Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


29.01.2014, 15:00 - Muszę interweniować, aby przed Wielkim Dniem Pańskim uratować ludzkość od samozniszczenia

Moja szczerze umiłowana córko, nie płacz nad sobą, ale nade Mną, Twoim Jezusem, Który płacze i cierpi z powodu szybkości, z jaką ludzka rasa popada w zepsute i grzeszne życie.
Z powodu odrzucania Mojego Słowa przez tak wielu i od tak dawna, wielu ludziom brakuje przewodnictwa lub wiedzy, jak dokonywać wyborów w swoim życiu. Dusze, które dryfują z dala od Prawdy, posiadają wyłącznie swoje pragnienia i miłość własną, którymi się kierują. Obsesja na własnym punkcie, niemoralność seksualna, samozadowolenie i poszukiwanie dóbr materialnych rujnują ich dusze. Nic ich nie zaspokoi ani nie jest w stanie zaspokoić. Gdy dotrą do głębin grzechu, wtedy aktywnie poszukują innych dusz, aby je usidlić. Właśnie po to szatan pochłania ich dusze do tego stopnia, żeby posłużyć się nimi do wciągnięcia innych dusz w swoją podłą pułapkę.
Moralność ludzkości zeszła już do takich nizin, że ten duch zła codziennie porywa miliony dusz. O, jak bardzo wzrasta Mój Ból i jak wiele potrzeba wysiłku, aby pozbyć się tego skażenia. Nadejdzie czas, gdy tylko jedna trzecia ludzkości będzie miała łaskę odczytania różnicy między dobrem i złem.
Ci, którzy witają z radością zło w jakiejkolwiek formie, będą je przedstawiać jako dobro. Wkrótce będzie wymagało wielkiej odwagi, by człowiek zabierał głos i oświadczał: "to jest złe", bo narazi się przez to na wzgardę i oskarżanie o demonizowanie, gdyż będzie to postrzegane jako niezrozumiały wybuch gniewu.
O, jak dzieci Boże będą tonęły. Wzrośnie liczba dusz z zatwardziałymi sercami, z nienawiścią do innych, brakiem współczucia, chciwością i żądzą przemocy. Będą oni w świecie podziwiani, podczas gdy kilkadziesiąt lat temu, budziliby strach. Dlatego muszę interweniować, aby przed Wielkim Dniem Pańskim uratować ludzkość od samozniszczenia.
Planem szatana jest zniszczenie jak największej liczby dusz. Moim Planem jest zatrzymanie tego skażenia i nie zawaham się ukazać znaków, które będą potrzebne, aby obudzić was na miłość do Boga i na potrzebę odpowiedniego przygotowania się do świata, który ma nadejść.
Nigdy nie odrzucajcie Ręki Boga. Nigdy nie ignorujcie Słowa Bożego, ponieważ bez tego wszystkiego jesteście niczym.
Wasz Jezus


29th January 2014, 15:00 - I must intervene to save humanity from destroying itself, before the Great Day of the Lord

My dearly beloved daughter, cry not for yourselves, but for Me, your Jesus, Who weeps and suffers because of the speed at which the human race falls into depraved and sinful lives.
Because My Word has been rejected by so many, for so long, many people have no direction or know-how when it comes to the choices they make in their lives. Souls, who have drifted far away from the Truth, have only their own desires and self-regard to lead them. Self-obsession, sexual immorality, self-gratification and the seeking out of material goods, play havoc with their souls. Nothing will, nor can, satisfy them. When they have reached the depths of sin, they then seek out, actively, the souls of others to ensnare. This is because Satan has devoured their souls to such an extent that he uses them to draw other souls into his vile trap.
The morality of humanity has sunk to such depths that this spirit of evil is engulfing millions of souls daily. Oh how My Pain is increased and how much work is needed to weed out this infestation. There will come a time when only one third of the human race will be given the Grace to decipher the difference between good and evil.
Those who welcome evil, in any form, will present it as being a good thing. Soon, it will take a very courageous man to speak up and declare that: "This is wrong." without being demonised and scorned, for what will be viewed as an irrational outburst.
Oh how God's children will sink. Souls with hardened hearts, with a hatred for others, a lack of compassion, greed and lust for violence, will increase in numbers. They will be admired in the world, when decades ago they would have been feared. This is why I must intervene to save humanity from destroying itself, before the Great Day of the Lord.
Satan's plan is to destroy as many souls as possible. My Plan is to stop this infestation and I will not hesitate to provide the signs, which are needed to wake you up to the Love of God and for the need to prepare adequately for the world to come.
Never reject the Hand of God. Never ignore the Word of God, for without these things you are nothing. Your Jesus