Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.10.2013, 23:55 - Bardzo niewielu ludzi na świecie ufa dziś Bogu czy w ogóle wierzy w Niego

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie oskarżają cię o szerzenie strachu przez te Orędzia, to muszą zrozumieć oni Moje prawdziwe intencje. Strach pochodzi z nikczemności tych, którzy są przeniknięci ciemnością duszy i chodzą wśród was. Wasi wrogowie są Moimi wrogami. Będą oni tworzyć fałszywą duchowość w każdym narodzie, która nie będzie pochodziła ode Mnie. Będą oni tak uroczy, przenikną do tych o wysokim statusie, aby rozpowszechniać fałszywą doktrynę New Age, pochodzenia satanistycznego. Wielu uzna te straszne działania za nieszkodliwe zabawy, ale za pozornie niewinną fasadą, leży przebiegły plan pozbawienia świata wiary w Trójcę Świętą.
Bardzo niewielu ludzi na świecie ufa dziś Bogu czy w ogóle wierzy w Niego, toteż gdy słudzy szatana przedstawią im fałszywe wartości, fałszywe duchowości i pogaństwo, wielu zostanie zwiedzionych. Będą ich przyciągać pozornie humanitarne apele o prawa dla tych, którzy szukają akceptacji dla swojego życia, sprzeciwiającego się Przykazaniom ustanowionym przez Mojego Ojca. Ponieważ ich wiara w Boga jest słaba, będą otwarci na kłamstwa. W zamian będą uwielbiali fałszywego boga, antychrysta.
Mówię wam te rzeczy, gdyż są Prawdą. Dlaczego nie miałbym was przed tym ostrzegać? Ja Jestem waszym Zbawicielem i Ja nareszcie przygotowuję ratunek dla was wszystkich, po tak długim i bolesnym czasie. Człowiek z powodu szatana cierpi nieopisane męki. Tak wielu ludzi nie rozumie, jak bardzo niszczy on życie. Rujnuje on wasze relacje z innymi ludźmi, popycha na drogę występków, które was niszczą, zmieniają i wciągają w pułapkę. Bez względu na to, co on wam daje, zawsze będziecie czuli się puści. Nadal będziecie nieustannie upadali i uwikłacie się w niemoralne i sprzeczne z naturą czyny i nie da wam to żadnego zaspokojenia. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę przynieść wam prawdziwy pokój, miłość i zbawienie. Muszę was ostrzegać, ponieważ przez antychrysta wasze życie na Ziemi zmieni się w sposób przekraczający wasze zrozumienie. Nie robię tego, aby was wystraszyć, ale by was przygotować na Prawdę. Tylko Prawda uwolni was od nieprawości tych, którzy żyją, oddychają i którzy umrą z powodu przynależności do szatana i jego demonów.
Tylko Ja, Jezus, Jestem waszą drogą do znalezienia ulgi od prześladowań, którymi ci niegodziwi, przebiegli i podstępni ludzie się posłużą by wywierać na was presję.
Wasz Jezus


25th October 2013, 23:55 - Very few people in the world today have any faith or belief in God

My dearly beloved daughter, when people accuse you of spreading fear, through these Messages, then they must understand My true intention. Fear comes from the wickedness of those who are infused with darkness of the soul, who walk amongst you. Your enemies are My enemies. They will create such false spirituality in every nation and it will not come from Me. So charming will they be, they will be infiltrated amongst those with high profiles in order to spread the false doctrine of new age, satanic origins. Many will consider these terrible actions to be harmless fun, but behind the seemingly innocent façade lies a cunning plan to rid the world of its belief in the Holy Trinity.
Very few people in the world today have any faith or belief in God and so when the servants of Satan present them with false values, false spirituality and paganism, many will be seduced. They will be attracted to the false, charitable appeals for the rights of those who seek acceptance for their own lives, which defy the Laws laid down by My Father. Because their faith in God is weak, they will be open to lies. They will adore a false god, the antichrist, instead.
I tell you these things, for they are the Truth. Why would I not warn you of these things? I Am your Saviour and I Am preparing to salvage you all, finally, after this prolonged and painful time. Man has suffered untold hardship because of Satan. So many people do not understand how much he destroys lives. He wrecks your relationships with other people, attracts you to vices, which destroy you, changes you and entraps you. No matter what he gives you, you will always feel empty. You will keep falling and falling until you become involved with depraved and unnatural acts and you will find no satisfaction. Only, I Jesus Christ, can bring you true peace, love and salvation. As your life on Earth will be changed beyond your comprehension, by the antichrist, I have to warn you.I do this, not to bring you fear, but to prepare you for the Truth.
Only the Truth will free you from the wickedness of those who live, breathe and who will die because of their allegiance to Satan and his demons.
Only I, Jesus, Am your Way to seek relief from the persecution, which these wicked, cunning and deceitful people will bring to bear on the world.
Your Jesus