Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


09.01.2014, 21:40 - Moja miłość do ludzkości jest całkowita. Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów

Moja szczerze umiłowana córko, co widzisz, gdy rozejrzysz się wokół? Świat pełen sprzeczności. Z jednej strony widzisz miłość, radość i życzliwość. Ale z drugiej strony przeciwdziała temu zły duch poprzez nienawiść, jaką odczuwa on wobec ludzkości.
Wiedzcie, że wszelki niepokój, smutek, dezorientacja, brak zaufania, jad, nienawiść i zło, które widzicie na świecie, mogą pochodzić tylko z jednego źródła. Bicz ludzkości jakim jest szatan, wywołuje rozpaczliwe nieszczęścia wśród dzieci Bożych. Ich ból staje się Moim i dlatego zły duch tworzy takie spustoszenie - by Mnie ranić.
Moja córko, od tego dnia, dokądkolwiek pójdziesz i jakąkolwiek twarz zobaczysz, będziesz widziała je tak, jak Ja je widzę - każdego, jako dziecko Boże. Jak bardzo kocham je wszystkie, jakże pragnę otaczać czułą opieką każde z nich - niezależnie od ich wad czy grzechów. Nie ma znaczenia co zrobili, aby Mnie obrazić, ja nadal je kocham - wszystkich i każdego. Czuję wielką radość, gdy widzę miłość promieniującą od nich - miłość, jaką otrzymali w Darze od Mojego Ojca, Który ich stworzył. Ich miłość jest Moją Miłością i przyciąga ona inne dusze do nich, a wtedy Miłość Boga wszędzie się rozprzestrzenia.
Ale kiedy jestem świadkiem bólu i cierpienia w jakiejkolwiek duszy, wtedy jej ból, staje się Moim. Przyczyną jej bólu może być straszliwe cierpienie, spowodowane brakiem miłości dla innych, co przynosi poczucie rozpaczliwego osamotnienia. Ja również odczuwam ich samotność i izolację, a to wzbudza Moje dalsze Współczucie.
Są także takie dusze, które cały swój czas poświęcają pogoni za rzeczami, które nie pochodzą ode Mnie. Ci, którzy Mnie odrzucają, całkowicie łamią Mi Serce na połowę. Jak wiele krwawych Łez wylewam z powodu tych dusz, gdy chcą one odciąć pępowinę, która łączy ich z ich Zbawicielem - ich jedyną nadzieją Zbawienia. Kiedy zobaczysz te dusze, Moja córko, odczujesz taki straszny smutek w swoim sercu, jaki Ja odczuwam wobec nich.
Wreszcie są tacy, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, ale nie są godni, aby wytrzeć Moje Stopy. Ich nienawiść do Mnie jest spowodowana przez ich miłość własną. Jednak bez względu na to, jak często Mnie obrażają i wprowadzają Moje owce w błąd, nadal pragnę ich dusz.
Moja Miłość do ludzkości, jest całkowita. Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów. Tak będzie aż do końca. Będę trzymał w objęciach wszystkie dusze aż do ostatniego dnia, gdy po wyczerpaniu wszystkich środków, aby ratować dusze, tylko te, które wbiegną do otchłani bestii i które Mnie odrzucą, pomimo świadomości, jak bardzo je kocham - zostaną utracone dla Mnie na zawsze.
Zawsze kochajcie się wzajemnie z wadami i ze wszystkim - tak, jak Ja was kocham. Kiedy potępiacie kogoś, przypomnijcie sobie o Mojej Miłości i zamilczcie. Gdy gardzicie innymi wiedzcie, że ta nienawiść nie pochodzi ode Mnie. Kiedy patrzycie jeden na drugiego, patrzcie na siebie Moimi Oczami. Nikogo nie powinniście unikać. Okazujcie natomiast współczucie tym, którzy was denerwują, obrażają lub ranią, gdyż Ja ich kocham. Jeżeli Mnie miłujecie, będzie okazywali miłość wszystkim, z którymi wchodzicie w kontakt.
Miłość udziela się innym, ponieważ pochodzi od Boga. Tylko dobro może pochodzić z miłości.
Wasz Jezus


9th January 2014, 21:40 - My Love for humanity is whole. I love all, including those who commit the most wicked acts

My dearly beloved daughter, look around you and what do you see? A world full of contradictions. On one side you will see love, joy and goodwill. But then this will be counteracted, on the other side, by the hatred, which the evil one has for humanity.
Any unrest, sorrow, confusion, lack of trust, venom, hatred and evil which you see take place in the world; know that this can only come from one source. The scourge of humanity, that is Satan, has created desperate unhappiness amongst God's children. Their pain then becomes Mine and this is why the evil one creates such havoc - to hurt Me.
My daughter, everywhere you walk and every face you see, as and from this day, will be as I see them - each a child of God. How I love them all, how I want to cherish each of them - irrespective of their faults or their sins. It makes no difference what they have done to offend Me; I still love them - each and every one. I feel great joy when I see the love radiate from them - a love they have received as a Gift from My Father, Who created them. Their love is My Love and it draws other souls to them and this then spreads the Love of God everywhere.
But when I witness pain and suffering, in any soul, then their pain becomes Mine. Their pain can be caused by terrible suffering, brought about by lack of love for others, which brings a sense of desperate desolation. Their loneliness and isolation is felt by Me also and this ignites My Compassion further.
Then there are those souls who spend all their time chasing things, which do not come from Me. Those who reject Me, completely break My Heart in two. How I shed many Tears of Blood for these souls, for they have cut the umbilical cord, which joins them to their Saviour - their only hope of Salvation. When you see these souls, My daughter, you will feel a terrible sorrow in your heart, just as I feel for them.
Finally, there are those who say that they represent Me, but who are not worthy to wipe My Feet. Their hatred of Me is caused by their love for themselves. Yet, no matter how often they insult Me and mislead My flock, I still crave their souls.
My Love for humanity is whole. I love all, including those who commit the most wicked acts. So it will be until the end. I will embrace all souls until the last day, when after all efforts by Me to save souls have been exhausted, only those who run into the abyss of the beast and who refuse Me, despite knowing how much I love them - will be lost to Me, forever.
Always love each other, faults and all - the way I love you. When you disapprove of someone, remember My Love and remain silent. When you despise another know that this hatred does not come from Me. When you look at one another, see them as if through My Eyes. Not one of them should be shunned by you. Instead, show compassion to those who displease you, offend you or cause you harm, for they are loved by Me. If you love Me, you will show love to all of those with whom you come into contact.
Love is infectious because it comes from God. Only good can come from love.
Your Jesus