Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.12.2013, 21:50 - Następne świętowanie Mojego Narodzenia zostanie zastąpione wielką uroczystością

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem Słowem Wcielonym. Moje Ciało obejmuje dzisiaj świat, ale świat, choć powinien świętować Boże Narodzenie, jest obojętny na Mój Plan Zbawienia.
Boże Narodzenie już nie jest czasem świętowania Mojego Narodzenia, lecz pogańskim substytutem, gdzie wszelka cześć oddawana jest pogoni za fałszywymi dobrami. Jak bardzo słaba stała się wiara chrześcijan. Jak bardzo zapomnieli oni wszystkiego, czego uczyłem świat. Jak bardzo dbają o wygody materialne, które obracają się tylko w proch, a przy tym całkowicie ignorują stan swoich dusz.
Nadeszły na was czasy, gdzie wiara większości chrześcijan staje się tak słaba, że niewiele dyskutuje się lub odwołuje się do Mojej Chwalebnej Boskości. Moje Nauczanie nie posiada już żadnego realnego znaczenia w waszym życiu i wielu księży już nie kocha Mnie tak, jak powinno. Nie, Moja córko, oni naprawdę w ogóle Mnie nie znają.
Nie spocznę, dopóki Mój Głos nie zostanie usłyszany, dopóki nie obudzicie się na wezwanie do odnowienia wiary. Wkrótce wasza wiara we Mnie osłabnie jeszcze bardziej. Staniecie się tak bardzo zajęci, pochłonięci sprawami politycznymi w odniesieniu do krajów, w których szaleją wojny i ubóstwo, że zapomnicie o Mnie. Zostanę zastąpiony w waszej wierze przez Moich wrogów, którzy udają Moje sługi i którzy jeszcze bardziej odciągną was ode Mnie.
Następne świętowanie Mojego Narodzenia zostanie zastąpione wielką uroczystością, która będzie oklaskiwała pracę tych oszustów, którzy paradują w Moim Kościele, ubrani w szaty służące wyłącznie do oszukania wiernych. W tym dniu będą bili brawo bogowi sprawiedliwości społecznej, prawom człowieka i pieniądzom, które, jak powiedzą, zebrali, aby wyciągnąć świat z głodu. Ale wiedzcie o tym: Wszystkie te rzeczy przedstawione światu w Moje Święte Imię, służą tylko jednemu celowi. Aby odciągnąć was od Słowa, którym jest Moje Ciało. Moje Ciało jest Moim Ciałem. Moim Ciałem jest Mój Kościół. Gdy ci, którzy mówią, że pochodzą z Mojego Kościoła nie czczą Mojego Świętego Słowa, lecz w zamian obejmują i starają się sprawować kontrolę nad światową polityką, nigdy nie wolno im twierdzić, że pochodzą ode Mnie. Nadszedł czas na podział - przepowiedzianą schizmę - i nastąpi to szybko.
Możecie kochać tylko jednego Boga, a jedyna droga do Mojego Ojca jest przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna. Gdy oddzielicie się ode Mnie oddając się kampaniom politycznym, które dążą do promowania praw człowieka i sprawiedliwości społecznej, które są namiastkami Słowa, wtedy Mnie odrzucicie.
Ciężko jest Mi na Sercu w tym czasie. Daję wam to ostrzeżenie, abyście nie popełnili błędu i nie wpadli w najbardziej przebiegłą pułapkę, która zostanie zastawiona na was przez uczniów Mojej nemezis - diabła.
Wasz Jezus


25th December 2013, 09:50 - Next Christmas the celebration of My Birth will be replaced by a great ceremony

My dearly beloved daughter, I Am the Word made Flesh. My Body embraces the world today, but the world, while it may celebrate Christmas, is impervious to My Plan of Salvation.
Christmas has become no longer a celebration of My Birth, but a pagan substitute, where every honour is handed over in the pursuit of falsities. How weak the faith of Christians has become. How they have forgotten all that I taught the world. How much they care about material comforts, which will only turn to dust, and where they ignore, completely, the state of their souls.
The times have fallen upon you where the faith of most Christians has become so weak that there is little discussion or reference made to My Glorious Divinity. My Teachings no longer hold any real meaning in your lives and many priests no longer love Me as they should. No, My daughter, they do not truly know Me at all.
I will not rest until My Voice is heard, until I awaken you to the call to renew your faith. Soon your faith in Me will weaken even further. So busy will you become, engrossed in political affairs, relating to countries where war and poverty are rampant, that you will forget Me. I will be substituted in your faith by My enemies, who pose as My servants and who will lead you further and further away from Me.
Next Christmas, the celebration of My Birth will be replaced by a great ceremony, which will applaud the work of those imposters, who parade in My Church, wearing the garments which serve only to fool the faithful. On that day, they will applaud the god of social justice, human rights and the money they will say that they have raised for the world's hungry. But know this. All these things presented to the world in My Holy Name, serve only one purpose. That is to take you away from the Word, which is My Flesh. My Flesh is of My Body. My Body is My Church. When those who say they are of My Church do not venerate My Holy Word, but instead, embrace and try to control the world's politics, then they can never say they are of Me. The time has come for the division - the schism foretold - to take place and it will be swift.
You can only love one God and the only way to My Father is through Me, His Only-Begotten Son. Separate yourselves from Me in pursuits of political campaigns, which strive to promote human rights and social justice as a substitute for the Word, then you will deny Me.
My Heart is heavy at this time. I give you this warning so that you do not fall into error and into the most cunning trap, which will be placed before you by the disciples of My nemesis - the devil.
Your Jesus