Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.02.2014, 16:00 - Matka Zbawienia: Mój Ojciec wstrząśnie światem, zarówno fizycznie jak i duchowo

Moje drogie dziecko, tak jak Duch Święty, Dar od Boga, zstąpił na apostołów mojego Syna, tak też zostanie wylany na wszystkich, którzy kochają mojego Syna w tych czasach.
Mój Ojciec ma wiele planów, które urzeczywistni, aby ratować każde swoje dziecko. Te plany obejmują wiele cudownych wydarzeń, w tym wylanie szczególnej Łaski, objawienia dane wam przez te Orędzia, które mają sprawić, by dzieci Boże nie błądziły złą drogą oraz wiele innych interwencji. Niektóre z tych działań nastąpią w postaci kar ekologicznych. Kiedy staną się czymś stałym, człowiek nie będzie mógł powiedzieć, że powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami, wybuchy wulkanów i huragany są spowodowane przez zaniedbania człowieka na Ziemi.
Bóg panuje nad Ziemią, gdyż On ją stworzył. On decyduje o jej losie - nikt inny - gdyż wszelka Władza należy do Niego.
Mój Ojciec wstrząśnie światem, zarówno fizycznie jak i duchowo, a plany i niegodziwe czyny złego ducha rozkwitną w każdym narodzie. Każdemu aktowi profanacji wobec Boga będzie towarzyszyła Jego odpłata, która będzie stanowiła karę nie do zniesienia. Mój Ojciec będzie zawzięcie walczył z grzechem człowieka i człowiek nigdy nie może zbagatelizować Potęgi Boga.
Miłość Boga nigdy nie może być brana jako coś, co się należy. On nigdy nie może być postrzegany jako słaby, tylko dlatego, że Jego Miłość do swoich dzieci jest niezgłębiona. Jego Miłosierdzie jest wielkie, a wszyscy, którzy kochają Boga zostaną ochronieni podczas ucisków, które zostaną rozpętane nad ludzkością, gdy Bóg zostanie odrzucony na rzecz fałszywych bogów i ludzkiej obsesji na własnym punkcie.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż teraz rozpoczną się wszystkie rzeczy przepowiedziane na czas przygotowań do Powtórnego Przyjścia mojego Syna. Wydarzenia będą następowały szybko, a armia szatana w sposób tak przemyślany zaatakuje Kościoły mojego Syna, że niewielu to zauważy. Potem nie będzie już im na tym zależało, bo wkrótce po tym, zwiodą tak wielu i będą ich mieli w swoich szponach, że dłużej nie będą musieli już ukrywać swoich prawdziwych intencji.
Ty, moje drogie dziecko, musisz się teraz przygotować, zachować spokój, zrobić wszystko, o czym zostałaś pouczona i modlić się. Trzymajcie się razem. Zanieście innym duszom Prawdę, módlcie się mocno o nawrócenie tych, którzy nie wierzą w Boga i za wszystkich, którzy obrażają pamięć o moim Synu, Jezusie Chrystusie.
Wasza Ukochana Matka
Matka Zbawienia


8th February 2014, 16:00 - Mother of Salvation: My Father will shake the world both physically and spiritually

My dear child, just as the Holy Spirit, a Gift from God, descended upon my Son's apostles, so too will It be poured over all those who love my Son in these times.
My Father has many plans, which He will enact, in order to save every single child of His. These plans cover many miraculous events, including the pouring out of special Grace, revelations given to you through these Messages, to ensure that God's children do not stray along the wrong path, and many other interventions. Some of these interventions will be in the form of ecological punishments. When they become so constant, man will no longer be able to say that floods, earthquakes, tsunamis, volcanoes and hurricanes are caused by man's neglect of the Earth.
God is in control of the Earth, for He created it. He will decide its fate - no one else - for all Power belongs to Him.
My Father will shake the world both physically and spiritually, while the plans and wicked deeds of the evil one flourish in every nation. Each act of desecration against God will be matched by His retaliations, which will wield an unbearable chastisement. Man's sin will be fought vehemently by my Father and man must never underestimate the Power of God.
God's Love must never be taken for granted. He must never be viewed as being weak, just because His Love for His children is unfathomable. His Mercy is great and all those who love God will be spared during the tribulations, which will be unleashed upon humanity, as God is thrown to one side, in favour of false gods and humanity's obsession with itself.
Pray, pray, pray because all things foretold, in the preparation for the Second Coming of my Son, will commence
now. Events will be swift and Satan's army will storm my Son's Churches with measured steps, so that few will notice. Then they won't care, because not long afterwards, they will have so many deceived and within their clutches, that they will no longer have to hide their true intentions.
You, my dear children, must prepare now, remain calm, do everything you have been instructed to do and pray. Stay together. Bring other souls the Truth, pray hard for the conversion of those who do not believe in God and for all those who insult the memory of my Son, Jesus Christ.
Your beloved Mother Mother of Salvation