Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.10.2013, 15:45 - Bezbożna trójca sporządziła plany pozbycia się wszystkiego co jest Prawdą

Moja szczerze umiłowana córko, Moim pragnieniem jest, aby wszyscy Moi kapłani, wszystkich wyznań chrześcijańskich zaczęli zabezpieczać Najświętsze Sakramenty. Oni będą pierwszymi świadkami niszczenia i profanacji Sakramentów w Kościele katolickim. Ci, którzy są wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będą się pilnie przygotowywali do tej strasznej pustyni, na którą Mój Kościół będzie rzucony. Musicie się przygotować, ponieważ dzięki waszej wierności wszystkie dzieci Boże będą mogły przystępować do Sakramentów w ich świętym stanie.
Do wszystkich innych Kościołów chrześcijańskich mówię to: Przypomnijcie sobie Moją Obietnicę powrotu w tym Wielkim i Chwalebnym Dniu Mojego Powtórnego Przyjścia. Wiecie też, że w latach poprzedzających ten Dzień, wszyscy, którzy pójdą za Mną, staną wobec strasznych prób. Ci, którzy odniosą sukces na nowych stanowiskach władzy w ramach wszystkich wyznań, będą prowadzeni przez fałszywego proroka, a wszyscy z nich będą powtarzać jego słowa i naśladować jego działania.
Biada tym, którzy będą u boku fałszywego proroka, gdyż jest on przeciwieństwem Jana Chrzciciela i będzie poprzednikiem antychrysta, który będzie panował nad wami wszystkimi.
Obejmę was swoją ochroną, bo niedługo będziecie mieli już tylko Mnie jako swojego przewodnika. Tylko Ja mogę być wiarygodny, by mówić wam Prawdę, gdy dostaniecie się pod wpływ herezji, które będą wam przedstawiane, jako nowa forma nowoczesnej teologii chrześcijańskiej. Jak bardzo przebiegły jest szatan, bo nigdy nie działa przez zaskoczenie, natomiast woli - przez tych, którzy mu służą - przyciągnąć was do nowej interpretacji przekręconego i odwróconego Mojego Najświętszego Słowa.
Bezbożna trójca sporządziła plany, pozbycia się wszystkiego co jest Prawdą. To wszystko, co działa na świecki świat przyciągająco, z powodu ludzkiej chciwości i pragnienia ignorowania grzechu, zostanie przedstawione wierzącym należącym do wszystkich Kościołów Chrześcijańskich.
Ten dzień został zapisany na kamieniu i będzie ostateczną zniewagą, dozwoloną przez Boga, zanim wyśle On Mnie, swojego Jedynego Syna, aby zebrać wszystkich, którzy pozostaną wierni Słowu Bożemu. Gdy przedstawią wam te kłamstwa, będą one się wydawały dobre. Oznaka pokory będzie powszechna we wszystkich kościołach, gdyż zostanie ona przyjęta przez tych, którzy będą was oszukiwali.
Każda cecha, związana ze Mną - Moja Miłość do ubogich, Moja Miłość do słabych i pokornych, Moje niezadowolenie z chciwości, zachłanności i żądzy, zostanie wykorzystane, jako część argumentów, aby zmusić was do przyjęcia tej nowej doktryny - tej nowej jednej światowej religii, aby przygotować świat na panowanie antychrysta.
Jako kochający Bóg, daję wam te ostrzeżenia, aby was uratować. Słuchajcie Mnie teraz. Proszę tylko o jedno. Pozostańcie wierni Mojemu Świętemu Słowu. Moje Święte Słowo zostało wam dane w Piśmie Świętym. Ono nigdy nie może zostać zmienione. Ale wrogowie Boga będą przekręcać jego znaczenie. Kiedy to nastąpi, odrzućcie tych, którzy mówią, że Bóg zgodziłby się na takie zmiany. To się całkowicie mija z Prawdą.
Wasz Jezus


15th October 2013, 15:45 - The plans have been drawn up by the unholy trinity where all that is True will be banished

My dearly beloved daughter, it is My desire that all of My priests, in every Christian denomination, begin to preserve the Most Holy Sacraments. Those in the Catholic Church will be the first to witness the destruction and desecration of the Sacraments. Those who are loyal to Me, Jesus Christ, will prepare diligently for this terrible wilderness into which My Church will be plunged. You must prepare now, because it will be through your allegiance that all of God's children will be able to receive the Sacraments in their holy state.
To all other Christian churches I say this. Remind yourselves of My Promise to come again on the Great and Glorious Day of My Second Coming. Know too, that in the years leading up to this, that all those who follow Me will face terrible trials. Those who will succeed to new positions of power, within all your denominations, will be led by the false prophet and all will mouth his words and copy his actions.
Woe to those who side with the false prophet for he is the antithesis of John the Baptist and will be the precursor of the antichrist who will rule over all of you.
You will be protected by Me, for soon I will be all you have to guide you. Only I can be trusted to tell you the Truth when you will be swayed by the heresies, which will be presented to you as the new form of modern Christian theology. How cunning is Satan, for he will never shock - instead he will, through those who serve him - draw you towards a new twisted, back-to-front interpretation of My Most Holy Word.
The plans have been drawn up, by the unholy trinity, where all that is True will be banished. All that appeals to the secular world, when human greed and desire to ignore sin, will be presented, through all Christian Churches, to the faithful. This day has been written in stone and will be the final insult, allowed by God, before He sends Me, His only Son, to gather all those who remain true to the Word of God. When the lies are presented to you, they will appear to be a good thing. The badge of humility will be common in all of your churches, as it will be adopted by those among them who will deceive you.
Every trait, associated with Me - My Love for the impoverished; My Love for the weak and humble; My disapproval of greed, avarice and lust, will be used as part of the arguments used to force you to accept this new doctrine - this new one world religion, to prepare the world for the rule of the antichrist.
As a loving God, you are being given these warnings in order to save you. Heed Me now. All I ask is one thing. Remain true to My Holy Word. My Holy Word was given to you, in the Holy Bible. It can never change. But the enemies of God will twist its meanings. When this happens, reject those who tell you that God would approve of such changes. Nothing could be further from the Truth.
Your Jesus