Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.11.2013, 16:00 - Gniew Mojego Ojca będzie wzrastał w miarę nasilania się buntu Jego niewdzięcznych dzieci przeciw Jego Wszechmocnemu Przymierzu

Moja szczerze umiłowana córko, dzieci Boże muszą zrozumieć potworność wielkiej bitwy, która ma miejsce między Moim ukochanym Ojcem a złym duchem. Tak niewielu z was mogłoby kiedykolwiek zrozumieć zaciekłość tej wielkiej bitwy, która już się rozpoczęła.
Aniołowie w Niebie zaczęli ostateczną bitwę, aby zniszczyć wrogów Mojego Ojca na Ziemi. Gdy bitwa będzie szalała, wszędzie będzie pochłaniała dusze. W szczególności zachęci to dusze tych, którzy są w ciemności i którzy naprawdę Mnie nie znają, aby walczyć przeciwko tym, których imiona zapisane są w Księdze Życia. Ci, którzy Mnie nie znają, którzy nie wierzą we Mnie, którzy nie wierzą w Mojego Ojca i którzy nie wierzą, że szatan istnieje, będą z boku obserwowali, jak dwie chrześcijańskie armie będą ścierały się na Ziemi. Te dwie strony będą pochodziły z Kościołów chrześcijańskich. Chrześcijanie po obu stronach będą cierpieli największe prześladowania i będą odciągani w każdym kierunku, aby skłonić ich do opuszczenia Mnie.
Niewinne dusze będą ranione nienawiścią okazywaną przez wrogów Boga, a szatan wykorzysta obie strony, jak pionki w realizowaniu swojego planu działania, przepełnionego nienawiścią, co pociągnie za sobą straszne spustoszenia na Ziemi. To spustoszenie będzie skutkiem grzechów ludzi i zdrady jakiej się dopuścili wobec Mnie. Odrzucenie przez nich Boga, Mojego Ojca, stanie się oczywiste, gdy zdecydują się zmienić Prawa ustanowione z Jego Rozkazu, tak aby stały się zadowalające w ich grzesznym życiu. Wiedzcie, że to skończy się straszliwą karą.
Gniew Mojego Ojca będzie wzrastał w miarę nasilania się buntu Jego niewdzięcznych dzieci przeciw Jego Wszechmocnemu Przymierzu. Ci, którzy przygotowują się na Moje Powtórne Przyjście zostaną zabarykadowani w pewnego rodzaju więzieniu, gdy będą przymuszani do przełknięcia kłamstw. Jeśli odmówią przyjęcia herezji, które będą siłą wpychane im do gardeł, zostaną wyrzuceni ze swoich kościołów. Moje Słowo zostanie szybko zapomniane. Wszystko, przed czym was ostrzegałem, wydarzy się dokładnie w taki sposób, jak wam powiedziałem. Ci, którzy są ślepi na Prawdę woleliby żyć w kłamstwie, gdyż łatwiej im będzie zaakceptować kłamstwa, bowiem będą one przedstawiane im w bardzo atrakcyjny sposób.
Herezje zostaną podane masom w ramach nowej konstytucji w Moim Kościele, która nie będzie miała nic wspólnego ze Mną. Wszyscy będą głośno domagali się jej zaakceptowania, ponieważ nie pozostawali czujni wtedy, gdy byli ostrzegani przed tymi wydarzeniami prowadzącymi do tego Wielkiego Dnia. Teraz musicie się przygotowywać do tego Dnia. Musicie odejść, gdy Moja Boskość będzie kwestionowana, a będzie się to odbywało na wiele sposobów, wewnątrz Mojego Kościoła na Ziemi. Gdy będziecie zajmowali się Moimi wrogami, nie wygracie. Ignorujcie ich. Módlcie się za ich dusze i przygotowujcie własne, gdyż niedługo to wszystko się zakończy.
Wasz Jezus


4th November 2013, 16:00 - The Anger of My Father will increase the more His ungrateful children rise in defiance of His Almighty Covenant

My dearly beloved daughter, God's children need to understand the enormity of the great battle, which is taking place between My beloved Father and the evil one. So few of you could ever understand the intensity of this great battle, which has already commenced.
The angels in Heaven have begun the final battle to destroy My Father's enemies on Earth. As the battle rages, it will engulf souls, everywhere. In particular, it will entice the souls of those who are in darkness and who do not truly know Me, to fight against those whose names are in the Book of the Living. Those who do not know Me, who do not believe in Me, who do not believe in My Father and who do not believe that Satan exists, will watch on the sidelines as the two Christian armies clash on Earth. These two sides will be contained within the Christian Churches. Christians on both sides will suffer the greatest persecution and they will be pulled in every direction to encourage them to desert Me.
Innocent souls will be hurt by the hatred shown to them by God's enemies and Satan will use both sides as pawns in a hate-filled agenda, which will result in a terrible desolation on Earth. The desolation will be caused by the sins of man and their betrayal of Me. Their rejection of God, My Father, will be evident when they decide to change the Laws laid down by His Command, so that they can make them acceptable in their sinful lives. Know that this will result in a terrible punishment.
The Anger of My Father will increase, the more His ungrateful children rise in defiance of His Almighty Covenant. Those who prepare for My Second Coming will be barricaded into a prison of sorts, when they will be forced to swallow lies. Should they refuse to accept the heresies, which will be forced down their throats, they will be cast out of their churches. My Word will soon be forgotten. Everything, which I warned you about, will occur exactly as I have told you. Those who are blind to the Truth would rather live a lie, because it will be easier to accept lies, as they will be very appealing in the way in which they will be presented to them.
Heresy will be presented to the masses as part of a new constitution in My Church, which has nothing to do with Me. All will clamour to accept this, for they did not remain alert to the times, which they were warned about, concerning the lead up to the Great Day. Now you must prepare for this Day. You must walk away when My Divinity is challenged, as it will be in many ways, within My Church on Earth. Engage with My enemies and you will not win. Ignore them. Pray for their souls and prepare your own, for soon it will all be over.
Your Jesus