Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.01.2014, 21:45 - Wiele zostanie ujawnione dzieciom Bożym przed Wielkim Dniem Pańskim

Moja szczerze umiłowana córko, gdy dawni prorocy zostali wezwani przez Boga do głoszenia Prawdy, nie byli oni - żaden z nich - zbyt entuzjastycznie nastawieni do Kielicha Prawdziwego Słowa Bożego, który im był dany. To było tak bardzo przytłaczające dla każdego z nich - większość z nich nie była uczonymi w Piśmie - wiele z tego co zostało im przekazane nie miało dla nich sensu. Jednak Moc Ducha Świętego przyciągnęła ich i to pozwoliło im głosić Słowo Boże dokładnie tak, jak zostało im ono przekazane. Wielu kuliło się ze strachu. Niektórzy odeszli. Ci, którzy odeszli, wrócili. Kiedy Bóg posyła proroka, oznacza to, że Planuje On coś o wielkim znaczeniu. Prorocy, wysłannicy Boga, ujawniają światu tylko to, co jest konieczne do zbawienia dusz.
Moja córko, niech będzie wiadomo, że ta Misja będzie tą, podczas której Głos Boga zabrzmi, jakby był grzmotem, który będzie odczuwalny w każdym zakątku Ziemi. Wiele zostanie ujawnione dzieciom Bożym przed Wielkim Dniem Pańskim. Konieczne jest, aby tak się stało, ponieważ gdyby On nie ostrzegł ludzkości, to nie byłby w stanie wypełnić swojej Obietnicy danej prorokom - Mojżeszowi, Danielowi i Janowi. Kiedy Bóg składa Obietnicę, zawsze jej dotrzymuje.
Nigdy nie bójcie się prawdziwych proroków, gdyż mówią oni Słowa podawane im do ust przez Boga dla waszego dobra.
Słuchanie Słowa Bożego wypowiadanego dzisiaj może spowodować strach. Może to być przytłaczające i powodować lęk. Jednak bez tego ożywienia Słowa, tak aby znów oddychało i żyło wśród was, ta przepaść między wami a Bogiem okazałaby się zbyt wielka. Ta przepaść się teraz zamyka w miarę jak Moje Słowa przekazywane wam od Mojego Ojca przynoszą wam pocieszenie - więcej radości niż smutku, więcej odwagi niż strachu i więcej ulgi niż płaczu.
Słuchaj uważnie tego, Moja córko. Nigdy nie wolno wam próbować Mnie odepchnąć, kiedy chcę jedynie objąć was wszystkich Moimi Świętymi Ramionami i przyciągnąć was do swojego Serca. Moje Słowo może być smutne, Moje proroctwa trudne do słuchania, a niegodziwe czyny człowieka przykre do oglądania, ale nigdy nie zapominaj, że to wszystko minie. Zostaną one zapomniane. Nie będą one miały większego znaczenia. Gdyż świat, życie, które jest przed wami, przyniesie ze sobą wiele radości i śmiechu, albowiem Miłość Boga będzie odczuwana w każdym miejscu, w każdym domu, w każdej duszy i w każdym sercu.
Jest to ostatnia część Mojego Planu ratowania Ziemi i wszelkich żywych stworzeń. Przyniesie on wiele trudności i prób. Okrucieństwo człowieka będzie najbardziej przygnębiającą ze wszystkich do wytrzymania, a odrzucenie Mnie, Jezusa Chrystusa, będzie kroplą przepełniającą czarę w Oczach Mojego Ojca. Jednak to ostateczne starcie nie potrwa długo, a wówczas człowiek zostanie uwolniony od tej strasznej nienawiści, która istnieje na świecie.
Mocy Nieba nie da się zlekceważyć, ponieważ Interwencja Mojego Ojca będzie zbyt silna dla Jego wrogów, aby ją przetrzymali. Zatem bądźcie spokojni. Przyjmijcie Bożą Interwencję - Jego Wielki Akt Miłości, daną wam przez Słowo, które pochodzi z ust Jego proroków. Wszystkie te rzeczy są po to, by was chronić, przybliżyć was do Mnie i stworzyć Nowy Początek tego, co nie będzie miało końca.
Wasz Jezus


3rd January 2014, 21:45 - Much will be revealed to God's children, before the Great Day of the Lord

My dearly beloved daughter, when the prophets of old were called upon by God to proclaim the Truth, they were not - any of them
- overly enthusiastic with the Chalice of the True Word of God given to them. It was so overwhelming for each of them - most of whom were not learned in the Words of Scripture - much of what was given to them did not make sense to them. Yet the Power of the Holy Spirit drew them and this enabled them to speak the Word of God, exactly as it was given to them. Many cowered in fear. Some walked away. Those who walked away came back. When God sends a prophet, it means that something of great significance is planned by Him. Prophets, messengers from God, only reveal to the world that which is necessary for the salvation of souls.
My daughter, let it be known that this Mission will be the one when the Voice of God will be felt, as if it were like thunder, which will be felt in every part of the Earth. Much will be revealed to God's children before the Great Day of the Lord dawns. It is necessary that this happens, for were He not to warn humanity, then He would not fulfill His Promise made to the prophets - Moses, Daniel and John. When God makes a Promise it is always fulfilled.
Never fear a true prophet, for they speak the Words put into their mouths by God for your sake.
To hear the Word of God spoken today can cause fear. It can be overwhelming and cause a certain amount of anxiety. Yet, without the Word being revived, made to breathe again and live amongst you, you would find the gap - the distance between you and God - too wide. The gap closes now, as My Words, brought to you by My Father, will bring you comfort - more joy than sorrow, more courage than fear and more solace than weeping.
Listen carefully to this, My daughter. You must never try to push Me away when all I want to do is wrap all of you within My Sacred Arms and draw you into My Heart. My Word can be somber, My prophecies difficult to hear and the wicked deeds of man upsetting to witness, but never forget that all these things will pass. They will be forgotten. They will be of little consequence. For the world, the life ahead of you, will bring with it great joy and laughter, as the Love of God will be felt in every place, every home, every soul and every heart.
This is the final part of My Plan to salvage the Earth and every living creature. It will present many difficulties and trials. Man's cruelty will be the most distressing of all to withstand and the rejection of Me, Jesus Christ, the final straw in the Eyes of My Father. Yet this final confrontation will not take long before man will be relieved of the terrible hatred, which exists in the world.
The Power of Heaven is not to be underestimated, because My Father's Intervention will be too powerful for His enemies to withstand. So be at peace. Accept God's Intervention - His Great Act of Love, given to you by the Word, which comes from the mouth of His prophets. All these things are to protect you, bring you closer to Me and create a New Beginning where there will be no end.
Your Jesus