Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

12.02.2014, 22:45 - Matka Zbawienia: Wkrótce nie będzie słychać modlitwy "Zdrowaś Maryjo" wewnątrz ani na zewnątrz Kościoła Mojego Syna

Moje dziecko, tak jak Obraz mojego Syna, Jego Słowo i Jego Obietnica ponownego przyjścia zostaną zignorowane, a następnie wyeliminowane, tak również będzie z każdym odniesieniem do mnie, waszej ukochanej Matki.
Wkrótce nie będzie słychać modlitwy "Zdrowaś Maryjo" wewnątrz ani na zewnątrz Kościoła mojego Syna. Tym, którzy będą odwiedzali moje święte Sanktuaria będzie okazywana wielka niechęć, a grupy maryjne będą krytykowane z wielu powodów, a wszystko to bez przyczyny. Nie usłyszy się jakiegokolwiek uznania autentyczności objawień dotyczących mnie, Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. W świeżo przebudowanej skorupie Kościoła mojego Syna na Ziemi będzie się patrzeć krzywym okiem na wszelkie wzmianki o mnie. W wielu kościołach zakończą się nabożeństwa do mnie pod nowymi rządami, które mają być wyznaczone w przyszłości. Zostanę zapomniana, a następnie wzgardzona przez tych, którzy będą twierdzić, że reprezentują nowoczesny wszystko obejmujący kościół, który niewiele będzie przypominał Kościół utworzony na Skale przez Piotra, umiłowanego apostoła mojego Syna.
Kiedy zobaczycie, że wszystkie nabożeństwa do mnie, Najświętszej Matki Boga, zostaną potraktowane w ten sposób, proszę uświadomcie sobie, że te nowe przepisy powstały z rozkazu złego ducha. Zły duch nienawidzi mnie równie mocno, jak się mnie boi. On wie, że kult oddawany mi przez dusze, powstrzymuje zło, jakie przynoszą jego nikczemne metody i że odmawianie mojego Najświętszego Różańca biczuje go i czyni bezsilnym. W dniach, które nadejdą, ci, którzy mnie miłują będą musieli stawić temu czoła, a przyjdzie czas, kiedy zostanie zerwana łączność Kościoła z moimi Sanktuariami. Gdy tak się stanie, będziecie wiedzieli, że ma to oddzielić dzieci Boże od mojego oddziaływania, które w tych czasach będzie konieczne, jeśli mam pomóc przyciągnąć was do mojego Syna.
Moją rolą jest przygotować was na Wielki Dzień Powtórnego Przyjścia mojego Syna. Nadal zamierzam wzywać moje dzieci, dopóki nie nadejdzie ten Dzień. Ja tylko pragnę doprowadzić dusze przed mojego Syna, aby On mógł dać im zbawienie wieczne. W tym wszystkim chodzi o zbawienie dusz, ale zły duch dołoży wszelkich starań, aby temu zapobiec.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


12th February 2014, 22:45 - Mother of Salvation: Soon, the "Hail Mary" prayer will not be heard inside or outside of my Son's Church

My child, just as my Son's Image, His Word and His Promise to come again will be ignored and then eradicated, so also will every reference to me, your beloved Mother be.
Soon, the "Hail Mary" prayer will not be heard inside or outside of my Son's Church. Much disapproval will be shown to those who visit my holy Shrines and Marian groups will be criticised for many reasons, all without cause. Any admission regarding the authenticity of apparitions involving me, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, will not be heard. All references to me will soon be frowned upon by a newly revamped shell of my Son's Church on Earth. Devotions to me will be stopped in many churches, under the newly appointed regime to be introduced in the future. I will be forgotten about and then despised, by those who will claim to represent a new modern, all-inclusive church, which will bear little resemblance to the Church created upon the Rock, by my Son's beloved apostle Peter.
When you see all devotions to me, the Holy Mother of God, dealt with in this way please be aware that these new rules will be at the behest of the evil one. The evil one despises me, just as much as he is frightened by me. He knows that devotion to me, by souls, keeps his evil ways at bay and that the recital of my Most Holy Rosary scourges him and renders him powerless. Those days ahead will have to be faced by those who love me and there will come a time when the Church's association with my Shrines will be cut off. When that happens, you will know that this will be to separate God's children from my influence, which in those times will be necessary, if I am to help you draw towards my Son.
My role is to prepare you for the Great Day of my Son's Second Coming. I intend to continue to call out to my children, until that Day arrives. I only desire to bring souls before my Son, so that He can give them Eternal Salvation. It is all about the salvation of souls, but every effort will be made by the evil one to prevent this from happening.
Your beloved Mother Mother of Salvation