Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.02.2014, 21:00 - W miarę jak wzrasta liczba tych, którzy idą za szatanem, będą oni za wszelka cenę dążyć do tego, aby publicznie wyznawać kult diabła

Moja szczerze umiłowana córko, Moich uczniów poznasz, nie po ich wierze, lecz po ich czynach. Nie ma sensu mówić o tym, że Mnie kochacie, jeśli wasza wiara nie ma wpływu na wasze myśli, słowa i czyny. Tylko po owocach, jakie wydajecie, można naprawdę powiedzieć czy jesteście Moimi oddanymi uczniami. Kiedy mówicie, że Mnie kochacie, nie możecie odrzucać tych, którzy wołają do was o pomoc - tych, którzy pilnie potrzebują pocieszenia. Jeśli naprawdę jesteście Moi, nie unikajcie pomagania innym, którzy są prześladowani lub cierpią. Jeśli jesteście wierni Mojemu Nauczaniu, nie mówcie okrutnie ani niegrzecznie o innej duszy.
Z drugiej strony będziecie w stanie jednoznacznie rozpoznać tych, którzy oddają Mi cześć, poprzez owoce, jakie oni przynoszą. Oni nigdy nie będą się bali głosić Prawdziwego Słowa Bożego. Zawsze będą mówili Prawdę, nigdy nie powiedzą źle o innych i najpierw będą nieśli pocieszenie chorym, potrzebującym i tym, którzy szukają Prawdy. Zawsze będą stawiać potrzeby innych przed własnymi, będą okazywali cierpliwość, gdy będą prowokowani w Moje Święte Imię i będą milczeli, gdy będą cierpieli prześladowanie z powodu swojej wierności wobec Mnie. Zawsze będą się modlili za dusze innych i będą prosili o Miłosierdzie dla całej ludzkości. Podczas, gdy znajduję wielkie ukojenie i pocieszenie w takich duszach, staram się tylko przyciągnąć do Mojego Miłosierdzia te dusze, które okrywa zasłona kłamstwa, co jest spowodowane wpływem szatana na ich życie.
Gdy czekam na ten Wielki Dzień, kiedy odzyskam Mój Tron, muszę cierpieć męki widząc bestię, szatana, który siedzi na swoim tronie, z rękami dumnie spoczywającymi, stopami rozstawionymi, z głową kozła, pławiąc się w pochlebstwach oddawanych mu dobrowolnie przez tych, których usidlił. Kozioł jest symbolem jego skażenia, przez które pożera on ciała i dusze wszystkich należących do niego poprzez grzech rozpusty. Jego pierwszym celem jest bezczeszczenie ludzkiego ciała poprzez zachęcanie dusz, by poprzez zmysły upadlały się na wszelkie sposoby. Jego wpływ jest obecny wszędzie, a symbol kozła i jego rogów będzie widoczny w każdym geście. Jego zuchwałość będzie wkrótce widoczna poprzez symbole, do okazywania których będzie on zachęcał swoich zwolenników ze wszystkich warstw społecznych, aby tak demonstrowali swoje przywiązanie do niego.
W miarę jak wzrasta liczba tych, którzy idą za szatanem, będą oni za wszelką cenę dążyć do tego, aby publicznie wyznawać kult diabła i ktokolwiek sądzi, że to jest nieszkodliwe, mądrze by zrobił, gdyby przestał tak myśleć. Muszą błagać Mnie, Jezusa Chrystusa, abym pomógł im pokonać siły zła, które będą stosowane w świecie, z powodu władzy jaką szatan będzie sprawował w tych czasach.
Za każdy akt nieposłuszeństwa wobec Mojego Kościoła, Mój Ojciec ukarze winnych. Za każdy akt zbezczeszczenia, jakiego dokonają w Świętych Świątyniach Boga, będą bardzo cierpieli. Ale w dniu, w którym zbezczeszczą Moje Ciało, Najświętszą Eucharystię, Moich wrogów spotka wielka kara, jakiej nigdy dotąd nie doświadczono.
Błagam was wszystkich, którzy wierzycie we Mnie, waszego umiłowanego Jezusa Chrystusa, abyście zdali sobie sprawę z największej obrzydliwości, jaka jest planowana w tym czasie, aby zniszczyć dzieci Boże. Nikczemny plan zwodzenia dusz, aby zaparły się Boga poprzez sprzedanie duszy i ciała bestii, jest sprytnie zaaranżowany przez świat muzyki rockowej, kina, polityki i religii.
Nadszedł czas, żeby skażenie z wnętrza Świątyni Boga ujawniło się przed światem. Podczas, gdy wielu ludzi odrzuciłoby tę ohydę - gdyby była im otwarcie przedstawiona - prawda jest taka, że wielu z nich nic z tego nie będzie rozumiało. Ale kiedy satanistyczne symbole zostaną umieszczone w kościołach, będą one działać swą mocą na niewinnych i bez waszych modlitw, ofiar i cierpienia, zostaną Mi oni odebrani.
Gdy w przyszłości nadejdzie ten czas, dusze te nie uwierzą tym z was, którzy znają Prawdę. Potem, gdy istota Obecności Boga zostanie zaatakowana przez Jego Kościół na Ziemi, skutki będą odczuwalne na całej Ziemi. Wtedy Światło Boga będzie słabło, ponieważ Obecność Boga zostanie unicestwiona. Tylko ciemność będzie dominować.
Proszę was, Moi wierni słudzy, abyście spełniali swój obowiązek i zachowali czujność co do tych wszystkich rzeczy, przed którymi jesteście ostrzegani. Do Moich wyświęconych sług, którzy wkrótce jasno zrozumieją, co dzieje się na waszych oczach, mówię to: Dowodząc wami będę uczył was wypełniać wasze święte obowiązki, aby uratować jak najwięcej dusz, pozostając wiernymi Mojemu Słowu i karmiąc Moje owce, dopóki nie dam się poznać w ten Wielki Dzień.
Wasz Jezus


