Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20.10.2013, 12:07 - Musicie zachowywać spokój i pozostawać w pokoju, ale z mocnym postanowieniem, aby nadal głosić Święte Słowo zawarte w Ewangelii

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę ujawnić wam wszystkim, Moi umiłowani apostołowie, którzy chodzicie po ziemi i którzy głosicie Moje Święte Słowo - musicie przylgnąć do Mnie, waszego Jezusa, jak nigdy dotąd. Czasy, które są przed wami będą trudne, a ci, którzy pozostają we Mnie, ze Mną i dla Mnie, będą odpowiedzialni za utrzymanie płomienia Mojego Światła w nadchodzących mrocznych dniach.
Moje drogie dzieci, musicie zachowywać spokój i pozostawać w pokoju, ale z mocnym postanowieniem, aby nadal głosić Święte Słowo zawarte w Ewangelii, w każdym zakątku świata. Ty, Moja Armio Reszty, przyprowadzisz do Mnie wszystkie dzieci Boże i pomożesz ocalić je od oparów zła, które spowiją miliony dusz. Jesteście Moi i chodzicie w Świetle Boga, wyrównując drogę dla świata, aby został uratowany.
Moje Łaski są wylewane na was, Moi umiłowani apostołowie, a kiedy już będziecie wiedzieli, że jesteście prowadzeni przeze Mnie i zaufacie Mi całkowicie, żadna krzywda się wam nie stanie. Ale jeśli pozwolicie sobie na to, by stać się chętnymi sługami kłamstwa, to Moja Ochrona was nie obejmie. Wy, którzy stoicie po stronie fałszywego proroka i antychrysta, wpadniecie w sidła szatana, a on nie pozwoli wam odejść. Wy, którzy chodzicie u boku Moich wrogów i pijecie z kielicha węża, zostaniecie przez niego zniszczeni, jeśli odważycie się mu przeciwstawić.
Bądźcie teraz czujni, oto Moje ostrzeżenie - gdy staniecie po stronie bestii i złożycie bezbożną przysięgę, by oddać cześć herezji, przekonacie się, jak bardzo trudno będzie wam uwolnić się od jego podłego uścisku. Módlcie się, abyście mieli mądrość, by dostrzec Prawdę.
Wasz Jezus


20th October 2013, 12:07 - You must remain calm, at peace, but with a firm resolve to continue to proclaim the Holy Word contained in the Gospels

My dearly beloved daughter, I desire to reveal to all of you, My beloved apostles - those who walk the Earth and who proclaim My Holy Word - that you must cling to Me, your Jesus, like never before. These times, which lie ahead of you will be difficult and to all those who remain in Me, with Me and for Me, you will be responsible for keeping the Flame of My Light aglow in the dark days ahead.
My precious children, you must remain calm, at peace, but with a firm resolve to continue to proclaim the Holy Word contained in the Gospels in every corner of the world. You, My Remnant Army, will bring all of God's children to Me and help to save them from the vapor of evil, which will envelop millions of souls. You are Mine and you walk within the Light of God, paving the way for the world to be saved.
My Graces are being poured down upon you, My beloved apostles, and once you know that you are being guided by Me and trust in Me completely, no harm will come to you. But should you allow yourselves to become willing servants of deceit, then My Protection will not cover you. Those of you who side with the false prophet and the antichrist will be ensnared by Satan and he will not let you go free. Those of you who walk alongside My enemies and swallow the chalice of the serpent will be destroyed by him should you dare to challenge him.
Heed now, My warning - side with the beast and swear an unholy oath to honour heresy and you will find it very difficult to prise yourselves away from his vile grip. Pray that you will have the wisdom to see the Truth.
Your Jesus