Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.01.2014, 20:40 - Trzech na czterech odrzuci Mnie

Moja córko, prawie nadszedł dla was czas, kiedy wszelkie publiczne uznanie tego, Kim Ja Jestem stanie się słabe, jak dopalający się knot świecy.
Ci, którzy twierdzą, że należą do Mnie, niewiele będą o Mnie mówili. Ci, którzy są Mi wierni będą wstrząśnięci, gdy zobaczą, że tak wielu Mnie odrzuca. Już prawie nadszedł na was czas, kiedy wierni będą oddzieleni od tych, którzy zostaną wprowadzeni w poważny błąd. W nadchodzących dniach zbiorą się miliardy ślepych, głuchych i tych, którzy nie zachowali czujności wobec Prawdziwego Słowa Bożego i zaakceptują fałszywą doktrynę - nie pochodzącą ode Mnie.
Kiedy usłyszycie, gdy mówi się o nowym odnowionym wyznaniu wiary, które będzie formą Sakramentu Bierzmowania, wtedy poznacie, że została ona stworzona przez człowieka. Nie będzie on ważny w Moich Oczach. Fałszywy prorok przedstawi go, jako część swojego powszechnego planu zjednoczenia wszystkich religii świata. Moja Boskość zostanie zmieciona na bok. Moje Słowo zostanie zapomniane i pogrzebane, a Moje Nauczanie zostanie przekręcone, aby zmusić wiernych do przyjęcia nowej formy tak zwanej ewangelizacji.
Jednak Moje Słowo pozostanie żywe, ponieważ ci, którzy pozostaną w Moim Kościele, jak było to ustanowione od początku, nie odrzucą Mnie. Trzech na czterech odrzuci Mnie. Tylko Moja Reszta będzie trwała przy Mnie i będzie zachowywała Moje Słowo, a wielu z nich będzie zdezorientowanych. Te biedne dusze, które pozostaną w Moim Kościele, kiedy zostanie on przejęty przez nową doktrynę, nie będą wiedziały gdzie się zwrócić. To im mówię: Bądźcie silni. Bądźcie pewni. Nie odrzucajcie Mnie. Módlcie się o Moje Przewodnictwo i nadal Mi służcie tak, jak zawsze. Kiedy ci, którzy twierdzą, że działają dla dobra wszystkich - wszystkich religii - poproszą was, abyście Mnie odrzucili, odwróćcie się, bo poproszą was o przyjęcie pogaństwa, które będzie przebrane za chrześcijaństwo.
Gdy ci oszuści, wrogowie Boga, opanują Mój Kościół od wewnątrz jego hierarchii, Mój Ojciec ześle straszną Karę. Przechyli On świat i żaden mężczyzna, kobieta ani dziecko nie będzie w stanie zignorować tych wstrząsów. Kiedy Moi wrogowie zaatakują Moje Mistyczne Ciało, spowodują wiele zniszczeń, wiele zamieszania i odciągną wielu od Prawdy. Ale oni nigdy nie zniszczą Mojego Kościoła, bo Moja Armia Reszty nigdy nie porzuci Prawdy, ani też pod przymusem nie złoży przysięgi wierności szatanowi ani jego wysłannikom.
Będzie teraz coraz więcej wojen, burz i powstaną trzęsienia ziemi, dopóki Grzmot Gniewu Mojego Ojca nie będzie wszędzie odczuwany.
Moi nieprzyjaciele, którzy chodzą wśród was i którzy wprowadzają w błąd Mój Kościół, niech to wiedzą: Nigdy nie pozwolę wam pozyskać tych dusz, za które oddałem Moje Życie. Wasza zuchwałość będzie krótkotrwała, wasze niegodziwe czyny zostaną powstrzymane, a wasze próby zranienia dusz, które zostały oznakowane, będą doprowadzone do nagłego końca. Nigdy nie powstaniecie przeciwko Słowu Bożemu, bez sprowadzenia na siebie Boskiej Interwencji. Wasza wierność złemu duchowi zakończy się klęską dla was i dla każdego, kogo zdołacie oszukać. Gdy będziecie próbowali posunąć się aż do Bram Nieba, aby pochwalić się swoją wiernością szatanowi, zostaniecie powaleni, zakuci w łańcuchy i wyrzuceni w przepaść bez okazania wam jakiegokolwiek Miłosierdzia.
Idźcie teraz wy wszyscy, którzy będziecie świadkami tych rzeczy, które mają na was nadejść i bądźcie czujni w każdym czasie. Musicie nadal Mi służyć, ponieważ może być tylko jeden Mistrz.
Wasz Jezus


2nd January 2014, 20:40 - Three out of four will deny Me

My daughter, the time when all public acknowledgement as to Who I Am, will become but just a faint flicker in the wick of a candle, which has burned right down to the end, is almost upon you.
Those who say they are of Me will speak little of Me. Those who are loyal to Me will be shocked when they see so many who will deny Me. The time when the faithful will be separated from those who will be led into grave error is almost upon you. In those days ahead, the blind, the deaf and those who will have failed to remain alert to the True Word of God, will gather in their billions and accept a false doctrine - not of Me.
When you hear speak of the new renewal of the faith pledge, which will be a form of the Sacrament of Confirmation, know then that this will be manmade. It will be meaningless in My Eyes. It will be presented by the false prophet as part of his global plan to unite all religions in the world. My Divinity will be brushed to one side. My Word forgotten and buried, while My Teachings will be twisted, in order to coerce the faithful into accepting a new form of so-called evangelism.
My Word, however, will remain alive, because those who will remain in My Church, as it was set up from the beginning, will not deny Me. Three out of four will deny Me. Only My Remnant will cling to Me and keep My Word and many of them will be bewildered. Those poor souls, who will remain in My Church when it has been seized by the new doctrine, will not know where to turn. To them I say this. Be strong. Be firm. Do not deny Me. Pray for My Guidance and continue to serve Me, as you have always done. When you are asked to deny Me, by those who claim to be acting for the good of all - all religions - turn your back, for you will be asked to embrace paganism, which will be disguised as Christianity.
As these imposters, enemies of God, invade My Church, within its hierarchy, My Father will send down a terrible Chastisement. He will tilt the world and not one man, woman or child will be able to ignore these upheavals. When My enemies attack My Mystical Body, they will cause much damage, much confusion and lead many away from the Truth. But they will never destroy My Church, because My Remnant Army will never let go of the Truth or be forced to swear allegiance to Satan or his agents.
Many wars will now escalate and storms and earthquakes will mount, until the Roar of My Father's Wrath is felt everywhere.
To those enemies of Mine, who walk amongst you and who mislead My Church, know this. I will never allow you to win over those souls for whom I gave up My Life. Your arrogance will be short-lived, your wicked acts stopped and your attempts to hurt the souls you have earmarked brought to an abrupt end. You will never rise up against the Word of God, without Divine Intervention brought down upon you. Your allegiance to the evil one will end in disaster for you and everyone you manage to deceive. When you try to advance towards the gates of Heaven to boast of your allegiance to Satan, you will be cut down, chained and cast into the abyss, without any Mercy shown to you.
Go now, all those of you who witness these things which are to come, and remain alert at all times. You must continue to serve Me, for there can only be one Master.
Your Jesus