Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.11.2013, 15:52 - Kary Mojego Ojca się zaczęły, a świat doświadczy większej liczby ekologicznych wstrząsów

Moja szczerze umiłowana córko, błędem jest sądzić, że Bóg w tym czasie nie wymierza swojej Sprawiedliwości na świecie. Kary Mojego Ojca się zaczęły, a świat doświadczy większej liczby ekologicznych wstrząsów, bowiem zaczyna się oczyszczanie Ziemi.
Przygotowania są obecnie w toku i wkrótce wrogowie Boga zostaną usunięci i ukarani, ponieważ oni nigdy nie zwrócą się z prośbą o Moje Miłosierdzie. Gniew Mojego Ojca jest wielki i biada tym, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu, gdyż oni zostaną powaleni i podeptani, gdy ostateczne oczyszczenie Ziemi zderzy się z zarazą złego ducha - wszystko nastąpi w tym samym czasie.
Kiedy zobaczycie, że żywioły natury reagują gwałtownie, będziecie wiedzieli, że spada już Ręka Sprawiedliwości. Pycha człowieka, jego obsesja na własnym punkcie, wiara w we własną, niedoskonałą inteligencję w sprawach duchowych, sprowadziła na ludzką rasę wylanie ognia z czterech czar na cztery krańce Ziemi.
Zignorowaliście ostrzeżenia, dlatego walka o zniszczenie grzechu na dobre się rozpoczęła.
Jezus Chrystus
Syn Człowieczy


12th November 2013, 15:52 - My Father's punishments have begun and the world will witness many more ecological upheavals

My dearly beloved daughter, it is a mistake to believe that God would not mete out His Justice in the world at this time. My Father's punishments have begun and the world will witness many more ecological upheavals as the purification of the Earth begins.
The preparations are now underway and soon the enemies of God will be weeded out and punished, for they will never turn and ask for My Mercy. My Father's Anger is great and woe to those who defy the Word of God, for they will be felled and trampled upon, as the final cleansing of the Earth will clash with the infestation of the evil one - all at the same time.
When you see nature's elements react fiercely, you will know that the Hand of Justice has fallen. The pride of man, his self-obsession and his belief in his own flawed intelligence in spiritual matters, have brought upon the human race the outpouring of fire from the four bowls upon the four corners of the Earth.
You have ignored the warnings and so the battle to destroy sin has well and truly commenced. Jesus Christ
Son of Man