Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.10.2013, 23:30 - Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i nic oprócz Prawdy nie powinno płynąć z jego ust

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Mój Kościół będzie powszechnie wychwalany przez dumny i świecki świat, wiedzcie wówczas, że dwa oddzielne podmioty są już bliskie połączenia w jedno. Gdy Mój Kościół obejmie świecki świat, stanie się przez to politycznie motywowany i będzie szukał uznania w świecie polityki i biznesu, wiedzcie wtedy, że Ja nigdy nie tolerowałbym takiego działania.
Mój Kościół został zbudowany na Moim Słowie. Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i nic oprócz Prawdy nie powinno płynąć z jego ust. Gdy Mój Kościół wypowiada się na Mojej Mocy przeciwko grzechowi, to zawsze będzie doznawał krytyki, gdyż człowiek zawsze będzie bronił grzechu. Grzech czyni jego życie bardziej znośnym dla niego i innych, dlatego usilnie będzie się on starał głosić, że piekło jest nonsensem. Kiedy Mój Kościół mówi tylko o tym świecie, jego nieszczęściach, problemach, cierpieniu człowieka, a nie głosi Słowa Bożego, oddziela się ode Mnie. Tylko ci w Kościele, którzy pozostają wierni temu, czego ich uczyłem, mogą naprawdę powiedzieć, że należą do Mojego Kościoła. Mój Kościół składa się tylko z tych, którzy mówią Prawdę.
Gdy ci z Mojego Kościoła, odrzucą Mnie, Jezusa Chrystusa, wtedy duch zła wejdzie w ich obszar. Ja Jestem wypychany z Mojego Kościoła. Ja nie Jestem już czczony tak, jak kiedyś. Moje własne Słowa nie są już wykorzystywane do głoszenia Prawdy. One są przekręcane, by tolerować słowa, czyny i działania, które nie pochodzą ode Mnie. Ani też nigdy nie będą ode Mnie pochodziły. Moje Słowo nie może zostać zmienione i każdy człowiek, który weźmie Moje Słowo i zbezcześci je, będzie cierpiał wieczne potępienie.
Wasz Jezus


27th October 2013, 23:30 - My Church was built upon the Truth and nothing but the Truth should spill from her lips

My dearly beloved daughter, when My Church is applauded openly by a proud and secular world, know then that the two separate entities are close to joining as one. When My Church embraces the secular world, becomes politically motivated by it, and seeks recognition in the world of politics and business, know then, that I would never condone such action.
My Church was built upon My Word. My Church was built upon the Truth and nothing but the Truth should spill from her lips. When My Church speaks, with My Authority, against sin, it will always suffer criticism, for man will always defend sin. Sin makes his life more acceptable to him and others and he will make every effort to declare Hell to be nonsense. When My Church speaks only of this world, its woes, its problems, the suffering of man and does not preach the Word of God, it separates itself from Me. Only those within the Church who remain loyal to what I taught them can truly say that they belong to My Church. My Church consists only of those who speak the Truth.
When those within My Church dismiss Me, Jesus Christ, then the spirit of evil has entered its domain. I Am being squeezed out of My Church. I Am no longer revered as I once was. My Own Words are no longer used to declare the Truth. They are being twisted to condone words, deeds and actions, which do not come from Me, nor will they ever come from Me. My Word can never be changed and any man who takes My Word and defiles it will suffer eternal punishment.
Your Jesus