Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.10.2013, 23:44 - Zaprzeczając grzechowi, zaprzeczacie Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, żaden człowiek nie może walczyć ze Mną i oczekiwać wiecznego zbawienia, chyba, że w pełni Mi się podda. Wszystkie dzieci Boże muszą wiedzieć, że zbliża się czas, gdy świat musi dowiedzieć się o tym, że Moje Ostatnie Wezwanie wkrótce nadejdzie.
Nie bójcie się Mojego Wołania. Powitajcie je z radością, ponieważ przynoszę wam Miłość, Pokój i Zbawienie. Ignorujecie Mnie na własne ryzyko, mimo, że daję wam tylko tyle czasu, abyście zdążyli odpowiedzieć na Moje Wołanie z Nieba.
Wy, Moi umiłowani wyznawcy - bez względu na to, kim jesteście - wkrótce zorientujecie się, że odizolowaliście i odcięliście się od Mojej Prawdziwej Obecności. Moja Obecność, Moje Słowo i Prawdziwe Nauczanie Boga mają zostać wygnane, a wy stwierdzicie, że jesteście w stanie wielkiej samotności. Wy, którzy postępując drogą oszustwa, szydzicie i drwicie z Moich Świętych Orędzi danych światu z Miłości, będziecie się zastanawiali, jak to możliwe. Im dalej pójdziecie tą drogą, tym bardziej oddalicie wasze dusze od Mojego Miłosierdzia.
Jeżeli Mnie kochacie, uwierzycie w Moje Nauczanie. Jeśli Mnie znacie, rozpoznacie Moje Święte Słowo w Piśmie Świętym. Jeśli Mnie znacie i przyjmujecie, że kiedykolwiek pozwolę, aby Moje Święte Słowo zostało zmienione w coś, czym nie jest, a Ja nie będę interweniował, to nie możecie twierdzić, że Mnie znacie. Jeśli wierzycie, że Ja, Syn Człowieczy, Który zginąłem za was brutalną śmiercią, aby was uratować od grzechu, mógłbym się wycofać i akceptować taką sytuację, to zaprzeczacie Słowu Bożemu.
Zaprzeczając grzechowi, zaprzeczacie Mnie. Jeśli przyjmujecie grzech, jako dobrą rzecz lub choćby przez chwilę wierzycie, że Ja go usprawiedliwiam bez pojednania, to nie będziecie mogli ubiegać się o miejsce w Moim Królestwie. Ostrzegam was, że ten okres, który jest przed wami, poprowadzi was najniebezpieczniejszą ścieżką zniszczenia, chyba, że pozostaniecie wierni Mojemu Świętemu Słowu.
Moje Słowo jest Wieczne. Moje Królestwo jest wasze, gdy przyjmujecie Moje Słowo, tak jak zostało to wam przekazane. Jeśli odważycie się manipulować nim lub przyjąć jakąkolwiek formę jego nowej przeróbki, będziecie za to cierpieli. Mój Gniew narasta teraz, gdy widzę, jak mało szacunku wielu z was okazuje Prawdzie, tak jak została ona zapisana w Księdze Mojego Ojca. Nie może być innej Prawdy. Każda forma odejścia, nie może zostać zaakceptowana przez Boga. Żadne argumenty. Żadne ludzkie rozumowanie. Bez wyjątków. Prawda będzie trwała na Wieki. Kłamstwa pociągną was w objęcia bestii.
Wasz Jezus


4th October 2013, 23:44 - Deny sin and you deny Me

My dearly beloved daughter, no man can fight Me and expect eternal salvation, unless he surrenders in full to Me. All of God's children must know that the time is drawing close when the world must know that My Final Call is almost upon them.
Never fear My Call. Welcome it, for I bring you Love, Peace and Salvation. Ignore Me at your peril, for I only give you so much time to respond to My Call from Heaven.
You, My beloved followers - no matter who you are - will find yourselves isolated soon and cut off from My True Presence. My Presence, My Word and the True Teachings of God are to be banished and you will find yourselves in a very lonely state. Those of you who scoff and mock these, My Holy Messages of Love to the world, will be left wondering how this can be, when you follow the path of deceit. The further you walk along this path, the greater the distance you will put between your souls and My Mercy.
When you love Me, you will believe in My Teachings. If you know Me, you will recognise My Holy Word in the Scriptures. If you know Me and accept that I would ever allow My Holy Word to be turned into something that it is not, without intervention on My Part, then you cannot say you know Me. If you believe that I, the Son of man, Who died a brutal death, on your behalf, to save you from sin, could sit back and condone such a situation, then you deny the Word of God.
Deny sin and you deny Me. Accept sin as being a good thing or believe, for one minute, that I will excuse it, without reconciliation, then you can no longer claim a place in My Kingdom. I warn you that this period ahead of you will lead you on the most dangerous path of destruction, unless you remain true to My Holy Word.
My Word is Eternal. My Kingdom is yours when you accept My Word as it was given to you. Dare to tamper with it or accept any form of new adaptation and you will suffer for this. My Anger is rising now, as I see how little respect many of you show towards the Truth as it was written in My Father's Book. There can be no other Truth. Any form of deviation can never be accepted by God. No arguments. No human reasoning. No exceptions. The Truth will live for Eternity. Lies will drive you into the arms of the beast.
Your Jesus