Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.10.2013, 13:20 - Wszyscy, którzy noszą trójkąt, znak nieświętej trójcy, będą zaangażowani w popieranie takich organizacji charytatywnych

Moja szczerze umiłowana córko, każdy zakątek Mojego Kościoła został przygotowywany do przyjęcia nowych rytuałów. Publiczne oświadczenia o potrzebie pokory i opiece, ustanowią pierwszeństwo, które wprowadzi antychryst dla świeckiej filantropii. Wszyscy ci słudzy szatana łączą się w ceremoniach odbywanych na osobności, a ich światowa siatka będzie tworzyła powszechne organizacje charytatywne, założone po to, aby przekonać was, że są natchnieni przez Boga.
Wszyscy, którzy noszą trójkąt, znak nieświętej trójcy, będą zaangażowani w popieranie takich organizacji charytatywnych, a to podniesie ich znaczenie w oczach świata. Nagle zacznie się mówić o nowym, potężnym i tak zwanym ewangelicznym ruchu, a ludzie będą przekazywali swoje pieniądze, aby wesprzeć ich wysiłki na rzecz pomocy dla świata ubogich. Wszyscy będą przekonani, że czyni się coraz większe dobro, a niektórzy przywódcy w Moich Kościołach będą podziwiani w każdym zakątku Ziemi. Bardzo nieliczni będą podważać ich zamiary, ale gdy zobaczycie, że największe banki światowe przyłączą się do nich w ich wysiłkach, to wtedy już będziecie wiedzieli, że to działanie miało na celu was oszukać. Jak przebiegły jest bestia. Jak sprytne wydają się być jego działania, ponieważ będą polukrowane pewną formą oszustwa, które tylko pobłogosławieni darem Ducha Świętego będą w stanie rozpoznać. A podczas wszystkich tych rozmów na temat wspólnego dobra ludzi, chęci połączenia wszystkich religii, by utworzyły jedną wielką wspólnotę ludzi - ani jedno słowo nie zostanie wypowiedziane o Moim Nauczaniu i o tym, że dzieci Boże muszą stać niewzruszenie przy Moim Świętym Słowie.
Czasy szybko się zmieniają i pośród tej, pozornie dobrze uporządkowanej i starannie przygotowanej propagandy, zaczną się pojawiać rozłamy. Gdy działa szatan, szerzy się zamieszanie; tworzy się podział; sprzeczności stają się powszechne i w rzeczywistości nic nigdy nie jest uporządkowane. Znikną pewne formy czci oddawane Mi przed Moimi Tabernakulami. Godziny wieczystych adoracji zostaną wstrzymane i wkrótce kościoły będą pozbawiane figur świętych. Wszystkie te ich działania będą akceptowane w imię wykorzeniania starego Kościoła i tworzenia go bardziej odpowiednim, bardziej atrakcyjnym i bardziej pociągającym dla niewierzących.
Ci, którzy Mnie znają, muszą zrobić wszystko, co tylko mogą, poprzez rozpowszechnianie Ewangelii, ponieważ możecie być pewni, że nie usłyszycie rozmów o Biblii. Jedyne cytaty, jakie usłyszycie, to będą te, które zostaną przekręcone, aby wspierać kłamstwa. Gdy pozbawią oni Kościoła jego godności, zaczną wylewać się na nich kary z nieba. Z czasem zostaną one zatrzymane, ale te doświadczenia muszą najpierw nastąpić, jak zostało to przepowiedziane.
Wasz Jezus


22nd October 2013, 00:20 - All those who wear the triangle, the sign of the most unholy trinity, will be involved in endorsing such charities

My dearly beloved daughter, every corner of My Church is being prepared for the new rituals. Public declarations of the need to be humble and caring will set the precedence for the secular philanthropy, which will be introduced by the antichrist. All these servants of Satan are joining in celebrations in private and their worldwide network will create global charities, set up to convince you that they are divinely inspired.
All those who wear the triangle, the sign of the most unholy trinity, will be involved in endorsing such charities, so that it will elevate them in the eyes of the world. Suddenly, a new, powerful and so-called evangelical movement will be talked about and people will hand over their money to help grow their efforts to help the world's poor. Everyone will believe that the greater good is being done and certain leaders in My Churches will be admired in all corners of the Earth. Very few will argue about their intentions, but when you see the world's largest banks join them in their efforts, you will know then that this is an act designed to deceive you. How cunning is the beast. How clever his actions seem to be, because they will be sugar coated with a form of deceit, which only those blessed with the Gift of the Holy Spirit will be able to discern. And during all the talk about the common good of man, the desire to bring all religions together to form one large communion of people - not one word will be uttered about My Teaching that God's children must remain firm to My Holy Word.
The times are moving quickly and amidst this, seemingly well ordered and carefully orchestrated propaganda, the cracks will begin to appear. When Satan is at work, confusion spreads; division is created; contradictions become rampant and nothing is ever orderly. Certain honours, accorded to Me before My Tabernacles, will disappear. Perpetual Adoration hours will be stopped and soon they will strip the Churches of the statues of the saints. All their actions will be condoned in the name of uprooting the Church of old and making it more relevant, more attractive and more appealing to non-believers.
Those who know Me must do all they can, through the spread of the Gospels, because, be assured, you will hear no talk of the Holy Bible. The only quotes you will hear will be those, which are twisted to support lies. As they strip the Church of its dignity, the punishments will begin to pour down upon them from the Heavens. They will, in time, be stopped, but these trials must take place first, as foretold.
Your Jesus