Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.12.2013, 10:30 - Biada wam wszystkim oszustom, ponieważ nie pochodzicie ode Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że każde Słowo, które wychodzi z Moich Ust pochodzi z Ust Tego, Który Mnie posłał. Każde ostrzeżenie dawane światu przez te Orędzia pochodzi od Tego, Który jest Wszechmogący. Przychodzę w Imię Mojego Ojca, a On posyła Mnie, aby przygotować drogę do uświęcenia Ziemi przed wielkim Dniem Mojego Powtórnego Przyjścia.
Tylko Mój Głos przynosi wam przesłania, dotyczące tego, czego Mój Ojciec pragnie, aby Jego dzieci wiedziały. Są to jedyne Orędzia, które publicznie głoszą Prawdę o tych dwóch nikczemnikach, którzy rozerwą świat na pół poprzez wielką apostazję. Nie usłyszycie Prawdy o Moim Powtórnym Przyjściu nigdzie indziej, gdyż żadnemu z was nie dano Władzy mówienia do całego świata w Imieniu Tego, Który was stworzył.
Gdy jako prawdziwy prorok końca czasów odsłaniasz Prawdę, tak też fałszywy podniesie swój głos, jak baranek, który tak będzie mówił, jakby głosił Prawdziwe Słowo Boże. Wówczas, gdy król Ziemi - zły duch - będzie walczył przeciwko Niebiańskiej interwencji, powstaną setki fałszywych proroków między wami, a oni nigdy nie powiedzą wam Prawdy. Ich wizje i słowa, które będą pochodziły z własnej wyobraźni - a w wielu przypadkach od złego ducha - objawią wam dobre rzeczy, które będziecie chcieli usłyszeć. Będą was uspakajali, kiedy będziecie tego potrzebowali, ale będą was zwodzili. Będą mówili o pokoju, tam gdzie go nie będzie - o Prawdzie, gdy będzie to herezja - o wielkich plonach, kiedy będzie głód. Nigdy nie usłyszycie Prawdy, gdyż ci kłamcy nie będą chcieli wywołać w was gniewu.
Prawda przygotowuje was do radzenia sobie z rzeczywistością ciężkich czasów, które zostały przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca. Jest ona wam przekazywana, aby was wzmocnić. Ale fałszywi prorocy, którzy błąkają się wśród was, będą was mylić i powiedzą, że wszystkie rzeczy są dobre - gdy będą złe, i święte - gdy nimi nie będą. Będą chronili wilki, które będą chciały pożreć dusze dzieci Bożych. Ich słowa miłości i cytaty z Pisma Świętego posłużą jedynie zwodzeniu. Jednak wielu z was przyjmie kłamstwa zamiast spojrzeć Prawdzie w oczy.
Biada wam wszystkim oszustom, ponieważ nie pochodzicie ode Mnie. Kiedy przychodzicie do Mnie i mówicie: "Ależ Jezu, my chcemy tylko szerzyć Dobrą Nowinę", odrzucę was i zostaniecie wygnani. Zdradziliście Mnie kłamiąc o misjach, które nigdy nie zostały wam przekazane. Zapieracie się Mnie przez zaprzeczanie Mi i kiedy publicznie oświadczacie, że Moje Słowo jest kłamstwem.
Nigdy nie próbujcie stawać na drodze Działaniu Boga, gdyż Niebiosa otworzą się i będziecie pierwszymi, którzy w dniu ostatecznym zostaną powaleni z fałszywym prorokiem i bestią. Kara spadnie na wszystkich, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, a którzy służą wyłącznie jednemu celowi. Jest nim manipulowanie i ingerowanie w Słowo Boże. Gdy Bitwa Armagedonu się przybliża i gdy szaleją wojny rozpętane przez armię szatana przeciwko dzieciom Bożym, musicie się usunąć właśnie teraz, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, będziecie musieli stawić czoła Gniewowi Bożemu i nie zostanie okazane żadne Miłosierdzie ani wam ani tym, którzy łykali kłamstwa wypluwane z waszych ust, aby sprzeciwić się Prawdzie.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


4th December 2013, 10:30 - Woe to all of you imposters, for you do not come from Me

My dearly beloved daughter, know that every Word that comes from My Mouth comes from the Mouth of He Who sent Me. Every warning given to the world, through these Messages, comes from He Who is Almighty. I come in the Name of My Father and He sends Me to prepare the way to consecrate the Earth, before the great Day of My Second Coming.
Only My Voice brings you the news as to what it is My Father wishes His children to know. These are the only Messages, which publicly declare the Truth of the unholy two, who will tear the world in two through the great apostasy. You will not hear the Truth anywhere else, in relation to My Second Coming, for not one amongst you has been given the Authority to speak to the whole world on behalf of the One Who created you.
As the true end time prophet reveals to you the Truth, so too will the counterfeit raise his voice, like a lamb who will speak as if it he speaks the True Word of God. Then as the king of the Earth - the evil one - fights against Heaven's intervention, hundreds of false prophets will rise among you and they will never tell you the Truth. Their visions and their words, which spring from their own imaginations - and in many cases, from the spirit of evil - will reveal to you the good things you want to hear. They will soothe you when you need to be soothed, but they will mislead you. They will speak of peace, where there will be no peace - of Truth, when there will be heresy - of plentiful crops, when there will be famine. You will never hear the Truth, for these liars will not want to incur your wrath.
The Truth prepares you to deal with the reality of difficult times, foretold in My Father's Book. It is given to you to make you strong. But the false prophets, who roam among you, will confuse you and tell you that all things are good - when they are bad, and holy - when they are not. They will shield the wolves who want to devour the souls of God's children. Their words of love and their quotes from Holy Scripture serve only to deceive you. Yet, many of you will embrace lies rather than face the Truth.
Woe to all of you imposters, for you do not come from Me. When you come to Me and say: "But, Jesus all we wanted to do was spread the Good News." I will cast you out and you will be exiled. You have betrayed Me by lying about missions, which were never given to you. You are denying Me by contradicting Me and when you publicly declare My Word to be a lie.
Don't ever attempt to stand in the way of God's Ministry, for the Heavens will open and you will be the first to be struck down with the false prophet and the beast, on the last day. Punishment will befall all those who claim to come in My Name and who serve only one purpose. That is to tamper and interfere with the Word of God. As the Battle of Armageddon moves closer and as this raging war is mounted by Satan's army against God's children, you must move aside, right now, for if you do not, you will face the Wrath of God and no Mercy will be shown to you or to those who swallow the lies which spew from your mouths, in order to defy the Truth.
Your Saviour Jesus Christ