Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.12.2013, 15:19 - Matka Zbawienia: Przez cud Oświetlenia Sumienia, mój Syn, przyniesie światu radość, miłość i nadzieję

Moje dziecko, proszę niech będzie wiadomo, że mój drogi Syn przygotowuje się do swojej Wielkiej Interwencji Miłosierdzia. Doprowadzi ona do odnowienia świata, a wielu będzie radowało się swoim świeżo uzyskanym uwolnieniem się od wątpliwości, co do Istnienia Boga.
Jak bardzo samotni są ci, którzy nie znają mojego Syna. Kiedy mój Syn stał na górze, tuż przed swoim Wniebowstąpieniem, Jego uczniowie byli zdezorientowani i przerażeni z powodu odłączenia od Niego, które ich czekało. Wielu z nich wpadło w panikę i błagali mojego Syna, aby ich nie zostawiał. On ich cierpliwie pocieszał wyjaśniając, że to oddzielenie będzie tylko tymczasowe i że ześle im pomoc. Pomoc, o której wspomniał, to Dar Ducha Świętego. Wtedy rzekł do nich: "Nie bójcie się, bo z pomocą Tego, Którego wam ześlę, nie będziecie sami. Zawsze będę z wami w Postaci Ducha Świętego."
Jednak choć powiedział wszystkim tego dnia, że przyjdzie ponownie, w rzeczywistości nie zrozumieli tego, co miał na myśli. Niektórzy myśleli, że to mogą być tygodnie zanim się da poznać. Lecz pamiętajcie, że jeden dzień według Bożego Czasu, może być dowolnym okresem czasu. Teraz, gdy zbliża się ten Dzień, realizują się wszystkie proroctwa zapowiedziane jako znaki końca czasów. Niech w waszych sercach nie będzie niepokoju, drogie dzieci, gdyż czas radości jest już bardzo blisko. Nie będzie więcej łez ani smutku, ponieważ Wielki Dzień mojego Syna zaświta nagle, a On zgromadzi w swojej Świętej Armii wszystkich, którzy należą do Niego.
Módlcie się o wielkie Błogosławieństwa Boże i o wielkie Miłosierdzie, które mój Syn posiada w ogromnej obfitości dla każdego dziecka Bożego. Ono jest dla dobrych, złych i obojętnych. Przez cud Oświetlenia Sumień, mój Syn przyniesie światu radość, miłość i nadzieję.
Bądźcie wdzięczni za to wielkie Miłosierdzie. Miłość mojego Syna, jaką was obdarza nigdy nie umrze, nie zblednie ani nie zostanie wstrzymana ponieważ należycie do Niego. Jesteście Jego. Jesteście dziećmi Boga. Nie należycie do szatana.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ludzkość wybrała Miłosierną Rękę mojego Syna zamiast oszustw i nikczemnego morderczego uścisku, które zły duch stosuje wobec słabych.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


22nd December 2013, 15:19 - Mother of Salvation: By the miracle of the Illumination of Conscience, He, my Son, will bring joy, love and hope to the world

My child, please let it be known that my precious Son is preparing for His Great Intervention of Mercy. The world will be renewed as a result and many will rejoice in their new-to-be found freedom from doubt about the Existence of God.
How lonely are those who do not know my Son. When my Son stood on the mount, just before His Ascension into Heaven, His disciples were confused and frightened because of the separation they would have to face without Him. Many of them panicked and begged my Son not to leave them. He comforted them by patiently explaining to them that this separation would only be temporary and that He would send them help. The help He was referring to was the Gift of the Holy Spirit. Then He said to them: "Do not fear, for by the help of He Who I will send to you, you will not be alone. I will always be with you in the Form of the Holy Spirit."
For, although He told everyone that day that He would come again, they did not truly understand what He meant. Some thought that it would be weeks before He would make Himself known. But, remember, a day in God's Time, can be any time. Now that Day is drawing close and all the prophecies foretold, as to the signs of the time of the end, are happening. Have no fear in your hearts, dear children, for the time for rejoicing is almost upon you. There will be no more tears or sadness, for my Son's Great Day will dawn suddenly and He will gather all of His own into His Sacred Arms.
Pray for God's Great Blessings and for the Great Mercy, which my Son holds, in great abundance, for each one of God's children. This includes the good, the bad and the indifferent. By the miracle of the Illumination of Conscience, He, my Son, will bring joy, love and hope to the world.
Be thankful for this great Mercy. My Son's Love for you will never die, fade or be withheld, because you belong to Him. You are His. You are the children of God. You do not belong to Satan.
Pray, pray, pray that humanity will choose the Merciful Hand of my Son over the deceit and the wicked stranglehold, which the evil one exerts over the weak.
Your beloved Mother Mother of Salvation