Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.02.2014, 15:00 - Bóg Ojciec: Pragnę, abyście przyjęli Prawdę, nie z wątpliwościami w swoich sercach, lecz z miłością i zaufaniem

Moja najdroższa córko, dziś jest szczególny dzień, gdy w końcu otrzymałem dar twojej pełnej akceptacji tej Misji.
Kiedy dotykam serc dusz, które wzywam, aby głosiły Moje Słowo, jest to przytłaczające dla wybranej duszy. Moja Obecność wywołuje wstrząs, ale także koi. Powoduje to ogromny przewrót i wymaga od duszy pełnego zaufania. Przeraża to wszystkich, którzy doświadczają Mojej Interwencji, gdyż nakazuje to wielką roztropność z powodu konfliktu emocji, które powstają w duszy.
Dusza z początku jest osłabiona przez samą siłę obecności Ducha Świętego, a ciało czuje się ociężałe. Zmysły się wyostrzają i intelekt jest stłumiony. Wkrótce potem powstaje naturalna chęć zapytania, co się dzieje i tworzą się wątpliwości. Ale obecność Ducha Świętego jest niezgłębiona i pozostanie taka, dopóki Moja Wola nie zostanie wypełniona, dopóki dusza nie przyjmie tego, czego się od niej oczekuje. Wtedy duszę ogarnia tęsknota za jasnym zrozumieniem wraz z potrzebą otuchy. Lecz, gdy szuka ona pociechy i odwagi, Siła Ducha Świętego nie może być wstrzymana, zatrzymana czy cofnięta.
Gotowość duszy na pozwolenie sobie, by stać się narzędziem Ducha Świętego, aby głosić Prawdę, oznacza, że nie ma ona żadnej siły, by wpływać na Słowo, zakłócać je czy manipulować nim w jakikolwiek sposób.
Ludzki intelekt od czasu do czasu z tym walczy. Chociaż Duch Święty uspokaja duszę i nie jest On już tak straszny dla niej, zawsze jest nadzieja, że kiedy skończy się ta misja, życie znów będzie się toczyło tak, jak przedtem. Ale oczywiście, nie zawsze tak jest. I tak w tej Mojej Misji zbierania Moich dzieci i zabrania ich do bezpieczeństwa Mojego Świata bez końca, nie będzie końca Misji. Będzie ona trwała aż do ostatniego Dnia. Kiedy więc zaakceptujesz ten fakt i nie będziesz pragnęła niczego innego, wreszcie odnajdziesz spokój w swoim sercu, Moja córko.
Dzieci, dopiero wtedy, gdy w końcu przyjmiecie Mój Dar Księgi Prawdy dla świata, odnajdziecie spokój w swoich sercach. Dopiero wtedy, gdy zaakceptujecie fakt, że Ja, Bóg Najwyższy - Wszystko, co Jest i Będzie - komunikuję się ze światem w obecnym czasie, będziecie mogli całkowicie Mi zaufać.
Pragnę, abyście przyjęli Prawdę, nie z wątpliwościami w swoich sercach, lecz z miłością i zaufaniem. Gdy tak uczynicie, zaleję was Moim Pokojem i Miłością. Dopiero wtedy będziecie napełnieni radością i szczęściem. Dopiero wtedy będziecie wolni.
Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy


4th February 2014, 15:00 - God the Father: I desire that you accept the Truth, not with doubt in your hearts, but with love and trust

My dearest daughter, today is a special day, as I have finally been given the gift of your complete acceptance of this Mission.
When I touch the hearts of souls, whom I Call upon to proclaim My Word, it is overwhelming for the chosen soul. My Presence shocks, as well as soothes. It causes a tremendous upheaval and this requires the soul's complete trust. It is frightening for all who witness My Intervention, as it commands great discernment, because of the conflict of emotions which are created in the soul.
The soul, at first, is weakened by the sheer force of the Presence of the Holy Spirit and the body feels heavy. The senses are sharpened and the intellect is dulled. Soon afterwards, there is a natural urge to question what is happening and doubts can set in. But the Presence of the Holy Spirit is impenetrable and will remain so until My Will is done, as long as the soul accepts that which is expected of it. Then the longing for clarity, along with a need for reassurance, engulfs the soul. And while it seeks comfort and courage, the Force of the Holy Spirit cannot be halted, stopped or withheld.
The willingness of the soul to allow itself to become an instrument of the Holy Spirit, in order to proclaim the Truth, means that it is powerless to influence the Word, interfere with it or tamper with it in any way.
The human intellect fights it, from time to time. While the soul is soothed by the Holy Spirit and is no longer fearful of It, there is always the hope that life will continue as before for the soul, when the Mission is over. But of course, this is not always the case. So in this, My Mission to gather My children and take them to safety into My World without end, there is no end to this Mission. It will remain in place up to the last Day. Now that you accept this fact and no longer desire any other alternative, you can finally find peace in your heart, My daughter.
Children, it is only when you finally accept My Gift to the world of the Book of Truth that you will find peace in your hearts. It is only when you accept that I, God the Most High - All that Is and will Be - communicate to the world at this time, will you be able to trust in Me completely.
I desire that you accept the Truth, not with doubt in your hearts, but with love and trust. When you do this, I will flood you with My Peace and Love. Only then will you be filled with joy and happiness. Only then will you be free.
Your Father
God the Most High