Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


09.02.2014, 19:00 - Bóg Ojciec: Dla Moich dzieci mógłbym zrobić wszystko. Żadna ofiara nie jest zbyt wysoka

Moja najdroższa córko, dla Moich dzieci mógłbym zrobić wszystko. Żadna ofiara nie jest zbyt wysoka.
Tak się uniżam, abym mógł położyć swoje Serce u ich stóp, a mimo to nadal będą po nim deptać. Upokarzam się wołając do nich przez te Orędzia, a oni Mnie wyśmiewają i szydzą.
Pozwoliłem im ubiczować i zamordować Mojego Syna, a oni nie doceniają Wielkiej Ofiary jakiej dla nich dokonałem, aby dać im życie i uwolnić ich z niewoli złego ducha.
Błagam ich, aby zmienili swoje postępowanie, a oni Mnie ignorują. Wysłałem wybrane dusze, aby porozmawiały z nimi i głosiły Moje Słowo, a oni pluli im w twarz.
Zesłałem na nich kary, a to niczego ich nie nauczyło. Zamiast tego stwierdzili, że to było tylko zrządzenie losu i że nie miało nic wspólnego ze Mną.
Przekazałem im Moją Miłość poprzez cudowne Dary udzielone wizjonerom, widzącym, świętym i prorokom, a tylko niewielu z tego skorzystało. Zapamiętajcie teraz Moje Słowa, Księga Prawdy jest największym Darem, danym przeze Mnie światu, od czasu zesłania Mojego jedynego Syna dla waszego odkupienia. Przyznaję ten Cenny Dar, aby otworzył wasze serca, uwolnił wasze dusze od przywiązania do pokus szatana i pomógł wam przygotować się do Mojego Królestwa.
Moja Potężna Interwencja w tym czasie oznacza, że szybkość, z jaką Moje Słowo będzie się od dzisiaj rozprzestrzeniało, wstrząśnie i zadziwi wielu. Kiedy usłyszycie Moje Słowo wypowiedziane w każdym języku, w co zaangażuje się nieduża grupa samodzielnie zorganizowanych ludzi, otrzymacie dowód Mocy Ducha Świętego.
Dołożę starań, aby Moje Dzieło trwało. Łatwo pokonam tych, którzy próbują powstrzymać Moją Rękę. Zepchnę na bok tych, których prowadzi zły duch i zagłuszę dźwięk ich nędznych głosów.
Uderzę teraz Moją Ręką, uciszę tych, którzy starają się Mnie powstrzymać, kiedy pragnę tylko uratować każdą duszę. Ja Jestem zdecydowany, aby nie pozwolić na zignorowanie tego Dzieła, bo skoro już dałem Moją Moc Misji, takiej jak ta, to możecie być pewni, że moc człowieka jest niczym w porównaniu z nią.
Bądźcie spokojne, drogie dzieci i zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu. Moja Miłość jest tak wielka, że nie może być osłabiona, bez względu na to, jak ciężko grzeszycie. Ja pozwalam na te próby, udręki i nikczemne plany zatarcia śladów Mojego Syna, ale tylko na krótki czas.
Nigdy nie bójcie się Moich Planów, bo mają swój cel, a jest nim zmiecenie z powierzchni ziemi wszelkiego zła i przyniesienie wam wszystkim życia w Chwale, zgodnie z Moją Świętą Wolą. Spodziewajcie się wielu rzeczy. Proszę tylko o jedno, abyście się modlili i szli za wszystkim, co wam w tej chwili daję za pośrednictwem Mojej Świętej Misji, aby przynieść wam wszystkim ostateczny, bezcenny Dar, który stworzyłem dla was w Nowym Niebie i Nowej Ziemi - Moim Nowym Raju - tak jak to miało być, kiedy stworzyłem Adama i Ewę.
Zawsze pamiętajcie o Mojej Miłości do was wszystkich, kiedy czujecie się słabi i bezbronni, ponieważ ona jest tak wielka, że przekracza waszą zdolność pojmowania.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


9th February 2014, 19:00 - God the Father: There is nothing that I would not do for My children. No sacrifice is too high

My dearest daughter, there is nothing that I would not do for My children. No sacrifice is too high.
I lower Myself so that I can place My Heart at their feet and yet they will continue to trample over it. I humble Myself by calling out to them through these Messages and they mock Me and sneer.
I permitted them to scourge and murder My Son and they underestimate the Great Sacrifice I made for them, to give them life and free them from slavery to the evil one.
I plead with them to amend their ways and they ignore Me. I sent chosen souls to speak with them and to proclaim My Word and they spat in their faces.
I sent punishments upon them and they did not learn from them. Instead, they claimed that they were merely a twist of fate and had nothing to do with Me.
I sent them My Love, through miraculous Gifts given to visionaries, seers, saints and prophets and only a few made use of them. Mark My Words now, the Book of Truth is the greatest Gift given by Me to the world, since I sent My only Son to redeem you. I bequeath this Precious Gift so that it will open your heart, free your soul from its attachment to the temptations of the devil and help prepare you for My Kingdom.
My Powerful Intervention at this time means that the speed by which My Word will spread, as and from today, will shock and surprise many. When you hear My Word, spoken in every tongue, where little organization by the human hand is involved, you will be given the proof of the Power of the Holy Spirit.
I will ensure that My Work persists. I will walk over all those who try to halt My Hand. I will push to one side those who are guided by the spirit of evil and deafen the sound of their pitiful voices.
I will, with the swipe of My Hand, silence those who try to stop Me, when I only desire to save every single soul. I Am determined not to allow this Work to be ignored, for once I give My Authority to a Mission, such as this one, you can be assured that man's power is nothing compared to it.
Be calm, dear children, and trust in Me, your beloved Father. My Love is so great that it cannot be diluted, no matter how grievously you sin. I Am permitting these trials, tribulations and wicked plans to erase all traces of My Son, but only for a short time.
Never be fearful of My Plans, for they have a purpose and that is to wipe out all evil and bring you all a life of Glory, in accordance with My Holy Will. You have much to look forward to. All I ask is that you pray and follow all that I have given to you, at this time, through My Holy Mission to bring you all the ultimate, priceless Gift that I have created for you in the New Heaven and the New Earth - My New Paradise - just as it was meant to be when I created Adam and Eve.
Always remember My Love for you all, when you are feeling weak or vulnerable, for it is so great it is beyond your comprehension. Your beloved Father
God the Most High