Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.02.2014, 19:53 - Wiele z tego, co ludzkość uważa za oczywiste zostanie odwrócone do góry nogami i wywrócone na lewą stronę, ale to jest konieczne

Moja szczerze umiłowana córko, z powodu cierpień, jakie ludzkość musi przetrzymać podczas Oczyszczenia, byłoby błędem mylić ból, jaki ono przyniesie z poczuciem beznadziejności.
Wiele z tego, co ludzkość uważa za oczywiste zostanie odwrócone do góry nogami i wywrócone na lewą stronę, ale to jest konieczne. Po dokonaniu się Oczyszczenia nowy świt pojawi się - nagle i bez ostrzeżenia - i nowy świat zostanie ofiarowany dzieciom Bożym.
Proszę was, choć wiele bólu doznają ci, którzy Mnie kochają, jak również ci, którzy Mnie nie kochają, aby żaden człowiek spośród was nigdy nie uważał, że nie ma nadziei. Przeciwnie, radujcie się, ponieważ w Moim Nowym Raju czeka was jedynie miłość, radość, pokój i szczęście. Kiedy świat będzie oczyszczany z grzechu i gdy tyle dusz, ile tylko jest możliwe zostanie oczyszczonych, wtedy przyjdę jako Oblubieniec gotowy, by was powitać. Na ten Wielki i Chwalebny Dzień macie oczekiwać z radością, ożywieniem i tęsknotą, gdyż Moje Serce ukaże się nagle i zjednoczy się z całym światem.
Nowy Początek jest w waszym zasięgu. Znoście wszelki ból i cierpienie, jakich teraz doznajecie, gdyż będzie to już bez znaczenia, kiedy znajdziecie się w Moim Świetle, gdy zaleję was miłością i szczęściem, na które czekaliście całe swoje życie, ale do tej chwili nie mogliście tego naprawdę osiągnąć.
Pomóżcie Mi z powrotem doprowadzić w Moje Ramiona dusze, które są dla Mnie stracone. Módlcie się za siebie nawzajem. Radujcie się. Bądźcie pełni nadziei. Pozostańcie w pokoju. Cokolwiek was czeka, wiedzcie, że Moja Miłość jest silniejsza od nienawiści. Moja Moc jest Wszechmogąca. Moje Miłosierdzie jest nieskończone. Moja Cierpliwość jest wielka.
Idźcie w pokoju i służcie Mi aż do ostatniego dnia, gdyż zbliżający się Dzień będzie początkiem świata, który nie będzie miał końca i gdzie nie będzie już śmierci.
Kocham i miłuję was wszystkich.
Wasz Jezus


1st February 2014, 19:53 - Much of what humanity takes for granted will be turned upside down and inside out, but this is necessary

My dearly beloved daughter, because of the tribulations, which the human race has to endure during the Purification, it would be a mistake to confuse the pain it will cause with that of hopelessness.
Much of what humanity takes for granted will be turned upside down and inside out, but this is necessary. When the Purification is exhausted, a new dawn will appear - suddenly and without warning - and the new world will be presented to God's children.
I ask that, while much pain will be endured by those who love Me, as well as by those who don't, not one man amongst you should ever believe that there is no hope. Instead, rejoice because only love, joy, peace and happiness lies ahead in My New Paradise. When the world is cleansed of sin and as many souls as possible are purified, then I will come as a Bridegroom ready to greet you. The Great and Glorious Day is to be anticipated with joy, excitement and longing, for My Heart will burst forth and unite with the whole world.
The New Beginning is within your grasp. Endure whatever pain and suffering you bear witness to now, for it will mean nothing when you come into My Light, when I will overwhelm you with the love and happiness, which you have awaited all your lives, but which you could not have truly grasped up to then.
Help Me to bring the souls who are lost to Me back into My Arms. Pray for each other. Be joyful. Be hopeful. Be at peace. Whatever lies ahead, know that My Love is more powerful than hatred. My Power is Almighty. My Mercy is endless. My Patience is great.
Go in peace and serve Me, until the last day, for the following Day will be the beginning of the world which will have no end and where death will be no more.
I love and cherish all of you.
Your Jesus