Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.10.2013, 17:10 - Gdy Niebo i Ziemia staną się jednym, nie będzie już Czyśćca

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Tron zostanie umieszczony na odnowionej Ziemi i wkrótce wszyscy będą żyli w pokoju i harmonii zgodnie z Wolą Mojego Ojca.
Świat stanie się taki, jaki był na początku i nie będzie się odczuwało żadnej niezgody. Wszystkie dzieci Boże, które są wybrane, aby dołączyć do aniołów i świętych, będą żyli doskonałą egzystencją. Ale wiedzcie o tym: Ci, którzy nie przyjmą rzeczywistości Nowego Raju, gdy otrzymają szansę podjęcia decyzji, którą drogę chcą wybrać, to nie dostaną już drugiej szansy. Gdy Niebo i Ziemia staną się jednym, nie będzie już Czyśćca. Jedyna droga, jaką wybiorą dusze, które odmawiają przyjęcia Mojego Miłosierdzia, gdy jest im ono darmo oferowane, będzie tą, która prowadzi do Piekła. Wielu będzie tak upartych, ponieważ polegają oni niemal całkowicie na intelektualnym rozumowaniu, co sprawi, że nieświadomie zdecydują się spędzić wieczność w ogniu Piekła.
Ci, którzy nie wierzą w Boga ani nie przyjmują Prawdy, nie wierzą w istnienie szatana. Tym duszom oszust będzie zaciemniał umysły kłamstwami, aby zwabić ich do komór tortur. Potem, ze względu na swoją nienawiść do ludzi, będzie zadawał im cierpienia bez przerwy przez całą wieczność. A gdy dusze już tam są, to nie mogę im pomoc. Jak bardzo płaczę w gorzkim żalu z powodu tych zadufanych w sobie i nierozumnych dusz z zatwardziałymi sercami. Są one tak pełne pychy, że nigdy Mnie nie zobaczą, ponieważ nie są w stanie. Niemożliwe jest bowiem, aby jakaś osoba Mnie zobaczyła lub została napełniona Moim Prawdziwym Słowem, jeśli będzie dotknięta grzechem pychy. Z drugiej strony wy, którzy Mnie znacie, ale przyjmujecie Mnie na swoich własnych warunkach - także oddalacie się ode Mnie.
Dlaczego mówicie, że Mnie znacie, a potem przekręcacie to, co mówiłem o podążaniu za Mną? Jak możecie nazywać siebie chrześcijanami i jednocześnie być gotowymi do przyjęcia fałszywej teologii i kłamstw, które są tak poprzekręcane, aby pasowały do waszego stylu życia? Kim jesteście, jeśli nie idziecie za Mną i nie przyjmujecie pełnej Prawdy Mojego Nauczania? Jesteście zdrajcami. Zdradzacie Mnie. A kiedy już raz Mnie zdradzicie, będziecie kuszeni, by robić to częściej, aż w końcu nie będziecie już chrześcijanami w Moich Oczach.
Muszę wezwać wszystkich, którzy wierzą w Moje Słowo i zapytać was, czy kiedykolwiek tolerowałem grzech? Odpuszczam grzechy, ale nigdy ich nie akceptuję. Jeśli uważacie, że toleruję grzech, to usprawiedliwiacie grzech. Będziecie cierpieli za błędy waszego postępowania i nie jesteście lepsi od tych, którzy Mnie zdradzili, wyśmiewali, śmiali się ze Mnie i Mnie Ukrzyżowali.
Pamiętajcie, uczyłem was Prawdy. Nic oprócz Prawdy nie doprowadzi was do przyjęcia zbawienia, gdy przychodzę teraz, aby przynieść je światu, na tym ostatnim etapie Mojego Przymierza dla ocalenia ludzkości.
Nigdy nie zapominajcie, że Ja Jestem Prawdą. Tylko Prawda pochodzi ode Mnie.
Wasz Jezus


12th October 2013, 17:10 - Once the Heavens and Earth become one, there will be no Purgatory

My dearly beloved daughter, My Throne will be placed upon the renewed Earth and soon all will live in peace and harmony, in accordance with the Will of My Father.
The world will become as it was in the beginning and no discord will be felt. All of God's children, who are chosen to join with the angels and saints, will live a perfect existence. But know this. Those who do not accept the reality of the New Paradise, when they have been given every chance to decide which path they wish to choose, will not be given a second chance. Once the Heavens and Earth become one, there will be no Purgatory. The only path souls will take, who refuse to accept My Mercy when it is handed to them freely, will be the one which leads to Hell. Many will be so stubborn, because they rely almost completely on intellectual reasoning, that they will, unwittingly, choose to spend eternity in the fires of Hell.
Those who do not believe in God, or accept the Truth, do not believe in the existence of Satan. He, the deceiver, will cloud their minds with lies, so as to entice them into the chambers of torture. Once there, because of his hatred of man, he will make them suffer non-stop for eternity. I cannot help these souls then. How I weep with bitter sorrow for the souls of the arrogant, the ignorant and those with hardened hearts. They are so stuffed with pride, that they will never see Me because they can't. It is not possible for a person to see Me or to be filled with My True Word, if they are stricken with the sin of pride.
Those of you, on the other hand, who know Me, but who accept Me on your own terms - you too distance yourselves from Me.
Why do you say you know Me and then twist what I told you about following Me? How can you call yourself a Christian and be prepared to accept false theology and lies, which you have twisted to suit your own lifestyles? Who are you if you do not follow Me and accept the full Truth of My Teachings? You are a traitor. You betray Me. When you betray Me once, you will be tempted to do it again and again, until finally, you will no longer be a Christian in My Eyes.
I must call on all those who believe in My Word and ask you, when have I ever condoned sin? I forgive sin, but I never condone it. If you believe that I condone sin, then you justify sin. You will suffer for the error of your ways and you are no better than those who betrayed Me, mocked Me, laughed at Me and crucified Me.
Remember, I taught you the Truth. Nothing but the Truth will bring you to accept the salvation I now come to bring to the world, at this, the final stage of My Covenant to save humanity.
Never forget that I Am the Truth. Only the Truth comes from Me. Your Jesus