemią, słońcem, księżycem i gwiazdami. Ubóstwiają te wielkie cuda, wierząc, że to da im wielką moc. Szukają oni formy duchowego oświecenia, mając nadzieję, że przyniesie im ona radość i spokój. Dlatego wielu, dzięki medytacji i jodze, otwiera swoje umysły i dusze, pozwalając, aby zły duch ich skaził. Błędnie uważają, że jakaś siła, inna niż ta, która pochodzi od Boga Najwyższego, może przynieść im pokój, za którym tęsknią.
Przyjmijcie teraz do wiadomości, że jest tylko jeden Bóg. Każda inna forma uwielbienia sprowadza się do pogaństwa. Nie ma znaczenia, co mówią ani jak uzasadniają swoje działania, oni zapraszają szatana, aby opanował ich dusze, a gdy raz uzyska dostęp, to on i demony, które wysyła, nie pozostawią tej duszy w spokoju. Będą dręczyć te dusze, napełniać je kłamstwami, zmuszając je, aby uwierzyły, że posiadają jakiś dar. Niektórzy wierzą, że mogą leczyć innych poprzez takie praktyki jak Reiki, ale oni tylko ich zarażają, łącznie z niewinnymi. Kiedy poganie intonują mantry, aby przyciągnąć do siebie dary duchowe, mówią, że to przynosi im spokój. Mimo iż wielu w to wierzy, to powinniście wiedzieć, że wkrótce po tym, gdy zły duch wniknie w nich umysły, zaczną odczuwać rozdrażnienie, nie znajdując chwili ulgi. Będą ciągle poszukiwali wszelkiej przyjemności zmysłów i wszyscy oni otrzymają w zamian jedynie ciemność duszy.
Pogaństwo przynosi straszny niepokój, a w krajach, gdzie poganie wzywają fałszywych bogów, narażają się na Gniew Mojego Ojca. Wiele takich dusz nie rozumie co robi, ale przyznaje się do nich poprzez sposoby ozdabiania swoich ciał, ponieważ uważają się za święte naczynia w oczach fałszywych bożków, którym, jak sami mówią, oddają cześć. Nie będą mieli miłości, pokory czy osobistych ofiar, gdyż oni czczą tylko zmysły. Nie rozumieją, że ich dusze są darem od Boga, więc pozbywają się ich w dążeniu do doskonałości, której nigdy nie są w stanie osiągnąć.
Podczas Ostrzeżenia obudzę w tych duszach Prawdę co do tego, do Kogo należą. Módlcie się, aby przyjęli Moją Miłosierną Dłoń. Biada tym chrześcijanom, którzy Mnie opuścili na rzecz pogaństwa New Age. Są to ci, którzy nie chcą Mojego Miłosierdzia i wolą zabawiać się bredniami, ponieważ karmią swoje ego, kiedy uważają, że mają moc kontrolowania spraw duchowych. Gdy w ten sposób poszukują osobistej doskonałości, to odcinają się całkowicie od Boga. Takim działaniem otwierają drzwi złemu duchowi, który będzie ich zwodził i hipnotyzował, przyciągając ich obietnicami opartymi na zabobonach, co sprawi, że ich dusze staną się jałowe, a Miłość Boga nie będzie się mogła w nich rozwijać.
Wasz Jezus


24th September 2013, 22:44 - Woe to those Christians who have deserted Me in favour of new age paganism

My dearly beloved daughter, every living soul has a powerful instinct to seek out God in their lives. Those who find the Love of God in its most pure form are given this Gift because of their humility and acceptance of the fact that all Glory belongs to God.
Pagans, on the other hand, in their quest for spiritual peace, seek out the Creation of the True God, rather than their Creator. Instead of laying themselves before God, My Father, the Almighty, Creator of all things, they lie prostrate before false idols, including the wonders He created for the world - the Earth, the sun, the moon and the stars. They idolize these great wonders and then believe that by doing so, this gives them great powers. What they are seeking is a form of spiritual enlightenment, which they hope will bring them pleasure and peace. Many then, through meditation and yoga, open their minds and souls to allow the spirit of evil to corrupt them. They mistakenly believe that some other power, other than that which comes from God the Most High, can bring them the peace, which they crave.
Know now that there is only one God. Any other form of adulation amounts to paganism. It does not matter what they say or how they justify their actions, they are inviting Satan to invade their souls and once he gains access, he and the demons he sends will not leave those souls alone. They will torment these souls, fill them with lies and have them believe that they possess a gift. Some believe they can heal others, through practices such as Reiki, when what they do instead is infest others including the innocent. When pagans chant, to attract spiritual gifts, they say that this brings them peace. While many believe this, know that within a short period of time - once the spirit of evil has entered their minds - they will become agitated and no respite will they find. Every pleasure of the senses is constantly sought out by them and all they will receive in return will be a darkness of the soul.
Paganism brings a terrible disquiet and, in lands where the heathen cry out to the false gods, they incur the Wrath of My Father. Many such souls do not understand what they are doing, but recognise them by the ways in which they will adorn their bodies, as they consider themselves sacred vessels in the eyes of the false idols they claim to worship. Love, humility or personal sacrifice for the good of others, will be lacking, for they only worship the senses. They do not understand that their souls are a Gift from God and so they give them away in the pursuit of perfection, which can never be theirs.
During The Warning, I will awaken within these souls the Truth as to Who they belong to. Pray that they will accept My Hand of Mercy. Woe to those Christians who have deserted Me in favour of new age paganism. They are the ones who do not want My Mercy and would prefer to dabble in nonsense, because it feeds their egos when they believe that they have the power to control matters of spirituality. While they seek personal perfection in this way, they cut themselves completely from God. By doing so, they open the door to the evil one, who will seduce and hypnotise them through the appeal of superstitious promises, which lead to their souls becoming barren where the Love of God cannot thrive.
Your Jesus