Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.01.2014, 13:40 - Zawsze odpowiem tym, którzy błagają o Miłosierdzie dla innych dusz

Moja szczerze umiłowana córko, chociaż należy obawiać się Mojej Sprawiedliwości, to jednak zawsze odpowiem tym, którzy błagają o Miłosierdzie dla innych dusz. Obiecuję wam, że przez odmawianie Moich Modlitw Krucjaty i innych modlitw, w których prosicie Mnie, abym okazał Łaskawość, wysłucham i odpowiednio będę działał.
Moje Miłosierdzie nie zna granic i obejmuje wszystkich grzeszników, kiedy oni i inni szukają odkupienia. Moja Miłość jest nieskończona. Moje Współczucie jest nieustanne. Niech nikt nigdy nie wątpi w Moją Obietnicę i Moje Pragnienie ratowania wszystkich, łącznie z Moimi Wrogami. Przynaglam was, Moi umiłowani wyznawcy na całym świecie - także tych, którzy nie znają tych Orędzi - módlcie się, módlcie się, módlcie się za swoje własne dusze oraz innych. Obejmuje to wierzących, niewierzących i tych, którzy nie znają Prawdy.
Moja Miłość do was jest dla was wszystkich po to, abyście zobaczyli, poczuli i żyli. Musicie tylko odpowiedzieć tak, jak was uczę. Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja miłuję. Gdy was biczują bądźcie miłosierni i módlcie się za nich. Bądźcie hojni w poświęceniu swojego czasu na intensywną pracę i modlitwę o ratowanie dusz tych, którzy odsunęli się daleko ode Mnie.
To jest Moje największe Pragnienie. Idźcie w pokoju.
Wasz Jezus


4th January 2014, 13:40 - I will always respond to those of you who beg for Mercy for other souls

My dearly beloved daughter, although My Justice is to be feared, I will always respond to those of you who beg for Mercy for other souls. I promise you, that through the recital of My Crusade Prayers and other prayers, in which you ask Me to show Clemency, I will listen and act accordingly.
My Mercy is boundless and covers all sinners when they and others seek redemption. My Love is endless. My Compassion is ceaseless. Let no man ever doubt My Promise and My Desire to save everyone, including My enemies. I urge you, My beloved followers, all over the world - including those who are not familiar with these Messages - to pray, pray, pray for your own souls and those of others. This includes believers, non-believers and those who do not know the Truth.
My Love for you is there for all of you to see, feel and live. All you have to do is to respond as I have taught you. Love one another as I do. Be merciful when they scourge you by praying for them. Be generous of your time by working hard and praying to save the souls of those who are far removed from Me.
This is My greatest Desire. Go in peace. Your Jesus