Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.11.2013, 20:00 - W tym dniu zbiorę Żyjących

Moja szczerze umiłowana córko, w życiu wielu chrześcijan, stałem się jak kłopotliwy krewny, Którego potrzeby od czasu do czasu trzeba zaspokoić, ale trzyma się go przez cały czas w ukryciu. Dlatego tak wielu z tych, którzy urodzili się chrześcijanami, ale odpadli ode Mnie, teraz Mnie zobaczą. Ja nie Jestem dla nich kimś ważnym, jednak, gdy mają problemy, mimo woli, będą wołali do Mnie, ponieważ to jest ich druga natura.
Dlaczego, och, dlaczego, oni nie mogą Mnie przyjąć? Co oddziela człowieka ode Mnie? Dlaczego Moi wyświęceni słudzy nie przyprowadzili ich do Mnie? Moje cierpienie jest dzisiaj takie samo, jakie było w czasie Mojej Męki, a teraz ci, którzy byli Mi dotąd wierni, wkrótce Mnie opuszczą. Zrobią to, ponieważ zaczną poddawać przewartościowaniu swoje rozumienie tego, Kim dokładnie Ja Jestem i co naprawdę oznacza Moje Przymierze - wszystko z powodu herezji, które mają nadejść.
Cały hołd oddawany Mnie w Moich Kościołach, wkrótce zostanie zmniejszony jedynie do skinienia głowy w Moim kierunku. Nie będą już klękać przed Moimi Tabernakulami. Nie będą kłaniać się ani klękać przede Mną, ani nie będą się modlili przed Moim Ciałem na Krzyżu, ponieważ nie będzie się od was wymagało, abyście oddawali cześć Mojemu Wizerunkowi. Będę biczowany i ośmieszany. Moje Słowa zostaną zastąpione szczególnym wielomówstwem, a Prawda o Mojej śmierci na Krzyżu, zostanie odrzucona.
Moja Obecność jest jeszcze w tym czasie na Ziemi. Nie wolno wam Mnie opuszczać, bo jeśli to zrobicie, Moje Światło zgaśnie, a wtedy zostaniecie ogarnięci ciemnością. Tylko ci, którzy pozostają Mi wierni, będą mogli utrzymać Mój Płomień, a kiedy Światło Mojego Kościoła na Ziemi zostanie ograniczone do zaledwie nikłego promyka - wówczas będzie słychać z Nieba ostatnie wołanie. W tym dniu zbiorę Żyjących. Pozostali zostaną z wrogami Boga, którym byli wierni. Po tym, nie doświadczą oni już żadnej radości.
Wasz Jezus


19th November 2013, 20:00 - On that day, I will gather the Living

My dearly beloved daughter, in many Christian lives, I have become like an embarrassing relative Who must be catered to, from time to time, but kept out of sight, at all times. This is how many of those who were born Christians, and who have fallen away from Me, view Me now. I Am of little consequence, and yet when they are in trouble, they will call out to Me, involuntarily, because it is second-nature to them.
Why, oh why, can they not accept Me? What has separated man from Me? Why have My sacred servants failed to bring them to Me? My suffering is the same today as it was during My Passion and now those who have remained true to Me will shortly desert Me. They will do this because they will begin to re-evaluate their understanding of Who, exactly, I Am and what My Covenant truly means - all because of the heresies to come.
All homage to Me, in My Churches, will soon be reduced to a mere nod in My direction. They will no longer genuflect before My Tabernacles. They will not bow before Me or kneel, nor will they pray before My Corpus on the Cross, for it will not be My Image they will be asked to venerate. I will be scourged and made to look ridiculous. My Words will be turned into the most peculiar verbiage and the Truth of My death on the Cross will be thrown out.
My Presence is still on Earth at this time. You must not desert Me, for when you do, My Light will be extinguished and then you will become engulfed with darkness. Only those who remain loyal to Me can retain My Flame and when the Light of My Church on Earth is reduced to but just a faint glimmer - then the final call will be heard from Heaven. On that day I will gather the Living. The remainder will be left with the enemies of God to whom they gave their allegiance. No joy will they experience after that.
Your Jesus