Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.11.2013, 11:00 - Światło Boga będzie świeciło nad wami i obiecuję, że nie będziecie się czuli samotni

Moja szczerze umiłowana córko, Bóg rozpoczął już ostatnie przygotowania, aby zapewnić, by zbawienie zostało przyniesione wszystkim Jego dzieciom. Tak wielu z was jest obojętnych na to, co dokładnie oznacza Powtórne Przyjście i dlatego nie przygotowujecie się. Wielu z was nie wierzy, że stanie się to w bardzo niedługim czasie. Tak więc tylko ci, którzy są naprawdę przygotowani, będą gotowi na powitanie Mnie, ich Oblubieńca, odpowiednio ubrani i prezentujący się przede Mną jak należy. Inni będą pogrążeni we śnie, nieprzygotowani i zdezorientowani. Niektórzy nie będą wierzyli we Mnie, aż do czasu, gdy będę widziany w każdej części świata. Niektórzy umrą z szoku, ale większość zostanie przepełniona radością i zachwytem. Tym, którzy dadzą się zwieść, zostanie wybaczone, jeśli poproszą Mnie o udzielenie im uwolnienia od kary. Niestety, wielu z nich odrzuci Moje Wielkie Miłosierdzie, ponieważ ich serca zamienią się w kamień i nic ich nie otworzy.
Czas, który nadejdzie będzie pełen wielkich objawień i szczególnych Łask wylewanych na was. Będę tak czynił, aby was wzmocnić, abyście nie sprzedali swoich dusz za ziemskie atrakcje. Coraz więcej z was zbliży się do Mnie i gdy będę mówił do waszych dusz, będziecie odczuwali pokój pośród grozy wielkiej apostazji. Kiedy będziecie świadkami tej obrzydliwości, będziecie lepiej zabezpieczeni, aby ją wytrzymać i pomagać innym.
Światło Boga będzie świeciło nad wami i obiecuję, że nie będziecie się czuli samotni, nawet wtedy, gdy zostaniecie odrzuceni przez tych, którzy nie wiedzą co czynią. Kiedy chodziłem po Ziemi, faryzeusze odciągali tak wielu ode Mnie. Tak samo będzie się działo teraz. Wielu z was będzie nakłanianych, nie tylko do odrzucenia Mojego Wołania z Nieba w tej chwili, lecz także Mojego Nauczania. Moje Nauczanie nigdy nie może zostać zmienione, ponieważ jest Prawdą, a tylko Prawda może was uratować.
Wasz Jezus


5th November 2013, 11:00 - The Light of God will shine down on you and I promise that you will not feel alone

My dearly beloved daughter, God has already begun the final preparations to ensure that salvation is brought to all of His children. So many of you are oblivious to what exactly the Second Coming means and, therefore, you do not prepare yourselves. Many of you do not believe it will happen for a very long time. So, only those who are truly prepared will be ready to greet Me, their Bridegroom, dressed and presented to Me as is befitting. Others will be asleep, unprepared and confused. Some will not believe in Me until I am seen in every part of the world. Some will die of shock, but most will be filled with joy and wonder. Those who allowed themselves to be deceived will be forgiven if they beg Me to grant them immunity. Sadly, many will refuse My Great Mercy because their hearts will have turned to stone and nothing will open them.
The time ahead will be full of great revelations and special Graces poured out upon you. I do this to make you stronger and stronger, so that you will not sell your soul in return for worldly attractions. More and more of you will become closer to Me and as I speak to your soul, you will feel at peace amidst the horror of the great apostasy. When you witness this horror, you will be better equipped to withstand it and help others.
The Light of God will shine down on you and I promise that you will not feel alone, even if you are rejected by those who know no better. When I walked the Earth the Pharisees turned so many away from Me. The same thing will happen now. Many of you will be encouraged to, not only reject My Call from Heaven at this time, but My Teachings . My Teachings can never be changed because they are the Truth and only the Truth can save you.
Your Jesus