Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


30.12.2013, 20:06 - Kiedy próbujecie na nowo napisać Słowo Boże, jesteście winni bluźnierstwa

Moja szczerze umiłowana córko, gdy kwestionujecie Mój Autorytet, odrzucacie Prawdę. Gdy Moje Słowo, które jest odciśnięte w kamieniu, jest przez was kwestionowane, to nie akceptujecie Prawdy. Kiedy próbujecie na nowo napisać Słowo Boże, jesteście winni bluźnierstwa. Świat został ostrzeżony, że nikt - żaden wyświęcony sługa, żadna wybrana dusza, żaden prorok - nigdy nie może nic dodać ani wyrzucić ze Słowa określonego w Księdze Mojego Ojca. Jednak, dokładnie tak się stanie, gdy ci, którzy twierdzą, że są wybranymi przywódcami Mojego Kościoła na ziemi sfałszują Prawdę. Ten dzień jest bardzo blisko. To jest dzień, przed którym byliście ostrzegani. Bowiem każdy, kto ośmiela się zafałszować Słowo mówi, że jest ponad Bogiem. Ten, kto przez swoje działanie i czyny deklaruje, że jest ponad Bogiem, nigdy nie może być Moim przedstawicielem.
Ponieważ wiara człowieka jest tak słaba, a wiedza o Nowym Testamencie niewielka, wielu zostanie przez oszustwo doprowadzonych do przyjęcia herezji jako Prawdy. To będzie ich upadek.
Moja Interwencja nastąpi przez wylanie Ducha Świętego, aby oświecić tych, którzy pozostają Mi wierni. Teraz nastąpi taka próba. Jeśli naprawdę wierzycie w Moje Istnienie, Moją Misję, Moje Ukrzyżowanie, Moje Zmartwychwstanie i Obietnicę Zbawienia, wtedy nigdy nie zakwestionujecie Mojego Słowa, danego wam w Piśmie Świętym. Jeśli choć na moment uwierzycie, że mógłbym błogosławić jakiejkolwiek nowej interpretacji Moich Ewangelii, Bożych Przykazań i wszystkiego, czego was uczyłem, żeby dogodzić nowoczesnemu społeczeństwu, to bardzo się mylicie.
Dzień, w którym przywódca, roszczący sobie prawo do prowadzenia Mojego Kościoła na ziemi, powie, że niektóre grzechy już się nie liczą, będzie dniem początku końca. Będzie to dzień, na który musicie uważać. Będzie to dzień, kiedy Mój Kościół wejdzie w erę ciemności. Tego dnia, nigdy nie wolno wam ulec pokusie, aby Mnie odrzucić - odrzucić Prawdę. Kłamstwa nie mogą zastąpić Prawdy.
Wasz Jezus


30th December 2013, 20:06 - When you try to re-write the Word of God, you are guilty of blasphemy

My dearly beloved daughter, when you question My Authority, you deny the Truth. When My Word, which is cast in stone, is challenged by you, then you do not accept the Truth. When you try to rewrite the Word of God, you are guilty of blasphemy. The world was warned that no one - no sacred servant, no chosen soul, no prophet - could ever add to or take away from the Word laid down in My Father's Book. Yet, that is exactly what will happen when those who claim to be chosen leaders in My Church on Earth tamper with the Truth. That day is very close. That is the day, which you were warned about. For anyone who dares to tamper with the Word is saying that he is above God. He who claims to be above God, by his acts or deeds, can never be representatives of Mine.
Because the faith of man is so weak and because little knowledge of the New Testament exists, many will be fooled into accepting heresy as the Truth. This will be their downfall.
My Intervention will be through the downpour of the Holy Spirit, to enlighten those who remain loyal to Me. Now that test will be this. If you really believe in My Existence, My Mission, My Crucifixion, My Resurrection from the dead and Promise of Salvation, then you will never challenge My Word, given to you in the Holy Bible. If you believe for one minute that I would bless any new interpretation of My Gospels, God's Commandments and all that you were taught by Me, in order to suit modern society, then you are very much mistaken.
The day when the leader, who claims to lead My Church on Earth, tells you that certain sins no longer matter, is the day of the beginning of the end. For this will be the day you must watch out for. This will be the day when My Church will enter the era of darkness. On that day, you must never be tempted to deny Me - to deny the Truth. Lies can never replace the Truth.
Your Jesus