Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.02.2014, 16:28 - Matka Zbawienia: Wszystkie wzmianki o piekle zostały zniesione, a człowiek popadł w fałszywe poczucie bezpieczeństwa

Moje dziecko, dopóki trwa panowanie szatana na Ziemi, Prawda zawsze będzie tłumiona.
Od śmierci mojego Syna na Krzyżu, każda próba rozpowszechniania Jego Słowa była udaremniana. A odkąd chrześcijaństwo się rozprzestrzenia, pojawiło się wiele rozłamów, a Nauka podyktowana przez mojego Syna, Jezusa Chrystusa i przekazana przez Jego uczniów, została zmodyfikowana. W Prawdę zawsze ingerowano, ale mimo to, Słowo Boże nadal pozostaje żywe w świecie, a obecność mojego Syna została utrzymana dzięki Eucharystii.
Prawda co do istnienia szatana i rzeczywistości piekła była tłumiona przez wiele lat i miało to zgubny wpływ na zbawienie ludzkości. Wszystkie wzmianki o piekle zostały zniesione, a człowiek popadł w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Dlatego teraz, dzisiaj, niewiele osób wierzy w istnienie diabła i otchłań piekła. To kłamstwo było klęską ludzkości i w rezultacie wiele dusz zostało utraconych, bo zaprzeczono istnieniu piekła. Grzech śmiertelny nie jest już uważany za coś realnego, więc nie próbuje się go unikać. Ci, którzy służą mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościołach mają obowiązek tak przygotować dusze, aby były godne wejścia do Królestwa Niebieskiego.
Piekła można uniknąć poprzez zrozumienie konsekwencji grzechu śmiertelnego, jednak słowem się o tym nie wspomina. Dusze giną dlatego, że nigdy nie były odpowiednio pouczane, jak unikać grzechu i szukać skruchy. Aby stać się godnymi wejścia do Królestwa mojego Syna, musicie wykorzystać czas swojego życia, żyjąc według Słowa Bożego. Proszę, nie ignorujcie Prawdy, bo jeśli tak zrobicie, będziecie zgubieni.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ludzkość uznała, że szatan istnieje, bo dopóki tego nie zrobi, nigdy prawdziwie nie przyjmie Obietnicy Odkupienia mojego Syna.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


23rd February 2014, 16:28 - Mother of Salvation: All references to Hell have been abolished and man has been misled into a false sense of security

My child, as long as Satan's reign exists, on Earth, the Truth will always be suppressed.
Since my Son's death on the Cross, every attempt to spread His Word has been thwarted. And, since Christianity spread, many cracks appeared and the Doctrine dictated by my Son, Jesus Christ, through His disciples, was adapted. The Truth has always been tampered with, but despite this, the Word of God still remains alive in the world and the Presence of my Son, through the Holy Eucharist, has been maintained.
The Truth, regarding the existence of Satan and the reality of Hell, has been suppressed for many decades and this has had a detrimental effect on the salvation of humanity. All references to Hell have been abolished and man has been misled into a false sense of security. So now, today, few people believe in the existence of the devil or the abyss of Hell. This lie has been the scourge of humanity and, as a result, many souls have been lost, because Hell is denied. Mortal sin is no longer deemed to be a reality and so no attempt is made to avoid it. Those who serve my Son, Jesus Christ, in His Churches have a duty to prepare souls, so that they are fit to enter the Kingdom of Heaven.
Hell can be avoided, through an understanding of the consequences of mortal sin, yet not one word is mentioned of
it. Souls are lost because they are never instructed properly how to avoid sin and seek repentance. To become worthy to enter my Son's Kingdom, you must spend time living your lives, according to the Word of God. Please do not ignore the Truth, for if you do, you will be lost.
Pray, pray, pray that humanity will accept the existence of Satan, because until they do, they will never truly accept my Son's Promise of Redemption.
Your beloved Mother Mother of Salvation