Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


30.09.2013, 15:45 - Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy w Moim Najświętszym Kościele na Ziemi

Moja szczerze umiłowana córko, muszę prosić wszystkie Moje wyświęcone sługi, aby uważali na wezwania do udziału w rekolekcjach, które będą organizowane, aby przekonać ich do wyrażenia zgody na nową przysięgę wierności która - gdyby się na nią zgodzili - uczyni bezużytecznymi ich najświętsze śluby, złożone Mnie, Jezusowi Chrystusowi.
Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy w Moim Najświętszym Kościele na Ziemi i wkrótce narzuci swoją nową liturgię, która będzie sprzeczna z Moją Najświętszą Wolą. Stworzona przez wrogów Boga i pod płaszczykiem potrzeby nowego dostosowania się do sił politycznych, które chcą zakazać chrześcijaństwa, zostanie przedstawiona tak szybko, że wielu w Moim Kościele będzie zdumionych. Będą odczuwać ból, gdy zobaczą tę obrzydliwość, ale głosy Moich wiernych sług nie będą słyszane publicznie, gdyż masoni będą nadzorować pod każdym względem, jak ta nowa liturgia będzie odbierana. Każdy sprzeciw podniesiony w diecezjach na całym świecie zostanie oddalony i odrzucony. Uzasadnieniem będzie konieczność przyjęcia do Kościoła nowych, młodych dusz, które od niego odeszły. Odwołując się do świeckiego świata powiedzą, że dzięki nowej liturgii nawróci się więcej osób.
O, jak zdradziecka będzie ta obrzydliwość i ilu uwierzy w te kłamstwa, które odciągną tak wielu od Prawdy. Księga Prawdy została przepowiedziana prorokowi Danielowi, aby dzieci Boże nigdy nie zapomniały Prawdy, gdy będą tonęły w kłamstwach, które pochłoną Mój Kościół na Ziemi.
Przyjmijcie Prawdę daną przez Mój Kościół na Ziemi. Nie przyjmujcie nowych praw, do zaakceptowania których będziecie zmuszani w Moje Święte Imię, a które będą oznaczać świętokradztwo.
Wasz Jezus


30th September 2013, 15:45 - Ecclesiastical masonry has now reached the greatest level of power within My Most Holy Church on Earth

My dearly beloved daughter, I must ask all of My sacred servants to watch out for the summons to attend retreats, which will be introduced to persuade them to agree to a new oath of allegiance, which will render useless - should they agree to do this - their most sacred vows, which they made to Me, Jesus Christ.
Ecclesiastical masonry has now reached the greatest level of power within My Most Holy Church on Earth and it will soon dictate its new liturgy, which will be in defiance of My Most Holy Will. Created by the enemies of God and disguised as a new adaptation to suit political powers, who want to ban Christianity, it will be presented so quickly that many within My Church will be astonished. They will be pained to see such an abomination, but the voices of My loyal servants will not be heard in public, for they, the Masons, control how this new liturgy will be perceived in every way. Every objection raised in dioceses throughout the world will be dismissed and cast aside. The excuse will be that the Church needs to recruit new young souls who have fallen away from it. By appealing to a secular world, they will say that this will convert more people through a new liturgy.
Oh how deceitful this abomination will be and how many will fall for the lies, which will lead so many away from the Truth. The Book of Truth was foretold to the prophet Daniel so that God's children would never forget the Truth when they are drowning in the lies which will devour My Church on Earth.
Accept the Truth laid down by My Church on Earth. Do not accept the new laws, which you will be forced to accept in My Holy Name, which will amount to sacrilege.
Your Jesus