3rd February 2014, 21:00 - As the numbers of those who follow Satan grows, they will go to great lengths to publicly declare their worship of the devil

My dearly beloved daughter, you will know My disciples, not just by their faith, but by their works. It is no use saying that you love Me, unless you live your faith through your thoughts, words and deeds. It is only by the fruits, which you produce, can you truly say that you are a devoted disciple of Mine. When you say you love Me, you cannot reject those who call on you for help - those who are in dire need of comfort. You do not avoid helping others, who are persecuted or who are in pain, if you are truly Mine. You do not speak cruelly or unkindly about another soul, if you are faithful to My Teachings.
On the other hand, you will be able to identify clearly those who pay homage to Me, by the fruits they bear. They will never be afraid to proclaim the True Word of God. They will always speak the Truth; they will never speak ill of another and they will be the first to bring comfort to the sick, the needy and those who are searching for the Truth. They will always place the needs of others before their own needs; show patience when challenged in My Holy Name and they will remain silent when they suffer persecution, because of their loyalty to Me. They will always pray for the souls of others and beg for Mercy for the whole of humanity. So while I find great solace and comfort in such souls, I strive only to draw the souls who are covered by the veil of deceit, caused by the influence of Satan in their lives, into My Mercy.
While I await the Great Day, when I will reclaim My Throne, I have to endure the agony of watching the beast, Satan, sit upon his throne, his arms resting proudly, feet apart, with the head of a goat, as he wallows in the adulation that is freely given to him by those he ensnares. The goat is a symbol of his infestation, where he devours the bodies and souls of all he possesses, through the sin of sexual immorality. His first objective is to defile the human body by encouraging souls to degrade themselves in every way, through the senses. His influence is everywhere and the symbol of the goat and his horns will be visible in every gesture. His arrogance will soon be seen through the symbols which he encourages his followers to display, to demonstrate their allegiance to him, in every walk of life.
As the numbers of those who follow Satan grows, they will go to great lengths to publicly declare their worship of the devil and anyone who believes this to be harmless would be wise to stop now. They must beg Me, Jesus Christ, to help them to overcome the evil power, which will be exerted in the world because of the power which Satan will wield in these times.
For every act of defiance against My Church, My Father will punish the culprits. For every act of desecration they conduct within the Holy Temples of God, they will suffer greatly. But on the day when they desecrate My Body, the Holy Eucharist, a great chastisement, the likes of which has never been witnessed before, will befall My enemies.
I plead with all those who believe in Me, your beloved Jesus Christ, to be aware of the greatest abomination which is being planned at this time to destroy God's children. The wicked plan to seduce souls into denying God, by selling themselves in body and soul to the beast, is being cunningly orchestrated, through the world of rock music, movies, politics and religion.
The time has come for the infestation to be made known to the world, from within the Temple of God. While many people would reject such an abomination - were it presented to them in an open way - the truth is that many of them will be none the
wiser. But when the satanic symbols are placed within the churches, they will exert a power over the innocent and without your prayers, sacrifices and suffering, they will be taken away from Me.
When that time comes, in the future, these souls will not believe those of you who know the Truth. Then, when the kernel of God's Presence is attacked, through His Church on Earth, the effects will be felt throughout the Earth. Then the Light of God will diminish, because the Presence of God will be extinguished. Only darkness will pervade.
I ask you, My faithful servants, to do your duty and to stay alert for all the things which you have been warned about. To My sacred servants, who will soon understand clearly what is happening before your eyes, I say this. It will be by My Command that I will instruct you to carry out your holy duties to save as many souls as you can, by remaining true to My Word and feeding My Flock, until I make Myself known on the Great Day.
Your Jesus