Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.01.2014, 20:05 - Matka Zbawienia: Te objawienia rozpoczną się tej Wiosny, tak jak mój Syn polecił

Moje drogie dziecko, niech będzie wiadomo, że moje objawienia nastąpią raz jeszcze we wszystkich Maryjnych grotach, tam gdzie zostały one zatwierdzone przez Kościół mojego Syna na przestrzeni wieków.
Objawię się w tych Świętych miejscach: Lourdes, Fatima, La Sallette i Guadalupe. Pojawię się także w Garabandal. Te objawienia rozpoczną się tej Wiosny, tak jak mój Syn polecił.
Wybrane dusze zobaczą mnie ze słońcem za głową. Dwanaście gwiazd będzie otaczało i wplatało się w koronę cierniową, którą nosił mój Syn podczas swojego Ukrzyżowania, a która będzie umieszczona na mojej głowie, jako znak dla wszystkich, aby podążali za moim przykładem. Moją rolą jest prowadzić wszystkie dzieci Boże drogą Prawdy i zabrać je do mojego Syna.
Kiedy te objawienia będą miały miejsce, nie będzie żadnych wątpliwości, zwłaszcza wśród tych, którzy oddają mi cześć, że mówię Prawdę, gdy powiem, że wkrótce ostateczna Droga, która zaprowadzi was do mojego Syna, w tych czasach ostatecznych, nastąpi przez Księgę Prawdy.
Kiedy pójdziecie za mną, swoją Matką, zabiorę was i poprowadzę do mojego Syna. Mój Syn obiecał wiele cudów, więc może otworzyć wam oczy na proroctwa, które dał światu, dzięki mojej Misji. Wielu nie zaakceptuje, że pojawiłam się w tych szczególnych miejscach objawień i zlekceważy ich znaczenie dla zbawienia dusz.
Kiedy po raz ostatni pojawię się w tych miejscach i przedstawię się jako Matka Zbawienia, będziecie wtedy wiedzieli, że to jest moja ostatnia Misja i że wszystkie objawienia prowadzą do tego ostatecznego objawienia, aby przynieść światu Zbawienie, które przysługuje każdej osobie od urodzenia.
Radujcie się, gdyż te dni są bliskie i gdy o tych objawieniach już usłyszycie, wiedzcie, że skoro to proroctwo się spełniło, mogło ono pochodzić tylko ode mnie, waszej ukochanej Matki, Matki Zbawienia, Matki Bożej.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


24th January 2014, 20:05 - Mother of Salvation: These apparitions will begin this Spring, as my Son has instructed

My dear child, let it be known that I will make one more appearance at all the Marian grottos, which were approved by my Son's Church, over the centuries.
I will make myself known in Sacred sites, which will include Lourdes, Fatima, La Salette and Guadalupe. I will also appear at Garabandal. These apparitions will begin this Spring, just as my Son has instructed.
I will be seen, by chosen souls, with the sun behind my head. There will be twelve stars encircled and woven around the crown of thorns, which was worn by my Son during His Crucifixion, placed upon my head, as a sign for all to follow my example. My role is to lead all of God's children along the Path of Truth and take them to my Son.
When these apparitions take place, there will be no doubt, especially amongst those who pay homage to me, that I speak the Truth when I say that soon the final Path, which will bring you to my Son, in these the end times, will be through the Book of Truth.
When you follow me, your Mother, I will take you and guide you towards my Son. My Son has promised many miracles, so that He can open your eyes to the prophecies He gave the world, through my own Mission. Many do not accept that I appeared at these special apparition sites and dismiss their importance in the salvation of souls.
When I appear one last time at these sites and present myself as the Mother of Salvation, you will know then that this Mission is my last and that all apparitions lead to this final one to bring the world the Salvation, which is the birthright of every single person.
Rejoice, for these days are close and when you hear of these things, then know that this prophecy, when fulfilled, could only have come from me, your beloved Mother, the Mother of Salvation, Mother of God.
Your beloved Mother Mother of Salvation