Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.01.2014, 12:15 - Niebawem macie się stać świadkami największego oszustwa jakie kiedykolwiek narzucił światu szatan

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Słowo pozostanie nienaruszone, ponieważ Moi ukochani wierni wyznawcy na całym świecie, którzy będą tworzyli Resztę Mojego Kościoła, nigdy nie odejdą od Prawdy.
Tak wielu Moich wyznawców wyłoni się, aby utworzyć Moją Armię Reszty w każdym kraju na świecie, w tym także w komunistycznych reżimach. Duch Święty jest wysyłany, aby okryć każdą część tej Mojej małej, ale potężnej Armii. Wkrótce wszyscy Moi uczniowie wszędzie będą rozpowszechniali Słowa proroctw, dane światu przez tę Misję. Pójdą teraz i będą rozpowszechniali wśród wszystkich Ewangelie, Moje Słowo i Moje Obietnice. Nigdy nie pozwolę, aby wiara Moich wyznawców uschła i zanikła. Jednak te dusze, które pozostaną wierne Słowu, jakie dano ludzkości w Biblii, będą nieliczne.
Moje Światło będzie świeciło jak słońce w tych wszystkich miejscach, gdzie Moi umiłowani uczniowie odpowiedzą na Moje Wołanie w tym czasie. Jest to Wołanie z Nieba, zapraszające was, abyście wzięli Mój Krzyż i szli za Mną, waszym Jezusem, aż po krańce Ziemi. Pragnę, abyście poprzez rozpowszechnianie głoszenia Prawdy o Trójcy Przenajświętszej, pomogli Mi zebrać zagubionych, zdezorientowanych, błąkających się i tych, którzy Mnie nie znają.
Będziecie zwracać się głośno i wyraźnie do wszystkich religii i przekażecie im Moje Słowo. Poprzez Modlitwy jakie wam daję, zostaną oni pobłogosławieni. Cieszcie się wy, którzy wiecie, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, który wzywa was w tym czasie wielkiej zmiany. Jesteście naprawdę błogosławieni. Wiedzcie, że taka jest Moja Miłość dla was, że będę was prowadził, wzmacniał i dawał odwagę lwa w waszej misji. Będziecie mówili pięknie i z miłością, a ogień Ducha Świętego będzie wylewał się z waszych ust. Ten Dar z powrotem przyciągnie do Mnie miliony. Przygotowuję was teraz, kiedy niebawem macie się stać świadkami największego oszustwa jakie kiedykolwiek narzucił światu szatan.
Kiedy będziecie należeli do Mnie, będziecie w stanie obronić świat przed pochłonięciem go przez niegodziwości złego ducha w jego ostatnich dniach. Nie zawiedziecie. Będziecie cierpieli. Spotkacie się z niechęcią, sprzeciwem i oskarżeniem o herezję, choć wy wszyscy będziecie po prostu przypominać ludziom o tym, co jest zawarte w Świętych Ewangeliach.
Pozostańcie w pokoju, gdyż Moje Dary podtrzymają was podczas tej bitwy. Jesteście już gotowi, gdyż Moi wrogowie, którzy czekają, aby zuchwale pokazać się światu, wkrótce staną się znani. Wtedy przyjdzie czas na to, by wypełnił się Mój ostateczny Plan Zbawienia ludzkości.
Ja Jestem w was, z wami i zawsze przebywam w waszych sercach i duszach.
Wasz ukochany Jezus


7th January 2014, 12:15 - You are about to witness the greatest deceit ever inflicted upon the world by Satan

My dearly beloved daughter, My Word will remain intact, because My beloved loyal followers all over the world, who will form the Remnant of My Church, will never deviate from the Truth.
So many of My followers will emerge to form My Remnant Army in every nation in the world, including communist regimes. The Holy Spirit is being sent to cover each and every fragment of this small, but powerful, Army of Mine. Soon, all of My disciples will spread the Words of the prophecies, given to the world through this Mission - everywhere. They will go out now and spread the Gospels, My Word and My Promises to all. I will never permit the faith of My followers to wither and fade.
However, those souls who remain true to the Word, as it was given to humanity in the Bible, will be few.
My Light will shine like the sun upon all those places where My beloved disciples respond to My Call at this time. This is a Call from Heaven to invite you to take up My Cross and follow Me, your Jesus, to the ends of the Earth. I desire that by spreading out to proclaim the Truth of the most Holy Trinity, that you will help Me to gather the lost, the confused, the wanderers and those who do not know Me.
You will call out to all religions and give them My Word. Through the Prayers I give you, they will be blessed. Rejoice, those of you who know that it is I, Jesus Christ, Who calls on you at this time of great change. You are, indeed, blessed. Know that My Love for you is such that I will guide you, strengthen you and give you the courage of lions in your mission. You will speak with love and eloquence and the Fire of the Holy Spirit will pour from your mouths. This Gift will draw millions back to Me. I Am preparing you now, for you are about to witness the greatest deceit ever inflicted upon the world by Satan.
When you are for Me, you will be able to defend the world from being engulfed by the wickedness of the evil one in his last days. You will not fail. You will suffer. You will face disapproval, opposition and accusations of heresy, although all you will be simply reminding people of is already contained in the Holy Gospels.
Be at peace, for My Gifts will sustain you during this battle. You are now ready, for the enemies of Mine, who have been waiting to declare themselves boldly to the world, will become known shortly. Then, that will be the time for My final Plan for the salvation of humanity to be completed.
I Am in you, with you and I reside always in your hearts and souls. Your beloved Jesus