Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


31.10.2013, 23:30 - Kiedy brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i będziecie grzeszyli przeciwko Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu nie chce słuchać Mojego Głosu, ponieważ nie wiedzą, Kim Ja Jestem. Wielu twierdzi, że Mnie zna, ale to tylko z powodu swojej błędnej, ludzkiej interpretacji są przekonani, że rozumieją, Kim Ja Jestem i co zrobiłem, aby ich uratować z otchłani, która czeka dzieci Boże, jeśli nie poproszą Mnie o wybaczenie.
Wolna wola jest darem pochodzącym od Mojego Ojca. Jednak wolna wola może zakłócić ludzkie dążenie do poszukiwania Miłości Boga. Ale Mój Ojciec dał swoim dzieciom ten Dar. Tak bardzo jest On hojny. Tak bardzo kocha On swoje dzieci. Ten Dar, który dał im wolność poruszania się po Ziemi, smakowania jej owoców i ogarniania jej piękna. Lecz człowiek skuszony przez szatana nadużył zaufania Mojego Ojca. A wtedy został on zniewolony przez szatana i zawarł z nim pakt, przez co grzech nadal będzie oddzielał wszystkie dzieci Boga od Niego.
Dar Mojej śmierci na Krzyżu oznaczał przerwanie tej nienaturalnej więzi między człowiekiem a szatanem. Zatem umożliwiłem człowiekowi szukanie zbawienia poprzez odpuszczenie grzechów, przez Moją śmierć na Krzyżu. Oznacza to, że ludzie odtąd są w stanie wymknąć się z uchwytu szatana, ale tylko ci, którzy idą za Mną służąc z pełną pokorą, naprawdę mogą zyskać zbawienie. Jeśli nie jesteście w stanie otwarcie wyznawać wobec Mnie, Jezusa Chrystusa, w akcie pojednania waszych słabości, grzechów i waszej nienawiści wobec drugiego człowieka, nie staniecie się czyści. Bez czystości duszy, nie jesteście w stanie stać się pokornymi w Moich Oczach. Kiedy brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i będziecie grzeszyli przeciwko Mnie. Grzesząc przeciwko Mnie, będziecie robić to na wiele sposobów.
Wzmocnicie swoją pożądliwość, chciwość, a przede wszystkim pychę. A wtedy będziecie zachowywali się tak, jakbyście byli w pełni kompetentni, mądrzejsi i lepsi od innych. Wtedy będziecie osądzać innych. Później przejdziecie do kolejnego etapu. Będziecie wyśmiewać się z tych, którzy są w prawdziwej jedności ze Mną, uznając ich za niedoskonałych. Następnie wymyślicie oszczerstwa przeciwko tym wszystkim, którzy pozostają Mi wierni. Mimo tego, będziecie przekonani, że jesteście napełnieni Duchem Świętym. Ale to nie Duch Święty, będzie was inspirował. Będzie to natomiast zły duch, który opanuje wasze dusze i będziecie uważali, że jesteście prowadzeni przez Niebiosa.
Kiedy mówicie, że Mnie reprezentujecie i jesteście w lepszej sytuacji od innych, będąc częścią Mojego Królestwa, wtedy mówicie o Mnie kłamstwa i to wy potrzebujecie modlitwy innych. Na tym etapie jesteście w połowie drogi do otchłani piekła i bez Mojej interwencji będziecie zgubieni.
Przyjmijcie Moje Orędzia. Weźcie je sobie do serca i zapytajcie: "Jezu, czy to Ty? Czy ja naprawdę potrzebuję Twojej Pomocy?" a Ja udzielę wam odpowiedzi.
Wasz Jezus


31st October 2013, 23:30 - When you lack humility, pride will flood your souls and you will sin against Me

My dearly beloved daughter, so many will not listen to My Voice, because they do not know Who I Am. Many claim to know Me, but it is only by their flawed human interpretation that they are convinced that they understand Who I Am and what I did to save them from the abyss, which faces all God's children, who will not ask Me to forgive them.
Free will is a Gift from My Father. Free will can, however, interfere with man's quest to seek the Love of God. Yet, My Father gave His children this Gift. This is how generous He is. This is how much He loves His children. This is the Gift that gave them the freedom to roam the Earth, relish its fruits, and embrace its beauty. But man, tempted by Satan, abused the trust of My Father.
He then became enslaved by Satan and forged a pact with him, where sin will continue to separate all of God's children from Him.
The Gift of My death on the Cross meant that I would break this unnatural bond between man and Satan. So I enabled man to seek salvation through the forgiveness of sin, by My death on the Cross. This means that man has the capacity to escape the grip of Satan, but only those who follow Me, in full humble servitude, can truly gain salvation. Unless you are capable of declaring to Me, Jesus Christ, openly, your weaknesses, your sins and your hatred of one another, through reconciliation, you will not remain pure. Without purity of soul, you are not capable of becoming humble in My Eyes. When you lack humility, pride will flood your soul and you will sin against Me. When you sin against Me, you do this in a number of ways.
You will feed your lusts, greed and pride first. Then you will behave as if you are all knowledgeable, smarter and better than others. Then you will judge others. Then you move to the next stage. You will mock those who are in true union with Me, by declaring them to be imperfect. After that you will create slander against all those who remain True to Me. Yet, you will convince yourself that you are filled with the Holy Spirit. But, it will not be the Holy Spirit, which inspires you. Instead, it will be the spirit of evil, which will invade your soul, and you will believe that you are being guided by Heaven.
When you say you represent Me and that you are better placed than others to be part of My Kingdom and then lie about Me, you need the prayers of others. By that stage, you are halfway into the depths of Hell and without My Intervention you will be lost.
Take My Message. Press it close to your heart and ask: "Jesus is this You? Am I truly in need of Your Help?" and I will give you the answer.
Your Jesus