Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.10.2013, 12:38 - Ja mogę być ich jedynym, prawdziwym przyjacielem, ich jedynym ratunkiem, ale wielu z nich zignoruje Moje Ostrzeżenia

Moja szczerze umiłowana córko, Moim największym smutkiem jest to, że ci, którzy Mnie najbardziej kochają, masowo odmówią słuchania Mojego Głosu, gdy teraz do nich wołam.
Ja mogę być ich jedynym, prawdziwym przyjacielem, ich jedynym ratunkiem, ale wielu z nich zignoruje Moje Ostrzeżenia. Nawet ci, którzy słuchają Mojego Głosu zignorują Mnie i odrzucą Moje Słowa jako herezję. Oni nie rozpoznają czasów, w których żyją i uświadomią sobie Prawdę dopiero podczas Ostrzeżenia. Do tego czasu wielu z nich już Mnie będzie przeklinać i odsunie się tak daleko ode Mnie, że nie będę w stanie dotrzeć do ich serc i uratować ich dusz.
Nie lekceważcie nienawiści, z jaką diabeł odnosi się do Mnie. Okropnie zdradził Mojego Ojca, natomiast Mnie nienawidzi. Oznacza to, że nienawidzi Mojego Kościoła i ostateczna bitwa rozegra się właśnie między Moim Kościołem na Ziemi a demonami wysłanymi przez szatana. Ta bitwa się rozpoczęła i on już kradnie Moje ukochane dusze, z których wielu nie udało się zobaczyć, jak obrażają Boga.
Kiedy Moja Obecność wkrótce będzie odczuwalna wśród wszystkich, którzy Mnie kochają - bez względu na to, czy wierzą w te Orędzia czy nie - zaleję ich dusze wiedzą przez Moc Ducha Świętego. To jest Moja Obietnica dla świata. Nigdy was nie zostawię na pastwę potęgi zła, ponieważ tak bardzo was wszystkich kocham. Jesteście jakby jakimś Członem Mojego Ciała. Jesteście częścią Mojego Ciała. Jesteście Częścią Mnie.
Czy chcecie tego czy nie, pójdę za wami, aż do tego Wielkiego Dnia i będę walczył o ocalenie waszych dusz. Możecie odwrócić się ode Mnie, ale Ja was nie opuszczę, gdyż Ja Jestem cierpliwy. Moja Wytrwałość i Bóstwo są poza możliwością waszego poznania. Nigdy nie wolno wam zapomnieć o Mnie, waszym Jezusie, ponieważ Ja Jestem zawsze z wami, czekając, abyście do Mnie przyszli.
Wasz ukochany Zbawiciel
Odkupiciel Ludzkości
Jezus Chrystus


18th October 2013, 12:38 - I may be their only true friend, their only salvation, but many of them will ignore My Warnings

My dearly beloved daughter, My greatest sadness is that those who love Me the most, in their masses, will refuse to hear My Voice, now as I call out to them.
I may be their only true friend, their only salvation, but many of them will ignore My Warnings. Even those who hear My Voice will ignore Me and dismiss My Words as heresy. They will not recognise the times they live in and will only realise the Truth during The Warning. By then, many of them will have cursed Me and removed themselves so far beyond Me that I will not be able to reach into their hearts or save their souls.
Do not underestimate the hatred which the devil has for Me. He betrayed My Father terribly, but he detests Me. This means that he hates My Church and it will be between My Church on Earth and the demons sent by Satan that the final battle will take place. This battle has commenced and has already stolen My beloved souls, many of whom have failed to see how they offend God.
When My Presence is felt soon, amongst all those who love Me - irrespective of whether they believe in these Messages or not - I will flood their souls with knowledge by the Power of the Holy Spirit. That is My Promise to the world. I will never forsake you to the power of evil, for I love you all so much. You are like a Limb from My Body. You are part of My Body. You are Part of Me.
Whether you want Me to or not, I will follow you until the Great Day and I will fight to save your soul. You may turn your back on Me, but I will not forsake you, for I Am patient. My Perseverance and Divinity are beyond your knowing. You must never forget Me, Your Jesus, for I Am with you always, waiting for you to come to Me.
Your beloved Saviour Redeemer of Mankind Jesus Christ