Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.03.2014, 13:37 - Pod wpływem szatana stajecie się nieczyści w Moich Oczach

Moja szczerze umiłowana córko, przez te Orędzia Moc Ducha Świętego jest w tym czasie najsilniejsza na świecie. Tak jak nienawiść, którą szatan żywi do ludzkości na całym świecie, nasiliła się, tak też moc Ducha Świętego wzrosła i z wielką siłą uderzy w jądro zła.
Zawsze należy pamiętać, że walka, która istnieje między Bogiem a szatanem toczy się o ludzkie dusze. I gdy Mój Ojciec wylewa na ludzkość wszelką moc i Łaskę - zły duch popełnia wszelkie nikczemne czyny wobec dusz ludzkich. Wielu ludzi jest obojętnych na to, co się dzieje i niestety wielu oddaje się dobrowolnie szatanowi, otwierając swoje dusze i pozwalając mu do nich wejść.
Może upłynąć nieco czasu, zanim szatan naprawdę ujawni się w duszach, a ci, którzy ciągle poszukują pojednania przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, otrzymają Łaski, by przeciwstawiać się jemu, broniąc się przed popełnieniem czynów, które mogą prowadzić do całkowitego zepsucia. Wzywam was wszystkich do modlitwy za dusze, które padły ofiarą nikczemnych szatańskich metod i zamierzeń. Proszę odmawiajcie tę Modlitwę:
Modlitwa Krucjaty (139) O siłę, aby pokonać zło
Drogi Jezu, chroń mnie przed złem, które pochodzi od diabła. Osłoń mnie i wszystkich, którzy są słabi i bezbronni w jego obecności swoją Drogocenną Krwią. Daj mi odwagę, by go odrzucić i pomagaj mi każdego dnia unikać jakichkolwiek jego prób pozyskania mnie w jakikolwiek sposób. Amen.
Proszę nie ignorujcie Mojego ostrzeżenia o niebezpieczeństwach wiązania się z diabłem, poprzez uleganie jego niegodziwym metodom. Kiedy naśladujecie jego cechy, na które składają się kłamstwa, pobłażanie sobie, zadawanie bólu innym i szkalowanie bliźniego, wtedy poznacie, że was pochłonął i tylko przeze Mnie i Łaski, jakich wam udzielam, będziecie mogli wyrwać się spod władzy, jaką nad wami uzyskał.
Zawsze wzywajcie Mnie, Jezusa Chrystusa, kiedy czujecie w sercu, że pod wpływem szatana stajecie się nieczyści w Moich Oczach.
Wasz Jezus


8th March 2014, 13:37 - It is through the influence of the devil that you become unclean in My Eyes

My dearly beloved daughter, the Power of the Holy Spirit is at its strongest at this time in the world, through these Messages. As the hatred, which Satan has for humanity the world over, has become intense, so also has the Power of the Holy Spirit increased and, with great strength, will strike out at the core of evil.
Always remember that the battle, which exists between God and Satan, is for the souls of man. And while every power and Grace is poured over mankind by My Father - every wicked deed and act is perpetrated by the evil one over souls. Many people are impervious to what is happening and sadly many give themselves willingly to Satan by opening up their souls and allowing him to enter them.
It can take some time before Satan really manifests himself within souls and for those who continually seek reconciliation through Me, Jesus Christ, they will be given the Graces to stand up to him, in order to protect themselves from succumbing to acts which can lead to complete depravity. I urge all of you to pray for the souls who fall victim to Satan's wicked schemes and intent. Please recite this Prayer:
Crusade Prayer (139) For the strength to defeat evil
Dear Jesus, protect me from the evil of the devil. Cover me and all those who are weak and defenseless in his presence with Your Precious Blood. Give me the courage to deny him and help me to avoid any attempt by him to engage me in any way, every day. Amen.
Please do not ignore My warning, about the dangers of engaging with the devil, by succumbing to his wicked
ways. When you emulate his traits, which include lying, self-indulgence, inflicting of pain on others and slandering your neighbor, then you will know that he has devoured you and it will only be through Me, and the Graces I impart to you, that you will be able to withdraw from the grip he will hold over you.
Always call out to Me, Jesus Christ, when you know in your heart that it is through the influence of the devil that you become unclean in My Eyes.
Your Jesus