Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


18.02.2014, 18:09 - Kiedy przyjdę sądzić, świat zadrży

Moja szczerze umiłowana córko, gdy nasila się walka o dusze, wiele osób w pierwszej kolejności zacznie wątpić w Moje Istnienie, zanim całkowicie Mnie odrzuci.
W umysłach ludzi powstanie nowy, fałszywy Mój substytut. Będą śmiało używali Mojego Imienia, ale słowa, które będą Mi przypisywali, nie będą pochodziły ode Mnie. Oświadczą, że Bóg nie pozwoli, aby grzechy człowieka zaciemniły Jego Osąd. Bóg raczej zignoruje grzech, ponieważ nie ma on większego znaczenia, gdyż człowiek jest słaby i zawsze będzie popełniał grzechy, nie ważne jakie. Powiedzą wam, że Jezus wybaczy wszystkim, gdyż Jego Sąd zostanie zastąpiony Jego Miłosierdziem. Będzie to kłamstwo, ale wiele osób w to uwierzy i w ogóle nie poczują się w obowiązku, aby unikać grzechu i prosić o przebaczenie, ponieważ zostaną już przekonani, że grzech naprawdę nie istnieje. Te właśnie dusze najbardziej potrzebują modlitwy. Niech nikt, nigdy nie myli Mojego Miłosierdzia z Moim Sądem, bo to są dwie różne rzeczy.
Moje Miłosierdzie będzie udzielone tylko tym wszystkim, którzy okażą skruchę za swoje grzechy. Nie będzie ono udzielone tym, którzy stoją dumnie przede Mnie, ze swojej strony nie próbując nawet szukać przebaczenia. Kiedy przyjdę sądzić, świat zadrży. Gdy Moje Miłosierdzie się wyczerpie, Moja Sprawiedliwość opadnie jak siekiera. Ukarzę złych, którzy będą już nie do uratowania.
Człowiek nigdy, ani na chwilę, nie może ignorować Mojej Obietnicy. Przyjdę zebrać wszystkie dzieci Boże, ale niestety, wiele z nich nigdy nie wejdzie do Mojego Raju, ponieważ odrzucą Mnie, Moje Istnienie i istnienie grzechu.
Wasz Jezus


18th February 2014, 18:09 - When I come to judge, the world will tremble

My dearly beloved daughter, when this battle for souls intensifies, many people will begin to doubt My Existence, in the first instance, before rejecting Me completely.
A new, false substitute will be created of Me, in the minds of the world. My Name will be used daringly, but the words which they will attribute to Me will not be from Me. They will declare that God does not allow the sins of man to cloud His Judgement. Rather, God will ignore sin, for it is of little consequence, because man is weak and will always sin, no matter what.
Jesus, you will be told, forgives everyone, because His Mercy supersedes His Judgement.This will be a lie, but many people will believe it and feel no obligation, whatsoever, to avoid sin or seek forgiveness, because by then they will believe that sin does not really exist. These very souls are the ones who need prayer the most. Let no man ever confuse My Mercy with My Judgement, for they are two different things.
My Mercy will only be shown to all who show remorse for their sins. It will not be shown to those who stand proudly before Me, where no attempt has been made on their part to seek My Forgiveness. When I come to judge, the world will tremble. And when My Mercy is exhausted, My Justice will fall like an axe. I will punish the wicked, who are beyond help.
Man must never, for one minute, ignore My Promise. I will come to gather all God's children, but sadly many of them will never enter My Paradise, because they will have denied Me, My Existence and the existence of sin.
Your Jesus