Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.10.2013, 23:27 - Wąż przekazuje antychrystowi specjalne orędzia, które on starannie dokumentuje

Moja szczerze umiłowana córko, najbardziej nieświęta trójca, składająca się z trzech Moich wrogów: fałszywego proroka, antychrysta i smoka czyli szatana, rzuci teraz wyzwanie Trójcy Przenajświętszej. Wiedzcie, że mają oni wiele tysięcy oddanych uczniów i w miarę przybliżania się tego czasu, będzie się odbywało wiele tajnych i nikczemnych ceremonii ku czci węża.
Wąż jest tak bardzo ostrożny, żeby nie ujawnić swojej prawdziwej istoty, że jego rzeczywiste, niegodziwe zamiary wobec każdego dziecka Bożego są ukrywane, a on sam przedstawia się swoim nielicznym wybrańcom, jako uroczy, piękny książę, ukazując się przed nimi w najbardziej uwodzicielski sposób. Tak jak Ja nawiązuję kontakt z Moimi wybranymi prorokami, tak też wąż przekazuje antychrystowi specjalne orędzia, które on starannie dokumentuje i dzieli się nimi ze swoją hierarchią na Ziemi. Orędzia te zawierają instrukcje zbezczeszczenia Mojego Kościoła w ramach przygotowań do objęcia tronu przez antychrysta i oszukania świata, by ten uwierzył, że antychryst jest Chrystusem, Zbawicielem Świata.
Strzeżcie się wy wszyscy, którzy odrzucacie to ostrzeżenie. Wkrótce wielu z Moich uczniów, którzy Mnie kochają, ale którzy nie wierzą w te Orędzia, napotka wielkie niebezpieczeństwo. Rozpoczął się plan odciągnięcia was ode Mnie i jeśli nie pozostaniecie ostrożni i czujni, będziecie zwabieni do jaskini ciemności. Antychryst będzie gorliwie naśladował wszystkie aspekty Mojej Boskości, o których dowie się od węża. Wąż obserwował Moje Ukrzyżowanie i tylko on zna jego szczegóły, które towarzyszyły temu strasznemu wydarzeniu. On będzie Mnie wyśmiewał, pouczając swoje oddane sługi jak przywrócić rytuały w Moim Kościele, lecz ustanawiając je w odwróconej postaci. Wezmą Moje Słowo i dodadzą do Niego nowe ohydne części, żeby oddać cześć bestii, a wielu nie pojmie tego znaczenia.
Zajmowanie się diabłem i oddanie się do jego dyspozycji, doprowadzi was do wielkich utrapień. Gdy będziecie powtarzali te podłe słowa, które on podsuwa, to otworzycie na niego swoje dusze. Gdy będziecie go uwielbiali poprzez ubóstwianie antychrysta, gdy ten dumnie z arogancją będzie się przed wami puszył, to przyjmiecie go do swoich serc zamiast Mnie. Wszystko czego was uczyłem zostanie odwrócone tyłem do przodu, do góry nogami i lewą stroną na wierzch. Ponieważ tak wielu nie rozumie naprawdę Mojego Nauczania i tak niewielu z was uważnie słucha Ewangelii w odniesieniu do wydarzeń, które prowadzą do Mojego Powtórnego Przyjścia, to nadal będziecie zdezorientowani.
O, jak bardzo łamie Moje Serce ujawnianie tych wiadomości. Jak bardzo pragnę, abyście tak nie cierpieli. Ale obiecuję, że złagodzę wasz ból, a panowanie antychrysta, kiedy ono już nastąpi, będzie krótkie.
Okażę Moje Miłosierdzie tym duszom, które są niewinnie wciągane w tę parodię Mojej Boskości. Niestety, ci, którzy wierzą, że będą królowali w raju, obiecanym im przez oszusta, przekonają się, że zostaną wrzuceni do jeziora ognia, gdzie będą cierpieli przez wieczność. Nikt im nie pomoże, ponieważ połkną kłamstwa, mające na celu zdobycie ich zaufania, co spowoduje utratę wielu dusz, które ślepo pójdą za ich fałszywą doktryną.
Módlcie się o miłosierdzie dla tych, którzy zostaną oszukani przez króla ciemności.
Wasz Jezus


16th October 2013, 23:27 - The serpent gives the antichrist special messages, which he documents carefully

My dearly beloved daughter, the most unholy trinity, consisting of My three enemies, the false prophet, the antichrist and the dragon, that is Satan, will rise now in defiance against the Most Holy Trinity. Know that they have many thousands and thousands of devout disciples and as the time draws near, many secret and vile ceremonies will take place to honour the serpent.
So careful is the serpent not to reveal his true self, his real wicked intentions against any child of God are disguised, and he presents himself to his elect chosen few as a charming, beautiful prince, where he manifests before them in the most seductive manner. Just as My Own chosen prophets are communicated with, the serpent gives the antichrist special messages, which he documents carefully and then shares with his hierarchy on Earth. These messages contain instructions to desecrate My Church, in preparation for the antichrist to take up his throne and fool the world into believing he is the Christ, the Saviour of the World.
Heed now, all of you who dismiss this warning. Soon, many of My disciples, who love Me, but who do not believe in these Messages, will face great danger. The plan to take you away from Me has begun, and unless you remain cautious and alert, you will be enticed into the den of darkness. He, the antichrist, will emulate every aspect of My Divinity, made known to him by the serpent. He, the serpent, watched My Crucifixion and only he has the knowledge of the details, which surrounded this terrible event. He will mock Me by instructing his devoted servants into re-constructing rituals, back to front, in My Church. My Word will be taken and new obscene parts will be added to It, in order to honour the beast, and many will not understand the significance.
Dabble with the devil and place yourself at his disposal and this will lead to great trials. Repeat the vile words he will plant amongst you and you will open your soul to him. Adore him, by loving the antichrist when he struts arrogantly before you and you will place him in your hearts, instead of Me. All I have taught you will be back to front, upside down and inside out. Because so many do not truly understand My Teachings and because so few of you have listened carefully to the Gospels, with regard to the events leading up to My Second Coming, you will be none the wiser.
Oh how My Heart breaks to have to reveal this news. How I wish you did not have to suffer like this. But, I promise, I will ease your pain and his reign ,when it takes place, will be swift.
The souls who are innocently caught up in this travesty of My Divinity will be shown My Mercy. Sadly, those who believe they will reign in a paradise, promised to them by the deceiver, will find themselves thrown into the lake of fire where they will suffer for eternity. There will be no one to help them, for they will have swallowed the lies, designed to gain their trust, which will result in loss of many souls who will follow their false doctrine blindly.
Pray for Mercy for those who will be deceived by the king of darkness. Your Jesus