Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.12.2013, 16:45 - Pycha jest cechą niebezpieczną, ponieważ przekonuje człowieka, że jest on większy od Boga

Moja szczerze umiłowana córko, ludzkość nie zna Praw Bożych i Bożej Woli Mojego Ojca. Człowiek jest stworzeniem Bożym i jako takiemu nie został mu dany Dar Wiedzy w odniesieniu do wielu tajemnic znanych tylko aniołom i świętym w Niebie. Z tej przyczyny, jeden człowiek nie może powiedzieć, że wie, dlaczego Mój Ojciec pozwala, aby nastąpiły pewne wydarzenia na świecie, ani też inny utrzymywać, że zna tajemnicę powstania wszechświata. Człowiek jest po prostu sługą Boga, ale Bóg, ponieważ chciał stworzyć człowieka na swój doskonały obraz, przyznał mu wiele darów i talentów. On nigdy nie dał człowiekowi wiedzy o Drzewie Życia, a miał ku temu powód. Człowiek zniszczył swoją pozycję w Oczach Bożych, kiedy Adam i Ewa oddzielili się od Niego z powodu grzechu pychy. Grzech pychy trwa do dziś i jest przyczyną wielu odłączeń od Boga. Pycha jest cechą niebezpieczną, ponieważ przekonuje człowieka, że jest on większy od Boga. Pycha kusi człowieka do ingerencji w Boże Prawa o Boskości. Obejmuje to przekonanie, że człowiek ma prawo do decydowania kto ma otrzymać Dar Życia i kto ma prawo je odebrać.
Pycha przekonuje również człowieka, że wie on jak został stworzony Wszechświat, kiedy w rzeczywistości nic nie wie o tym cudzie. Tylko Bóg ma Moc tworzenia czegokolwiek. Tylko Bóg może decydować, na ile pozwoli On człowiekowi badać lub ingerować w Jego Stworzenie. Jednak człowiek jest przekonany, że zna wszystkie odpowiedzi. Kiedy człowiek uważa, że ma władzę nad swoim przeznaczeniem i losem innych, popełnia poważny błąd, bo gdy naśladuje grzech Lucyfera, zostanie odrzucony. Kiedy człowiek odmawia odpowiedzi swojemu Stwórcy, Ten nie może już go pocieszyć w dniu ostatecznym.
Nigdy nie wolno wam pozwolić pysze dać się przekonać, że znacie wszystkie sprawy tego świata i tego ponad nim, bowiem jest to niemożliwe. Musicie natomiast słuchać i przyjmować polecenia zawarte w Świętej Ewangelii, abyście mogli żyć w pokoju i zgodnie z Wolą Mojego Ojca. Bo gdy uniżycie się przed Nim, On ukaże wam wielką chwałę, a wtedy zrozumiecie wielką tajemnicę Jego Chwalebnego Królestwa w dniu ostatecznym.
Wasz Jezus


15th December 2013, 16:45 - Pride is a dangerous trait because it convinces man that he is greater than God

My dearly beloved daughter, mankind is ignorant of the Divine Laws and the Divine Will of My Father. Man is a creature of God and, as such, has not been given the Gift of Knowledge in relation to many secrets known only to the angels and saints in Heaven. Therefore, one man cannot say he knows why My Father allows certain events to take place in the world, while another man claims that he is privy to the origin of the universe. Man is simply a servant of God, but God, because He wanted to create man in His perfect Image, granted him many gifts and talents. He never gave man the Knowledge of the Tree of Life and this was for a reason. Man destroyed his standing in God's Eyes, when Adam and Eve separated themselves from Him, because of the sin of pride. The sin of pride continues today and is the cause of much separation from God. Pride is a dangerous trait because it convinces man that he is greater than God. Pride tempts man to interfere with God's Laws of Divinity. This includes the belief that man has the right to decide who is given the Gift of Life and who has the right to take it away.
Pride also convinces man that he knows how the universe was created, when he is, in fact, ignorant of such a miracle. Only God has the Power to create anything. Only God can decide how much He will permit man to explore or tamper with His Creation. Yet, man believes that he knows all the answers. When man believes that he controls his own destiny, and the destiny of others, he falls into serious error because when he imitates the sin of Lucifer, he will be cast away. When man refuses to respond to his Creator, He will no longer be there to comfort him on the last day.
You must never allow pride to convince you that you know all things of this world and beyond it, for this is
impossible. Instead you must listen, accept the instructions laid down in the Holy Gospels, so that you can live in peace and in accordance with My Father's Will. For when you humble yourselves before Him, He will show you great glory and then you will understand the great mystery of His Glorious Kingdom on the last day.
Your Jesus