Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.09.2013, 15:23 - Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i przez kilka lat będzie musiał cierpieć ogołocenie

Moja szczerze umiłowana córko, zawsze przypominaj tym, którzy wierzą we Mnie, ale którzy nie mają pojęcia, że Moje Powtórne Przyjście jest bliskie, że zawsze muszą być czujni na znaki, które zostały przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca związane z czasem, który poprzedza ten Wielki Dzień.
Wielka apostazja jest pierwszym znakiem. Będzie ona wówczas, gdy wiara w Prawdę - Słowo Boże - zaniknie, a grzech będzie uwielbiany w każdej części świata. Znakiem Mojego bardzo bliskiego Powtórnego Przyjścia będzie wielka apostazja, która ogarnie Mój Kościół na Ziemi od wewnątrz. Kiedy zobaczycie, że ci, którzy twierdzą, że zostali mianowani przeze Mnie do prowadzenia Mojego Kościoła na Ziemi zaangażują się w świeckim świecie, by zabiegać o względy, będziecie wiedzieli, że zmiany się rozpoczęły. Kiedy zobaczycie, że debatuje się nad Wielką Ofiarą - Moim Ukrzyżowaniem - oraz przypisuje się nowe znaczenie Mojej Eucharystii, będziecie wiedzieli, że Mój Kościół zostanie wyrzucony na pustynię.
Mówiąc o Moim Kościele mam na myśli tych, którzy nie odeszli od Prawdy i którzy nadal, tak jak wcześniej, przyjmują Słowo Boże. Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i przez kilka lat będzie musiał cierpieć ogołocenie. Będzie deptany przez pogan i będzie cierpiał, ale poprzez Moje Łaski, pozostanie nienaruszony, a ci dzielni ludzie, którzy nie będą chcieli Mnie opuścić, otrzymają przeze Mnie nadzwyczajne Łaski. Gdy będziecie świadkami obrzydliwości, tak zwanych 'cudów', uzdrowień i gestów fałszywej pokory oraz miłości wobec ludzkości w skorupie Mojego Kościoła, wtedy zobaczycie prawdziwe, Moje cudowne interwencje. Przez Moje Grupy Krucjaty Modlitwy, dam poznać Obecność Ducha Świętego tym, którzy z nich szydzą i kpią. Moje Grupy Modlitwy zostaną obdarowane wieloma cudami, a ci, którzy odmawiają Modlitwy jako dar, aby pomóc Moim umiłowanym uczniom, poradzą sobie z prześladowaniami religijnymi.
Prześladowania o których mówię, to głównie prześladowania duchowe. Moi prawdziwi uczniowie, a mam na myśli wszystkich chrześcijan, każdego wyznania, wszędzie, w wielkim smutku będą patrzyli, gdy będą musieli być świadkami wielkiego oszustwa, który zstąpi na Kościół katolicki. Kościół katolicki obejmie świecki świat i ogłosi, że nie będzie już więcej grzechu śmiertelnego. Nie będzie się już uznawać istnienia grzechu i aby oszukać niewinnych powiedzą, że nie trudno jest wejść do Mojego Królestwa. Nie będzie już Spowiedzi w obecnej formie. Ludziom powiedzą, żeby prosili o odkupienie na swój sposób, i wielu nie będzie zadawać sobie trudu, by prosić Mnie o Moje Wybaczenie. Zaprzestaną tego z powodu przyjęcia, że skoro grzech nie jest popełniany umyślnie, to Bóg wszystko przebaczy. Jest to błąd, który został przepowiedziany, a który doprowadzi miliony do ognia piekła, a poprowadzą ich tam fałszywy prorok i antychryst.
Wkrótce, wszędzie, wszystkie pogańskie święta i uroczystości zostaną włączone do Kościołów katolickich. Poganie i ci, którzy nienawidzą Boga zostaną zaproszeni do ołtarzy, przed tabernakula. Uczta zostanie uznana za nową formę Komunii - wszystkie dzieci Boga połączą się ze sobą, aby uszanować wzajemne przekonania i prawa człowieka. Wy, Moi wyznawcy, zostaniecie poproszeni o okazanie szacunku tym, którzy chcą zniszczyć Moją Obecność w Najświętszej Eucharystii. Zostaniecie oskarżeni o to, że jesteście antychrześcijańscy, jeśli nie przyjmiecie pogaństwa. W ten sposób wszyscy zostaniecie oszukani. W taki sposób Ja, Jezus Chrystus, zostanę zbezczeszczony. Zrobią to samo w szkołach, żeby pozbyć się chrześcijaństwa. Zrobią to samo w kręgach politycznych, kiedy wszystko, co wiąże się ze Mną, zostanie wymazane. Żadna inna religia nie będzie celem takiej nienawiści. Ponieważ chrześcijaństwo jest Prawdą, zostanie zniszczone.
Nie zdajecie sobie sprawy z tego, że stając się chętnymi uczestnikami tej nikczemnej profanacji, wasze dusze się zaćmią i z czasem porzucicie własne zbawienie.
Gdy Mnie zdradzicie, wybaczę wam. Gdy się Mnie zaprzecie, wybaczę wam. Ale kiedy zbezcześcicie Mnie i przysięgając wierność bestii, staniecie się całkowicie oddzieleni ode Mnie, przekonacie się, że nie możecie przyjąć Mojego Miłosierdzia.
Wasz Jezus


