Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.10.2013, 15:40 - Bóg Ojciec: Szatan i jego demony zwerbowali olbrzymią armię

Moja najdroższa córko, Moje Boskie Moce udzielane są wszystkim Moim dzieciom, które zwracają się do Mnie, prosząc Mnie - przez Mojego Syna - abym podtrzymał ich w tych czasach wielkich prób na Ziemi.
Grzech jest tak rozpowszechniony, że Mój Syn cierpi obecnie tę samą Agonię, jaką znosił za każdego z was na Krzyżu. Grzech jest tak powszechny, że wszyscy stają się niewrażliwi na niego i na zło, którym on zionie. Moje dzieci, musicie przyjść do Mnie i nigdy nie rezygnować z dążenia do pokoju i miłości. Nigdy nie myślcie, że nie usłyszę waszych głosów, gdy Mnie wołacie, nie ważne jak mali jesteście.
Powtórne Przyjście Mojego Syna wytworzy wielkie spustoszenie, podział, nieufność, nienawiść i smutek, gdy Prawda Mojego Świętego Słowa zostanie odrzucona. Szatan i jego demony zwerbowali olbrzymią armię - tak wielką i potężną, że nawet gdybyście mogli zobaczyć, jak została ona utworzona, to i tak przekraczałoby to wasze pojmowanie. Ta armia sprawuje władzę nad tym, co wam, Moje dzieci, mówią publicznie. Od teraz bardzo rzadko będą wam mówili Prawdę. Mam na myśli Prawdę zgodną z Moim Najświętszym Przymierzem.
Wkrótce przekonacie się, że nie będą wam ujawniać prawdziwych przyczyn, które kryją się za wszystkimi problemami świata, w którym żyjecie, takimi jak wojny, celowo wywoływane, aby zniszczyć Mój lud. Żadna z tych wojen nie będzie dla dobra człowieka, ani nie będzie sprawiedliwa. Moje Słowo dawane światu począwszy od pierwszego proroka, który ujawnił Moje Pragnienia przestanie być traktowane poważnie. Słowo Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, będzie nadużywane i hańbione, by usprawiedliwić kłamstwa.
Teraz jest czas na to, aby wszyscy, którzy są powołani do służby Mojego Syna zachowali czujność. Nie możecie ignorować Mojego Wołania do ludzkości. Przez Mojego Syna proszę was, w każdej chwili pozostawajcie razem, w jedności z Nim. Wy, Moje dzieci jesteście pierwszym celem szatana, gdyż on nie spocznie, dopóki najpierw nie przejmie Kościoła Mojego Syna na Ziemi. Bez Kościoła Mojego Syna, nie uda mu się odciągnąć tych dusz, których najbardziej pożąda. Wy, Moje dzieci, będziecie ranieni i dręczeni przez bestię - antychrysta - gdy siłą będziecie zmuszani do przyjęcia nowej fałszywej doktryny, która jest obecnie starannie i bezlitośnie przygotowywana.
Ja, Ojciec was wszystkich, Bóg Najwyższy, chcę, aby było wiadomym, że antychryst ma przyjąć Moich wrogów w tajnych obrzędach. Został on zaprzysiężony za ukrytymi ścianami w miejscach, które są przeznaczone do Adoracji Mojego Syna. Kościelna masoneria, której teraz doświadczycie, odgrywa ważną rolę w tej ohydzie. Niestety, to wszystko musi nastąpić przed Moim Przymierzem, które jest gotowe, aby zebrać z powrotem wszystkie Moje dzieci do Raju, który stworzyłem dla nich w pierwszej kolejności.
Będzie to zależało od waszej decyzji, czy wy, wybrani przeze Mnie, będziecie zawsze uznawali Prawdę, po to, by pomóc Mojemu Synowi uratować inne dusze, które złożą przysięgę posłuszeństwa bestii.
Obraz Mojego Syna, powszechny na całym świecie, zostanie wkrótce zastąpiony wizerunkiem fałszywego proroka. Jego obraz będzie adorowany w pierwszej kolejności, zamiast obrazu Mojego Syna. Następnie pojawią się liczne obrazy bestii w każdym formacie, a jego symbol 666 zostanie zawarty w każdym znaku, jaki uczyni on przed niczego nie podejrzewającym światem. Zobaczycie ten symbol ukryty w nikczemnych przedmiotach, które będą używane tak, jak nosiłoby się święte przedmioty. Dla uczczenia zjednoczenia kościołów świata, które ma być wkrótce ogłoszone, zostanie utworzona pewna forma różańca. Tę Nową Światową Religię uczci się również poprzez zbezczeszczenie świętych ksiąg modlitewnych, medalików, szkaplerzy, różańców, Krzyży traktując je, jako talizmany przynoszące szczęście.
Wszyscy pokochają antychrysta, który z jednej strony będzie reprezentował świat świecki, ale ponieważ z drugiej strony zostanie on serdecznie przyjęty przez obłudnego oszusta w Kościele Mojego Syna na Ziemi, będzie on postrzegany, jako reprezentant wszystkiego, co jest święte na świecie.
Moje dzieci, nie pozwólcie, by wiadomości o tych wydarzeniach wywołały łzy w waszych sercach, ponieważ kiedy będziecie Mnie słuchali i podążali Drogą Mojego Syna, oszczędzę wam wiele duchowych prześladowań, które na was czekają. Wasza wierność tym Orędziom od czasu do czasu będzie osłabiana przez ataki zadawane przez szatana. Niektórzy z was odejdą. Niektórzy z was zwątpią. Zdecydowana większość z was pozostanie Mi wierna i udzielę wam wielkich Względów i Łask za wasze posłuszeństwo.
Kocham was dzieci. Będę miłosierny i jeśli Mnie poprosicie przez Mojego Syna, aby ukoić wasze serca i pomóc wam pozostawać w pokoju i iść z ufnością ku bramom Mojego Nowego Raju, odpowiem na wasze wołanie.
Wasz kochający Ojciec


