Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.10.2013, 15:34 - Matka Zbawienia: Mój Syn planuje wielką odnowę na Ziemi w tym czasie, a to spowoduje wiele bólu

Moje dziecko, w tym czasie otaczam wszystkie moje dzieci swoją ochroną, aby mogły pozostawać w spokoju i pokoju, a także być silnymi w tych czasach wielkich prób.
Wy, drogie dzieci, musicie przyjąć fakt, że zawsze będziecie odczuwali ból, spowodowany izolacją i odrzuceniem przez tych, którzy gardzą Słowem Bożym. Światło przyciąga tych, którzy są w ciemności i zawsze będą was atakować i naskakiwać na was, gdy jesteście w pełnej jedności z moim Synem, Jezusem Chrystusem.
Mój Syn planuje wielką odnowę na Ziemi w tym czasie, a to spowoduje wiele bólu, ponieważ przybierze ona formę oczyszczenia. Oznacza to, że wielu będzie teraz cierpiało za swoje grzechy i że Ziemia jest przygotowywana dla Jezusa Chrystusa, a gdy oczyszczanie zostanie ukończone, nastąpi zapowiedź. Wrogowie Boga będą tymczasem rozpowszechniać kłamstwa i herezje, aby pozyskać grzeszników i wszystkich, którzy kochają mojego Syna, by mieć nad nimi władzę. Wszystkie te smutne wydarzenia muszą mieć miejsce przed Powtórnym Przyjściem mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Proszę was, drogie dzieci, abyście były cierpliwe i znosiły te trudności, ze względu na mojego Syna, Który szczerze was kocha. Nigdy nie czujcie się zaniepokojeni, ponieważ wkrótce będziecie świadkami Jego Nowego Raju, gdzie żaden smutek, ból ani zło nie będą istniały. Wasze cierpienie dla mojego Syna jest tak niewielkie, wprost znikome w porównaniu z tym, co On wycierpiał dla każdego i każdej z was, gdy umarł na Krzyżu, aby was uratować.
Zatem proszę, złóżcie całą swoją ufność w moim Synu i bądźcie wdzięczni, że wysyłane są wam wskazówki z Nieba. Radujcie się, gdyż dano wam odpowiednią ilość czasu na właściwe przygotowanie do Wielkiego Dnia Pańskiego.
Trwajcie w pokoju.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


23rd October 2013, 15:34 - Mother of Salvation: My Son is planning a great renewal on Earth, at this time, and it will cause much pain

My child, I cover all of my children, at this time, with my protection, so that they will remain calm, at peace and strong at these times of great trials.
You must, dear children, accept the fact that you will always feel pain, caused by the isolation, rejection and dismissal by those who scorn the Word of God. Light attracts those who are in the dark and they will always attack and lash out against you, when you are in full union with my Son, Jesus Christ.
My Son is planning a great renewal on Earth, at this time, and it will cause much pain, because it takes the form of a purification. This means that many will suffer for their sins now and that the Earth is being prepared for Jesus Christ, so that when the purification is complete, the announcement will be made. The enemies of God will, meanwhile, spread lies and heresies to win over sinners and all those who love my Son, in order to control them. All these sad events must take place before the Second Coming of my Son, Jesus Christ.
I ask you, dear children, to be patient and to endure these difficulties, for the sake of my Son, Who loves you dearly. Never feel anxious, because you will soon witness His New Paradise where no sadness, pain or evil will exist. It is such a little thing when you suffer for my Son and it is insignificant when compared to what He endured for each and every one of you when He died on the Cross to save you.
So please place all your trust in my Son and be thankful that you are being sent guidance from Heaven. Rejoice because you have been given the correct amount of time to prepare properly for the Great Day of the Lord.
Be at peace.
Your beloved Mother Mother of Salvation