Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.03.2014, 14:00 - Kiedy dusza już zostanie stworzona przez Mojego Ojca, to będzie trwała wiecznie

Moja szczerze umiłowana córko, jeśli przyjmujesz Moją śmierć na Krzyżu, nie musisz obawiać się śmierci. Śmierć jest tylko chwilą przejścia z tego świata do Domu Królestwa Mojego Ojca. Lęk przed śmiercią jest zaprzeczeniem Mojego Miłosierdzia, gdyż uratuję każdą duszę, która się do Mnie przyzna i która poprosi Mnie, abym wybaczył jej grzechy.
Kiedy dusza już zostanie stworzona przez Mojego Ojca, będzie trwała wiecznie. Jeśli ta dusza pozwoli Mi rościć do siebie prawo, będzie miała Życie Wieczne. W przeciwnym razie będzie stracona na rzecz szatana, gdyby odrzuciła Mnie wiedząc Kim Ja Jestem.
Śmierć duszy na Ziemi jest tak naturalna, jak narodziny. Kiedy dusza opuszcza ciało i przychodzi do Mnie, zostanie obficie napełniona Łaskami i zostanie otoczona przez Rodzinę Mojego Ojca - Jego Królestwo, które jest wypełnione wielką miłością, radością i szczęściem, jakiego nigdy nie można osiągnąć na Ziemi. Wielu z was, którzy doświadczyli miłości, radości i szczęścia w swoim życiu, posmakowali tylko niewielką odrobinę tego, jak smakuje Życie Wieczne. Zawsze z radością w sercach musicie dążyć do tej chwili, gdy wejdziecie do Królestwa Mojego Ojca, gdyż ma to być przyjęte z zadowoleniem - a nie ze strachem.
Kiedy stajecie w obliczu śmierci lub bliska wam osoba musi zmierzyć się ze śmiercią, wtedy zawsze zwracajcie się do Mnie, waszego Jezusa, abym wam pomógł. Gdy tak zrobicie podniosę was na duchu, otrę łzy, wypędzę cały strach z waszych serc, kiedy będziecie odmawiali tę modlitwę.
Modlitwa Krucjaty (142) O przygotowanie na śmierć
Mój najdroższy Jezu, przebacz mi moje grzechy. Oczyść moją duszę i przygotuj mnie do wejścia do Twojego Królestwa.
Udziel mi Łask, abym przygotował się do mojego zjednoczenia z Tobą. Pomóż mi pokonać wszelki strach.
Daj mi odwagę, abym przygotował swój umysł i duszę, bym był gotowy stanąć przed Tobą.
Kocham Cię. Ufam Tobie. Oddaję się Tobie w ciele, umyśle i duszy na wieczność. Niech Twoja Wola będzie moją i uwolnij mnie z bólu, wątpliwości lub niepewności. Amen.
Serdecznie przyjmę bez wyjątku wszystkie dusze, które będą odmawiały tę modlitwę. Moje Miłosierdzie zostanie rozszerzone, szczególnie na te dusze, które będą stały w obliczu śmierci, ale które nie wierzą we Mnie, gdy będą odmawiały tę modlitwę trzy razy dziennie podczas swoich ostatnich dni.
Wasz Jezus


22nd March 2014, 14:00 - Once a soul is created by My Father, it will last for eternity

My dearly beloved daughter, death must never be feared, if you accept My death on the Cross. Death is only a passing moment from this world into the House of My Father's Kingdom. To fear death is to deny My Mercy, for I will save every soul who acknowledges Me and who asks Me to forgive him his sins.
Once a soul is created by My Father, it will last for eternity. It will have Everlasting Life, if the soul will allow Me to claim it. Otherwise, it will be lost to Satan should the soul deny Me, when it knows Who I Am.
The death of a soul on Earth is as natural as birth. When a soul leaves the body and comes to Me it will be filled with an abundance of Graces and will be enveloped into My Father's family - His Kingdom, which is filled with great love, joy and happiness, which can never be attained on Earth. Many of you, who have experienced love, joy and happiness in your lives, have only savoured a tiny morsel of what Everlasting Life tastes like. You must strive always, with joy in your hearts, for the moment when you will enter My Father's Kingdom, for it is to be welcomed - not feared.
If you have to face death or if a loved one has to face death then always turn to Me, your Jesus, for help. When you do I will lift you in spirit, wipe away your tears, banish all fear from your hearts when you recite this prayer.
Crusade Prayer (142) Preparing for death
My dearest Jesus, forgive me my sins. Cleanse my soul and prepare me to enter Your Kingdom. Grant me the Graces to prepare for my unification with You. Help me to overcome any fear.
Grant me the courage to prepare my mind and my soul, so that I am fit to stand before You.
I love You. I trust in You. I give You myself in body, mind and soul for eternity. Let Your Will be mine and release me from pain, doubts or confusion. Amen.
I welcome all souls who recite this prayer, without exception. My Mercy is extended, especially, to souls who are facing death, but who do not believe in Me, when they say this prayer three times a day, in their final days.
Your Jesus