Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.10.2013, 17:52 - Nie będę stał z boku i patrzył, jak niszczycie swoje życie, które może być wasze na wieczność

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie starają się ustalić, którym dzieciom Bożym pragnę przynieść Moje Miłosierdzie - to odpowiedź jest taka, wszystkim z nich. Nie faworyzuję nikogo, bo kocham każdą zrodzoną duszę, z których każdą stworzył Mój Ojciec. Żadna dusza nie może być wyłączona z tej Mojej ostatniej Misji ratowania ludzkości. Przyszedłem przynieść zbawienie wszystkim ludziom.
Zapytajcie jakiegokolwiek dobrego rodzica, czy poświęciłby jedno dziecko dla innego, a on ci tak powie: "Bez względu na to, jak źle się zachowują i ranią mnie, nigdy bym ich nie odrzucił, bo są one częścią mojego ciała." Tak samo jest z wrogami Boga. Oni go obrażają i sprawiają Mu wielki smutek, ale On wciąż ich kocha. gdyż oni pochodzą od Niego, chociaż są wygłodzeni z powodu grzechu ludzkości.
Możecie zapytać, jak to jest, czy mogę przebaczyć tym, którzy najbardziej Mnie ranią? Tym, którzy biczują innych i sprawiają im ból i cierpienie? To dlatego, że ich kocham. Zawsze będę kochał grzesznika. Brzydzę się ich grzechów, ale zawsze będę czekał, aby ich objąć.
W tej Misji chodzi o przebaczanie. W całości dotyczy ona ratowania dusz. Choć Moje Słowa mogą być czasem ostre, to są one wam dawane, ponieważ was kocham i nie mogę znieść myśli, że was stracę. Ci, którzy Mnie zdradzili z powodu życiowych ambicji, nie muszą się obawiać, aby przyjść do Mnie i prosić Mnie o pomoc. Tęsknię za wami. Ja Jestem smutny, ale użyję wszelkiej interwencji bez naruszenia Przymierza Mojego Ojca jeśli chodzi o wolną wolę, która zawsze pozostanie wasza, aż do nowego początku. Nic co zrobicie nie oddzieli was ode Mnie, gdy poprosicie Mnie o wybaczenie.
Ogarnę świat Moim Miłosierdziem, a z powodu każdego grzesznego aktu wprowadzanego przez Moich wrogów, aby przyciągnąć was do błędu, obiecuję, że będę interweniował. Nie rzucę was wilkom, które chcą was pożreć. Nie będę stał z boku i patrzył, jak niszczycie swoje życie, które może być wasze na wieczność. Będę podtrzymywał was, byście nie upadli, aż do czasu, kiedy będziecie musieli podjąć ostateczną decyzję. Nie pozwolę tak łatwo odejść waszym duszom. Umarłem okrutną śmiercią, aby was uratować. Tym razem będziecie świadkami najmocniejszej Boskiej Interwencji podjętej, by was odzyskać. Jesteście Moi. Ja Jestem wasz. Bestia nie zdobędzie łatwo dusz, gdyż Ja jestem Bogiem, niezmierzoną siłą. Ja Jestem Wszechmocny. Szatan nie ma nic, ale jego przebiegłość przyciągnie tych, którzy są słabi pośród was. Wzywam was wszystkich, którzy Mnie kochacie, abyście się modlili, żeby słabi przyjęli Moją Boską Interwencję z miłością w sercach.
Wasz Jezus


26th October 2013, 17:52 - I will not stand by and watch while you destroy your lives, which can be yours for eternity

My dearly beloved daughter, when people try to ascertain which of God's children I wish to bring My Mercy to - the answer is, all of them. I do not discriminate, because I love every soul born, each of whom was created by My Father. No soul can be excluded from this My final Mission to save humanity. I come to bring salvation to all.
Ask any good parent if they would sacrifice one child over another and they would tell you this, "No matter how badly they behave or hurt me, I can never reject them, because they are part of my flesh." The same is true of the enemies of God. They offend Him and they cause Him great sorrow, but He still loves them, for they came from Him, although they are starved, because of the sin of humanity.
How is it, you may ask, that I can forgive those who hurt Me the most? Who scourge others and cause them pain and suffering? It is because I love them. I will always love the sinner. Their sins disgust Me, but I will always be waiting to embrace them.
This Mission is about forgiveness. It is all about saving your souls. Harsh though My Words may be at times, they are given to you because I love you and I cannot bear the thoughts of losing you. Those who have betrayed Me, because of life's ambitions, must never be afraid to come to Me and ask for My help. I miss you. I Am sorrowful, but I will use every intervention without breaching My Father's Covenant of free will, which will always remain yours until the new beginning. Nothing you do will separate you from Me when you ask Me to forgive you.
I will engulf the world in My Mercy and for every wicked act carried out by My enemies, to drag you into error, I promise that I will intervene. I will not cast you to the wolves, who want to devour you. I will not stand by and watch while you destroy your lives, which can be yours for eternity. I will hold you up, right up until the time when you will have to make the final decision. I will not let go of your soul that easily. I died a cruel death to save you. This time, you will witness a most powerful Divine Intervention to win you back. You are Mine. I Am yours. The beast will not win over souls easily, for I Am God, a formidable force. I Am All-Powerful. Satan has nothing, but his cunning will attract those weak amongst you. I urge all of you, who love Me, to pray that the weak will accept My Divine Intervention with love in their hearts.
Your Jesus