Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


21.01.2014, 15:44 - Bóg Ojciec: Wolna wola dana ludzkości sprawiła, że wiele z Moich dzieci zostało odciągniętych ode Mnie

Moja najdroższa córko, Moja Wola się wypełnia, bo czas dla człowieka na wolny wybór, aby zrobił to, co jest zgodnie z jego własnym pragnieniem, dobiega końca.
Dałem człowiekowi wolną wolę. To jest Dar. Przekazałem ten Dar Moim dzieciom wraz z wieloma innymi darami. Choć zdecydowali się oni przedłożyć własną wolę ponad to, czego dla nich pragnąłem, nadal szanuję ich wolną wolę.
Kocham Moje dzieci bezwarunkowo. Nigdy nie mogłem ich nie kochać, mimo, że obrażali Mnie na tak wiele sposobów. Wolna wola dana ludzkości sprawiła, że wiele z Moich dzieci zostało odciągniętych ode Mnie, poprzez połyskliwe obietnice, którymi codziennie są kuszeni, gdy pragną urody, bogactwa, sławy i władzy, a wszystkie one oddalają je ode Mnie.
Ja Jestem ich Ucieczką, ale oni tego nie rozumieją. We Mnie znajdą one początek i koniec wszystkiego, co może przynieść im przyjemność, pokój i miłość.
Mimo, iż zły duch wykorzystał wolną wolę daną człowiekowi, aby go zwieść, to wezmę wszystkich grzeszników z powrotem do Mojego Królestwa, gdy uświadomią sobie, że wszystko to, czego szukali, aby przyniosło im pokój, zawiodło. Zbliża się czas aby już ukończyć Moje Królestwo. Obiecuję, że gdy ten czas nadejdzie, dusze poczują, że muszą biec do Mnie, swojego ukochanego Ojca. Wtedy pozbędą się pajęczyny ze swoich oczu, stwardniałych skorup ze swoich serc i ciemności ze swoich dusz i będą Mnie poszukiwali.
Moje dzieci, zawsze ufajcie Mojej Wielkiej Miłości do każdego z was, bo czyż mogłoby być inaczej? Jesteście Moi, jak ręka lub noga, jak część Mojego Serca. Odepchnięcie i wygnanie was byłoby, jak utrata części Mnie. Teraz, kiedy dokonuję ostatecznego Wezwania i kiedy wszelkie środki zostały podjęte, aby zdobyć wasze serca, pospieszcie się. Będę czekał. Zabiorę was i porwę do Mojego Świętego Królestwa, z dala od wszystkich krzywd.
Tego Dnia zapomnicie o swojej woli i zostaniecie spleceni z Moją, ponieważ wasza będzie dla was bezużyteczna, nieinteresująca, bowiem gdy powrócicie do domu, do Mnie, zjednoczymy się w jedno.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


21st January 2014, 15:44 - God the Father: Free will, given to humanity, has meant that many of My children were drawn away from Me

My dearest daughter, My Will be done, as the time for man's free choice to do what is according to his own desire is drawing to an end.
I gave man free will. It is a Gift. I bequeathed this Gift, along with many others, to My children. Although they choose to follow their own will, over that which I desired for them, I still respect their free will.
I love My children, unconditionally. I could never not love them, although they offend Me in so many ways. Free will, given to humanity, has meant that many of My children were drawn away from Me, in favour of the glittering promises they are tempted by daily, when they crave beauty, wealth, fame and power, all of which lead them away from Me.
I Am their Refuge, but they do not understand this. In Me, they will find the beginning and the end of everything that can bring them pleasure, peace and love.
Although the evil one has used the free will I gave to man to seduce them, I will take all sinners back into My Realm, when they will realise that all they had sought to bring them peace has failed to fulfill them. The time is close for My Kingdom to be complete. Souls will, I Promise you, feel compelled to come running to Me, their beloved Father, when the time comes. Then they will shed the cobwebs from their eyes, the hardened shells of their hearts and the darkness in their souls and seek Me out.
My children, always trust in My Great Love for each of you, for how could it be any other way? You are Mine, like a limb, a piece of My Heart. To push you away and banish you would be like losing a piece of Myself. So, when I make the final Call and after all measures have been taken to win your hearts, make haste. I will be waiting. I will take you and engulf you into My Holy Realm, away from all harm.
On that Day, you will forget your will and become entwined with Mine, because it will be of no use to you, of no interest, because when you come home to Me, we will be united as one.
Your beloved Father God the Most High