8th October 2013, 15:40 - God the Father: Satan and his demons have recruited a very large army

My dearest daughter, My Divine Powers are given to all of My children who turn to Me, asking Me - through My Son - to sustain them during these times of great trials on Earth.
Sin is so rampant that My Son now suffers the same Agony, which He endured for each of you on the Cross. Sin is so widespread that you have all become immune to it and the evil which it breathes. My children, you must come to Me and never give up your quest for peace and love. Never think that I will not hear your voices, as they call out to Me, no matter how little you are.
My Son's Second Coming will create great havoc, division, mistrust, hatred and sadness, as the Truth of My Holy Word will be thrown to one side. Satan and his demons have recruited a very large army - an army so big and powerful that it would be beyond belief if you could see how it has been formed. This army controls what you, My children, are being told in public. Very rarely, from now on, will you be told the Truth. By this I mean the Truth, according to My Most Holy Covenant.
All matters relating to the world in which you live will not be truly revealed to you, as wars, deliberately created to destroy My people, will soon be witnessed. None of these wars will be for the good of man nor will they be just. My Word, given to the world, since the first prophet revealed My Desires, will no longer be taken seriously.The Word, according to My Son, Jesus Christ, will be abused and defiled in order to justify lies.
It is time for all those who are called to the service of My Son to remain alert. You cannot ignore this, My Call to humanity. I, through My Son, ask you to stay together, in union with Him at all times. You, My children, are Satan's first target, as he will not rest until he seizes My Son's Church on Earth, first. Without My Son's Church, he will fail to draw the souls he craves the most. You, My children, will be hurt and tormented by the beast - the antichrist - if you cave into pressures which force you to embrace the new false doctrine, which is now being carefully and ruthlessly prepared.
I, the Father of all of you, God the Most High, wish it to be made known that the antichrist is about to be embraced by My enemies in secret rituals. He is being sworn in behind hidden walls, in places, which are meant for the Adoration of My Son. The ecclesiastical masonry, which will now be witnessed, plays an important role in this abomination. Sadly, all of this must take place before My Covenant to gather all My children, back into the Paradise I created for them, in the first instance, is completed.
It will be up to those of you, chosen by Me, to always acknowledge the Truth, so that you can help My Son to save the other souls who will swear an oath to follow the beast.
My Son's Image, common throughout the world, will soon be replaced by the image of the false prophet. His image will be adored first, instead of that of My Son. Then this will be followed by large images, in every kind of format, of the beast, whose sign 666 will be embedded within every single mark he makes upon an unsuspecting world. You will see this sign hidden in such wicked objects, which will be used just as one would carry holy objects. A form of rosary beads will be created to idolise the new, soon to be declared, union of the world's churches. The new world religion will be celebrated by the taking of holy prayer books, medals, scapulars, rosary beads, Crosses and desecrating them into becoming good luck charms.
Everyone will love the antichrist, as he will represent the world outside of religion, on the one hand, but because he will be embraced by the false imposter in My Son's Church on Earth, he will be seen to represent all that is sacred in the world.
My children, do not let news of these events tear at your heart, for when you listen to Me, and follow the Path of My Son, I will spare you much of the persecution of spirit, which is to come. Your adherence to these Messages will be weakened from time to time, by attacks planted by Satan. Some of you will walk away. Some of you will doubt. The vast majority of you will remain true to Me and I will grant you great Favours and Graces for your obedience.
I love you children. I will be merciful and when you ask Me, through My Son, to soothe your hearts and help you to remain at peace and walk with confidence towards the Gates of My New Paradise, I will answer your call.
Your loving Father God the Most High