28th September 2013, 15:23 - My True Church will be thrown out of Rome and will have to endure a number of years of desolation

My dearly beloved daughter, always remind those who believe in Me, but who have no idea that My Second Coming draws close, that they must always be alert to the signs which were prophesied in My Father's Book, for the time which precedes the Great Day.
The great apostasy is the first sign. This is when belief in the Truth - the Word of God - disappears and when sin is glorified in every part of the world.The sign for when My Second Coming draws very close is when the great apostasy grips My Church on Earth from within. When you see those who say that they have been appointed by Me to lead My Church on Earth engage in the secular world in order to gain favour, you will know that the changes have begun. When you see the Great Sacrifice - My Crucifixion - being debated and new meanings attached to My Eucharist, you will know that My Church will be cast into the desert.
By My Church, I refer to those who do not deviate from the Truth and who continue, as before, to accept the Word of God. My True Church will be thrown out of Rome and will have to endure a number of years of desolation. It will be trampled upon by the heathen and will suffer, but by My Grace, it will remain intact and those brave souls who refuse to desert Me will be given extraordinary Gifts by Me. As the abominable, so called 'miracles', healings and gestures of false humility and love for humanity are witnessed in the shell of My Church, the true miraculous interventions by Me will be seen. I will, through My Crusade Prayer Groups, make known to those who scoff and mock them, the Presence of the Holy Spirit. Many miracles will be bestowed upon My Prayer Groups and those who recite the Prayers as a gift to help My beloved disciples cope with religious persecution.
The persecution I speak of is mainly a spiritual one. My true disciples, and I mean all Christians, of every denomination, everywhere, will watch in great sorrow when they have to bear witness to the great deceit, which will descend over the Catholic Church. The Catholic Church will embrace the secular world and will declare mortal sin to be no more. Sin will not be acknowledged and in order to deceive the innocents, they will be told that it is not difficult to enter My Kingdom.Confessions will stop in the present format. People will be told to ask for redemption in their own way, and as such, many will not then bother to ask for My Forgiveness. They won't do this because they will no longer accept that sin is caused deliberately and, because of this, that God will forgive all. This is the error which was foretold and which will lead millions into the fires of Hell and they will be led there by the false prophet and the antichrist.
Soon, all pagan feasts and festivals will be integrated within the Catholic Churches everywhere. Pagans and those who hate God will be invited onto the altars in front of the tabernacles. This feast will be declared to be the new form of Communion - all God's children joining together in order to respect each other's beliefs and human rights. You, My followers, will be asked to show respect for those who want to destroy My Presence in the Holy Eucharist. You will be accused of being anti- Christian if you do not embrace paganism. This is how you will all be fooled. This is how I, Jesus Christ, will be desecrated. They will do the same in schools, in order to banish Christianity. They will do the same in political circles, when everything to do with Me will be wiped out. No other religion will be targeted with such hatred. Christianity, because it is the Truth, will be destroyed.
What you do not realise is, that by becoming willing participants in this wicked desecration, that your souls will be darkened and in time you will forsake your own salvation.
Betray Me and I will forgive you. Deny Me and I will forgive you. But, when you desecrate Me and swear allegiance to the beast, you become completely separated from Me and you will find it impossible to accept My Mercy.
Your Jesus