Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.09.2013, 17:55 - Bóg Ojciec: Jeśli będę musiał zniszczyć miasta, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zła, zrobię to

Moja najdroższa córko, Moja Ręka Sprawiedliwości opadnie na świat i ukarzę tych, którzy krzywdzą Moje dzieci na ciele i duszy. Musicie obawiać się Mojego Gniewu, a także przyjąć Moje Miłosierdzie.
Będę interweniował w waszych narodach, aby powstrzymać nasilenie się wojen i jeśli będę musiał zniszczyć miasta, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zła, zrobię to. Gdy wielka niegodziwość ludzi rozprzestrzenia się jak wirus, rozpołowię te dusze i powalę je. Jak bardzo oburzają Mnie nikczemne grzechy aborcji, wojny, morderstwa i oszustwa tych, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu się grzechu. Teraz za to zapłacą.
Ci na stanowiskach politycznych, którzy sprawują kontrolę nad dostępnością do aborcji, będą pierwszymi, który zostaną ukarani. Spodziewajcie się teraz, że zobaczycie jak będą cierpieć za zbrodnie, które aprobują przede Mną. Te grupy, które knują spadek światowej populacji poprzez aborcję, umrą w męczarniach z Mojej Ręki. Sprawiedliwość zostanie w końcu im wymierzona, gdyż już dłużej nie będę im pozwał na wyrządzanie takiej niegodziwości Moim dzieciom. Ich zuchwałe zapewnienia, że działają w interesie ludzi, zostaną uciszone, ponieważ sami odcięli się teraz ode Mnie i będą mieli mało czasu, aby odkupić swoje dusze.
Ci którzy zostali obarczeni odpowiedzialnością za nauczanie Moich dzieci Prawdy Ewangelii, niech posłuchają tej Obietnicy: Podniosę was, kiedy będziecie mówili Prawdę, ale rzucę was w otchłań, jeśli zbezcześcicie Najświętszą Eucharystię. A gdy kłamcy będą przekonywali was o konieczności zmiany Prawdy i będą was prześladować, nie będzie niczego innego poza ciemnością, którą rzucę na całą ziemię. Potem będzie płacz i zgrzytanie zębów, ale nikt was nie usłyszy. Nie zobaczycie już nic, ani nie usłyszycie, ale poczujecie ból tych dusz, które zniszczyliście z powodu apostazji, do której się przyczyniliście, poprzez podsycanie jej tak długo, aż objęła ona dusze tych wyświęconych sług, którymi kierowaliście.
Bójcie się Mojego Gniewu, gdyż ześlę go na was nagle, a wtedy będzie dla was za późno. Nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza. Daję wszystkim przywódcom, którzy sprawują władzę nad Moimi Kościołami na ziemi to ostatnie ostrzeżenie.
Zaniechanie obrony Słowa Bożego lub podtrzymania Najświętszej Eucharystii, doprowadzi do śmierci i rozpaczy. Nie dam wam czasu na zniszczenie dusz, które zostały oznakowane przez Moich wrogów.
Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy


26th September 2013, 17:55 - God the Father: If I have to destroy cities to stop evil from spreading, then I will do this

My dearest daughter, My Hand of Justice has fallen over the world and I will punish those who hurt My children, in body and soul. You must fear My Wrath as well as accept My Mercy.
I will intervene in your nations in order to stop wars from escalating and if I have to destroy cities to stop evil from spreading, then I will do this. As the wickedness of man spreads like a virus, I will cut those souls in two and strike them down. How the evil sins of abortion, war, murder and the deceit of those who assist in the spread of sin sicken Me. They will pay the price for this now.
Those in political positions, who control the availability of abortion, will be the first to be punished. Await now as you will see how they will suffer for the atrocities which they condone before Me. Those groups, who plot the demise of the world's population through abortion, will die in agony by My Hand. Justice will be served on them finally, as I will no longer allow them to inflict such wickedness on My children. Their arrogant claims, that they are acting in human interest, will be silenced, for they have cut themselves from Me and now they will have little time to redeem their souls.
Those given the responsibility of teaching My children the Truth of the Gospels will need to heed this Promise. I will raise you up when you tell the Truth, but I will throw you into the abyss, if and when you desecrate the Holy Eucharist. And while the liars will convince you of the need to change the Truth and persecute you, it will be nothing like the darkness, which I will cast over the entire Earth. Then there will be weeping and gnashing of teeth, but no one will hear you. You will no longer see, nor will you hear anything, but you will feel the pain of those souls whom you destroyed because of the apostasy, which you helped to fuel until it enveloped the souls of those sacred servants you instruct.
Fear My Wrath, for it will descend on you suddenly and by then it will be too late for you. You will never see My Face. I Am giving the leaders of all those who control My Churches on Earth this final warning.
Failure to defend the Word of God or to uphold the Holy Eucharist will result in death and despair. I will not allow you the time to destroy the souls who have been earmarked by My enemies.
Your Father
God the Most High