Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.01.2014, 16:13 - Zawsze, każdego dnia, przygotowujcie się tak, jak gdyby jutro miało nastąpić Ostrzeżenie, gdyż ono przyjdzie na was znienacka

Moja szczerze umiłowana córko, słuchaj Mnie teraz, gdy mówię o nadchodzącym Ostrzeżeniu. Bez Mojej Interwencji większość świata pogrążyłaby się w otchłani bestii i nigdy nie ujrzałaby Bożego Światła. Bez tego Cudu miliardy dusz poszłoby do Piekła.
Tak więc muszę wam przypomnieć, że musicie przygotować się do tego Wydarzenia, gdyż wielu sprawi ono ogromny ból i cierpienie. Dla wielu będzie to tak, jakby spadli do najniższego poziomu Czyśćca, który oczyszcza duszę potężnym gorącem i sprawia straszne wyrzuty sumienia, które powodują ból ciała.
Wiele dusz będzie się radować, jednak nawet te dusze, które są blisko Mnie, również będą odczuwały ból, gdy będą musiały stanąć w obliczu swoich złych uczynków przede Mną. Jednak szybko zapomną wstydu, jaki będą odczuwali, bo Światło Mojego Miłosierdzia pochłonie ich i napełni Łaskami. Dusze, które w ogóle Mnie nie znają będą urzeczone, a wiele będzie uważało, że umarli i są przeze Mnie sądzeni w Dniu ostatecznym. Oni też będą się radować, gdy zostanie im objawiona Prawda. A te biedne, pożałowania godne dusze, które upodobały swoje grzeszne życie, będą bardzo cierpiały. Niektóre załamią się i padną u Moich Stóp, zasłaniając oczy przed Moim Światłem z powodu odczuwania bólu nie do zniesienia, kiedy staną przede Mną samotne i bezbronne. Nie będą prosiły o Moje Miłosierdzie, ponieważ nienawiść do Mnie głęboko się w nich zakorzeniła.
Wreszcie te dusze, które całkowicie wyrzekły się Mnie i oddały się z duszą i ciałem złemu duchowi będą cierpiały większe męki niż jakby wczołgały się w głębiny Piekła. Wielu z nich nie będzie w stanie znieść Mojej Obecności i będą padać przede Mną martwi jak kamień. Inni będą starali się przyzywać Mnie, ale będą odciągani ode Mnie przez złego ducha.
Jednak po tej Mojej potężnej Interwencji, miliardy się nawrócą i oni też dołączą do Mojego Kościoła Reszty, by pokutować za dusze tych, którzy całkowicie odcięli się od Mojego Miłosierdzia, aby pomóc Mi uratować ich dusze.
Wszystko będzie dobrze, gdyż w końcu Ja Jestem Pełen Miłosierdzia, Pełen Dobroci i Pełen Miłości. Ci, którzy Mnie kochają w obfitości otrzymają Dar Mojej Miłości. Moja Miłość rozpali w nich Odbicie Mojej Płomiennej Miłości i to zachęci ich do wielkich poświęceń na przebłaganie za grzechy zagubionych dusz, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia.
Zawsze, każdego dnia, przygotowujcie się tak, jak gdyby jutro miało nastąpić Ostrzeżenie, gdyż ono przyjdzie na was znienacka.
Wasz Jezus


31st January 2014, 16:13 - Prepare always, every day, as if The Warning were tomorrow, for it will come upon you suddenly

My dearly beloved daughter, hear Me now, as I speak of The Warning to come. Without My Intervention, most of the world would plunge into the abyss of the beast and would never see the Light of God. Without this Miracle, billions of souls would go to Hell.
So then, I must remind you that you must prepare for this Event, for it will cause tremendous pain and suffering for many. It will be as if many have plunged into the lowest level of Purgatory, which purges the soul with a powerful heat and creates a terrible sense of remorse, which causes pain of the flesh.
Many souls will rejoice. However, even those souls who are close to Me will also feel anguish when they have to face their wrongdoings before Me. The shame they will feel though will be quickly forgotten, as the Light of My Mercy will devour them and fill them with Graces. The souls who do not know Me at all will be mesmerised and many will believe that they have died and are being judged by Me, on the last Day. They too will rejoice when the Truth is revealed to them. Then those poor wretched souls, who relish their sinful lives, will suffer greatly. Some will break down and lie at My Feet and protect their eyes from My Light, because the pain of standing before Me, alone and defenseless, will be too much for them to bear. They will not ask for My Mercy, for their hatred of Me runs deep.
Finally, the souls who have completely renounced Me and given themselves over in body and soul to the evil one will suffer a greater torment, as if they have crawled into the depths of Hell. Many will not be able to withstand My Presence and they will fall stone-dead before Me. Others will try to call out to Me, but they will be dragged away from Me by the evil one.
After this powerful Intervention by Me takes place, however, billions will be converted and they too will join with My Remnant Church, to endure penance for those souls who have completely cut themselves off from My Mercy, in order to help Me salvage their souls.
All will be well, for in the end, I Am All-Merciful, All-Goodness, All-Love. Those who love Me will be given the Gift of My Love in abundance. My Love in them will ignite the Image of My Passion and this will encourage them to make great sacrifices in atonement for the sins of the lost souls who need My Mercy the most.
Prepare always, every day, as if The Warning were tomorrow, for it will come upon you suddenly. Your Jesus