Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.12.2013, 15:56 - Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości

Moja szczerze umiłowana córko, świat wkrótce się obudzi i potwierdzi Moją Obecność. Moja Obecność będzie odczuwana w każdym kraju, narodzie i domu i nikt nie zaprzeczy Mojej Obecności, jednak niektórzy nie będą chcieli być świadkami Mojej Interwencji. Wszyscy musicie zaakceptować fakt, że gdy nastąpi Ostrzeżenie, będzie to Wielki Znak z Nieba. Potwierdzi on Miłość, którą Bóg darzy wszystkie swoje dzieci.
Wiedzcie, że tego Dnia wasze oddzielenie od Boga powodujące uczucie osamotnienia dobiegnie końca dla tych, którzy pragną Ochrony od rozpaczy istniejącej w dzisiejszym świecie. Otrę wam łzy. Przebaczę wam wasze grzechy. Będę błogosławił wszystkich, łącznie z tymi, którzy odwracają się ode Mnie, w nadziei, że z powrotem przybiegną do Mnie, abym mógł ich zbawić.
Świat należy do Mnie. Dzieci Boże zostaną zebrane i wszyscy, których imiona zapisane są w Księdze Życia zostaną przygarnięci w Moje Ramiona.
Módlcie się, by ci, którzy mają wątpliwości, zostali z nich uwolnieni, aby ci, którzy są w strasznej ciemności, poprosili Mnie o Miłosierdzie a ci, którzy się Mnie zapierają, wreszcie Mnie rozpoznali.
Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby krytycy Mojego Świętego Słowa, odciągnęli was ode Mnie, waszego ukochanego Jezusa. Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości.
Wasz Jezus


22nd December 2013, 15:56 - Soon you will see Me in all of My heavenly Glory and then you will finally understand the Mystery of My Divinity

My dearly beloved daughter, how the world will soon sit up and acknowledge My Presence. My Presence will be felt in every nation, country and home and no one will deny My Presence, yet some will not want to witness My Intervention. You must all accept that when The Warning takes place, that it is a Great Sign from Heaven. It will confirm the Love, which God has for all of His children.
Your lonely separation from God will come to an end that Day. For those who want the Protection they desire, from the sorrow, which exists in the world today, know this. I will wipe away your tears. Forgive you your sins. I will Bless all of you, including those who will turn their backs on Me, in the hope that they will come running back to Me, so that I can save them.
The world is Mine. God's children will be gathered together and all of those whose names are in the Book of the Living will be swept up into My Arms. Pray that those who have doubts will be rid of them, that those who are in terrible darkness will ask Me for Mercy and that those who deny Me will finally recognise Me.
You must never allow the detractors of My Holy Word to take you away from Me, your beloved Jesus. Soon you will see Me, in all of My heavenly Glory, and then you will finally understand the Mystery of My Divinity.
Your Jesus