Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.11.2013, 15:20 - Matka Zbawienia: Zbawienie osiągniecie wyłącznie poprzez pojednanie z Bogiem

Moje dziecko, moją rolą, jako Matki Zbawienia jest przypominanie wam wszystkim o tym, co powiedziałam wam na przestrzeni wieków. Miłujcie się wzajemnie, tak jak mój Syn was miłuje. Wszystkim okażcie współczucie, a zwłaszcza tym, którzy was prześladują. Słuchajcie tego, co objawiłam wizjonerom w La Salette i Fatimie i rozważajcie to w najdrobniejszych szczegółach. Bardzo niewiele z tego, co poleciłam, zostało przez was zrealizowane. Moje ostrzeżenia zostały odrzucone i z powodu zignorowania tego, co wam przekazałam, stanie się to teraz rzeczywistością.
Kiedy Niebiosa objawiają orędzia ludzkości, to jest to podobne do nawiązywania kontaktu z wielką kamienną fortecą. Niektóre z moich objawień przesączyły się i posłuchano ich. Wiele z nich po prostu zostało odrzuconych przez tych, którzy mają małą wiarę i twierdza stała się nieprzenikniona dla interwencji z Nieba, danej wam, aby zwiększyć waszą wiarę i aby chronić was w Ramionach Boga.
Moja rola, jako Współodkupicielki oznacza, że moja moc przeciw diabłu została tak bardzo przez Boga wzmocniona, jak jeszcze nigdy dotąd. A teraz przychodzi ten czas, gdy całe nabożeństwo do mnie będzie starannie usuwane przez wrogów mojego Syna. Kiedy szacunek do mnie będzie pośpiesznie odrzucany i gdy żądanie o ochronę państw przed komunizmem będzie przekręcane, wtedy moje pragnienia nie będą już spełniane. Od teraz, rzadkością będzie przyznawanie mnie, Matce Boga, oficjalnego patronatu w Kościołach mojego Syna na Ziemi, co wcześniej było rzeczą normalną. Będą unikać mojej mocy przeciwko bestii poprzez usuwanie mojego obrazu, mojego Różańca Świętego i innych nabożeństw do mnie z wielu Kościołów katolickich.
Następnie, ze świątyń Boga zostaną usunięte wszelkie ślady mojego Syna, Jezusa Chrystusa, w ramach przygotowań dla bestii, który przyjdzie i zasiądzie na tronie w najwyższej świątyni Boga. Wówczas prawdziwe znaczenie pojednania z Chrystusem zostanie zmienione, kiedy będą mówili, że jeśli będziecie prowadzić dobre życie, to nie ma już potrzeby, by prosić Boga o przebaczenie za swoje grzechy. Ludzie zaczną wierzyć w swoje własne poglądy dotyczące tego, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga. Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że zbawienie, Dar dla wszystkich grzeszników na świecie, nigdy nie może stać się ich własnością, jeśli najpierw nie poproszą Boga o wybaczenie im. To jest istota Przymierza, które zostało uzyskane dla ludzkości poprzez śmierć mojego Syna na Krzyżu. Jezus Chrystus zdobył dla świata zbawienie od grzechów i Dar Życia Wiecznego. Ale, aby otrzymać ten Dar, należy prosić Boga o przebaczenie swoich grzechów.
Zbawienie jest wasze, ale wyłącznie poprzez pojednanie z Bogiem.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


10th November 2013, 15:20 - Mother of Salvation: Salvation is yours only through reconciliation with God

My dear child, my role as Mother of Salvation is to remind you of all that I have told you down through the centuries. Love one another as my Son loves you. Show compassion for everyone and especially for those who persecute you. Listen to what I revealed to visionaries at La Salette and Fatima and study them in great detail. Very little of what I instructed was carried out by you. My warnings were dismissed and the consequences of ignoring what was given to you will now become a reality.
When Heaven reveals messages to humanity, it is like communicating to a large stone fortress. Some of my revelations seeped through and were followed. Many were simply discarded by those of little faith, and the fortress became impenetrable against the intervention from Heaven, given to you to increase your faith and to keep you safe in God's Arms.
My role as Co-Redemptrix means that my power against the devil has been strengthened, in a way that has not been granted to me by God before. So now is the time when all devotion to me will be carefully dismissed, by the enemies of my Son. When veneration to me is rushed through and when the request to safeguard countries against Communism is twisted, then my wishes will not have been carried out. I will, from now on, be a rarity in the official patronage normally afforded me, the Mother of God, in my Son's Churches on Earth. My power against the beast will be avoided by the removal of my image, my Holy Rosary and other devotions to me from many Catholic Churches.
Then, the temples of God will remove all traces of my Son, Jesus Christ, in preparation for the beast, who will come and sit on the throne in the highest temple of God. Then the true meaning of reconciliation with Jesus Christ will be adapted when they will say that it is no longer necessary to ask God to forgive you for your sins, if you lead a good life. People will start to believe in their own views as to what makes them good in the Eyes of God. But you must never ever forget that salvation, a Gift to every single sinner in the world, can never become theirs unless they ask God to forgive them first. This is the kernel of the Covenant, which was gained for the human race by my Son's death on the Cross. Jesus Christ won, for the world, the salvation from sin and the Gift of Eternal Life. In order to receive this Gift you must ask God to forgive you for your sins.
Salvation is yours, only through reconciliation with God. Your beloved Mother
Mother of Salvation