Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


02.03.2014, 20:14 - Gdy macie Mnie, to macie wszystko

Moja szczerze umiłowana córko, są chwile walki, gdy ludzie mogą czuć się bezradni. Są tragiczne chwile, kiedy odczuwają strach. I są chwile, kiedy człowiek rozpacza i cała nadzieja ulatuje z jego życia. Także są czasy niedoli, kiedy człowiek odcina się od tych, których kocha - gdy czuje, że życie jest dla niego po prostu zbyt trudne do wytrzymania. Mówię do was, którzy znosicie taki ból, abyście Mnie zawołali i poprosili Mnie, waszego Jezusa, abym zabrał wszystkie wasze cierpienia. Ofiarujcie Mi wszystkie swoje próby, gdy jest ich za dużo do zniesienia. Właśnie w tym momencie, gdy poddajecie się będąc w strasznym udręczeniu, uniosę chmurę, która zaciemnia wasze dusze i która mąci wam myśli.
Nigdy nie poddawajcie się, gdy cierpicie. Nigdy nie uważajcie, że wszystko jest beznadziejne, ponieważ gdy macie Mnie, to macie wszystko. Ja Jestem waszym oparciem w tym życiu i tylko Ja mogę wam pomóc. Człowiek zawsze musi starać się przetrwać, walczyć z niesprawiedliwością, pielęgnować cnoty i nie bać się głosić Prawdy. Ale gdy to, czego jesteście świadkami sprawia wam wielki ból i cierpienie z powodu niesprawiedliwości, tylko Ja mogę was podtrzymać podczas takich udręk.
Świat nie ma niczego do zaoferowania, co może przynieść wam prawdziwą pociechę w trudnych chwilach. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę udzielić wam pokoju ducha, siły i odwagi, aby znieść nienawiść, niesprawiedliwość, prześladowania i izolację. Ja muszę być dla was kimś pierwszym, kogo będziecie przyzywać w swoim okresie trudności. Tylko Ja przyniosę wam spokój, pokój i wolność od lęku, gdyż Ja Jestem Miłością, a kiedy miłość przebywa w waszych duszach potraficie dokonać wszystkiego.
Wasz Jezus


2nd March 2014, 20:14 - Once you have Me, you have everything

My dearly beloved daughter, there are times of struggle when people can feel helpless. There are times of tragedy when they feel frightened. And there are times when man despairs and all hope evaporates from his life. Then there are times of wretchedness when man cuts himself off from those he loves - when he feels that life is just too difficult for him to endure. I say to those who endure such pain to call Me and ask Me, your Jesus, to take away all your suffering. Offer Me all your trials, when they become too much for you to bear. It is at that moment, when you surrender your terrible anguish, that I will lift the cloud which darkens your soul and which confuses your mind.
Never give in to suffering. Never feel that everything is hopeless, because once you have Me, you have everything. I Am your crutch in this life and only I can help you. Man must always strive to survive, fight injustice, uphold virtue and never be afraid to proclaim the Truth. But when that which you witness brings you great pain and suffering, because of injustices, only I can sustain you during such tribulations.
Nothing the world has to offer can bring you true comfort in your times of need. Only I, Jesus Christ, can grant you the peace of mind and the strength and courage to withstand hatred, injustice, persecution and isolation. I must be your first choice in your time of need, when you must call out to Me. Only I will bring you calm, peace and freedom from anxiety, for I Am Love and when love resides in your soul you can do anything.
Your Jesus